Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót kanalizacji z przyłączami dla miejscowości Miedzierza i Matyniów, gm. Smyków.

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Smyków

Beneficjent:

Gmina Smyków

Opis projektu:

Przedmiotem opracowania jest: 1. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Miedzierza i Matyniów, z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa, dot. Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 2. Stworzenie wersji elektronicznej projektu budowlanego wykonawczego kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych dla miejscowości Miedzierza i Matyniów, w tym: - mapy sytuacyjno-wysokościowe, - opis techniczny, - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - zestawienia przyłączy z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2009-07-31