Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Wsparcie techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej podczas przeprowadzania przetargu na wykonanie robót w ramach projektu ”Wzmocnienie możliwości rozwojowych w dziedzinie medycyny sądowej” w Turcji

Kraj:

Turcja

Zleceniodawca:

Delegatura Komisji Europejskiej w Turcji

Beneficjent:

Turcja

Opis projektu:

W odpowiedzi na zobowiązania jako kraju kandydującego do spełnienia politycznych, ekonomicznych i prawnych kryteriów członkostwa (kryteria akcesyjne) Turcja realizuje krajowy Program Przyjmowania Prawa Wspólnotowego. W procesie tym jest cały czas wspierana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Wsparcia Przedakcesyjnego (IPA). Projekt będący częścią programu IPA 2008, wspiera rozbudowę zastosowań medycyny sądowej dla organów ścigania poprzez budowę czterech laboratoriów zgodnych ze standardami i najlepszymi praktykami z krajów należących do Unii Europejskiej. Beneficjentami projektu są Departament Laboratoriów Policji Kryminalnej, Sztab Generalny Żandarmerii Tureckiej, Departament Medycyny Sądowej. Obie instytucje funkcjonują w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Te modelowe laboratoria medycyny sądowej zostaną utworzone w następujących miastach: Adana, Diyarbakır, İzmir dla Policji Tureckiej oraz w Istambule dla Sztabu Generalnego Żandarmerii. Zasadniczym celem tego projektu jest pomoc Delegaturze Komisji Europejskiej w jej wysiłkach na rzecz pomocy Turcji we wzmacnianiu funkcjonowania sądownictwa poprzez wsparcie rozwoju medycyny sądowej organów ścigania. Dodatkowym celem projektu jest też wsparcie Delegatury w trakcie całej procedury przetargowej prac budowlanych. Umowa będzie zarządzana pod Zdecentralizowanym Systemem Zarządzania gdzie decyzje dotyczące zamówień publicznych i przyznawania kontraktów, podejmowane będą przez Zamawiającego, Turecką Centralną Jednostkę Kontraktującą i Finansującą, a następnie przedstawiane do aprobaty dla Delegatury Komisji Europejskiej.

Data rozpoczęcia: 2009-11-01

Data zakończenia: 2010-10-31