Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Pawłów

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Pawłów

Beneficjent:

Gmina Pawłów

Opis projektu:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości: Szerzawy oraz Brzezie i Wawrzeńczyce gmina Pawłów. Projekt zamienny wykonano ze względu na konieczność zmodyfikowania wyposażenia pompowni sieciowych i przydomowych, oraz ze względu na konieczność uwzględnienia w opracowaniu wymagań dotyczących ochrony środowiska - konieczne uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerzawy oraz Brzezie i Wawrzeńczyce, gmina Pawłów”. Układ poziomy i pionowy kanałów grawitacyjnych, tłocznych , ciśnieniowych, lokalizacja pompowni sieciowych, przydomowych, dróg dojazdowych do pompowni ścieków, oraz zasilanie pompowni w energię elektryczną pozostają bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2009-07-31