Bazując na bogatym doświadczeniu w zarządzaniu projektami unijnymi, zdobytym podczas realizacji programów przedakcesyjnych w Polsce (PHARE, SAPARD, ISPA), od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej świadczymy usługi poza granicami naszego kraju polegające na wspieraniu sektorów publicznego i prywatnego krajów rozwijających się i krajów w okresie transformacji.

Celem naszych działań jest m.in. dostosowanie standardów w/w krajów do wymogów uznanych na arenie międzynarodowej, wspieranie wzrostu gospodarczego i redukcja ubóstwa, promocja zrównoważonego rozwoju, wspieranie edukacji i promocja zatrudnienia, wspieranie reform demokratycznych i rządów prawa, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, itd.

W szczególności doradztwo międzynarodowe obejmuje realizację projektów pomocy technicznej oraz umów ramowych na całym świecie w ramach programów międzynarodowych organizacji (Unia Europejska, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny), w celu zwiększenia potencjału właściwych organów administracji publicznej do podejmowania działań rozwojowych w swoich krajach.

W ramach realizowanych projektów, zakres naszych usług obejmuje działania na każdym etapie Zarządzania Cyklem Projektu:

Faza programowania
 • zdefiniowanie głównych interesariuszy oraz ocena ich potrzeb i możliwości,
 • zdefiniowanie i analiza kluczowych problemów na poziomach krajowym i sektorowym,
 • zdefiniowanie priorytetowych obszarów i celów działań rozwojowych, które przyczynią się do poprawy sytuacji, biorąc pod uwagę priorytety donorów oraz cele lokalne kraju,
 • opracowanie Krajowego Dokumentu Strategicznego oraz Wieloletniego Programu Wiodącego.
Faza identyfikacji
 • zdefiniowanie pomysłów przekładających się na konkretne projekty zgodne z priorytetami donorów i potrzebami lokalnymi kraju,
 • weryfikacja zgłoszonych projektów pod kątem ich adekwatności i opłacalności oraz ich selekcja zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • opracowanie Propozycji Finansowej, czyli Programu Działania zawierającego Fiszki Projektowe.
Faza formułowania
 • potwierdzenie trafności i opłacalności projektów zawartych w Fiszkach Projektowych,
 • doprecyzowanie głównych pomysłów i założeń projektów we współpracy z kluczowymi interesariuszami i beneficjentami,
 • opracowanie szczegółowych wymogów technicznych i administracyjnych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Faza wdrażania
 • uruchomienie procedur zmierzających do przeprowadzenia projektu i osiągnięcia zakładanych rezultatów,
 • mobilizacja i zarządzanie dostępnymi zasobami oraz realizacja planowanych działań,
 • stałe monitorowanie i ocena postępu prac celem dostosowania planu projektu do zmieniających się warunków.
Faza ewaluacji
 • określenie wskaźników oraz przeprowadzenie ewaluacji (średniookresowej, końcowej, ex-post) programów i projektów wg pięciu kryteriów: trafność, skuteczność, efektywność, wpływ i trwałość,
 • opracowanie raportów z ewaluacji.

Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.