Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża, Gmina Ożarów.

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Ożarów

Beneficjent:

Gmina Ożarów

Opis projektu:

Zadanie polega na zaprojektowaniu kanalizacji z przyłączami dla miejscowości: Stróża, Ożarów, Wojciechówka w gminie Ożarów. Zakres zadania obejmuje w szczególności: - projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przykanalikami; - projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami; - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; - przedmiary robót; - kosztorysy inwestorskie; Powyższe opracowania wymagają: - uzyskania map dla celów projektowych i ich aktualizacja, - uzyskania map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów, - uzgodnienia tras przebiegu kanałów głównych i przyłączy z mieszkańcami i uzyskanie zgód na wejście w teren, - wykonanie badań geologicznych, - uzyskanie kompletnych uzgodnień dokumentacji (Sanepid, ZUDP),

Data rozpoczęcia: 2009-11-01

Data zakończenia: 2011-06-30