Wieloletnie doświadczenie firmy EPRD w dziedzinie prac projektowych umożliwiło wyspecjalizowanie się Biura w wykonywaniu :
 • Projektów  budowlanych i wykonawczych,
 • Koncepcji programowych infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego
 • Programów funkcjonalno - użytkowych dla projektów infrastruktury liniowej oraz obiektów kubaturowych, w oparciu o regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie „Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego”.
Poza tym firma dysponuje własnym zespołem projektantów i kosztorysantów, jak również nieustannie aktualizowanymi sieciami współpracy z licznymi ekspertami posiadającymi uprawnienia w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i elektrycznej.

W ramach projektów inżynierskich specjaliści EPRD opracowują, głównie w obszarze inżynierii środowiska, dokumentację projektową, która obejmuje:
 • Projekty budowlane kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
 • Projekty budowlane wodociągu,
 • Projekty budowlane branży elektrycznej,
 • Projekty budowlane branży konstrukcyjnej,
 • Projekty budowlane branży drogowej,
 • Projekty wykonawcze dla opracowań j.w.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • Przedmiary robót dla opracowań j.w.;
 • Kosztorysy nakładcze i inwestorskie dla opracowań j.w.
Powyższe opracowania wiążą się z realizacją takich działań jak:
 • Uzyskanie map dla celów projektowych i ich aktualizacja
 • Uzyskanie map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów
 • Uzgodnienie tras przebiegu kanałów głównych i przyłączy z mieszkańcami i uzyskanie zgód na wejście w teren
 • Opracowanie operatu wodno-prawnego
 • Wykonanie badań geologicznych
 • Uzyskanie kompletu niezbędnych do realizacji inwestycji opinii, decyzji i uzgodnień  tj:
  • Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • Pozwolenia wodnoprawnego,
  • Decyzji zezwalającej na lokalizację inwestycji w pasie drogowym, terenach kolejowych itp.
  • Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynierskich,
  • Opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  • Pozwolenia na budowę.
Koncepcje programowe opracowywane przez specjalistów firmy EPRD zawierają przede wszystkim analizę ustaleń dokumentów planistycznych (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego), studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych przez organy samorządu terytorialnego decyzji lokalizacyjnych. W koncepcji prezentowany jest:
 • Stan zainwestowania terenu i uzbrojenie techniczne,
 • Opis warunków gruntowo – wodnych,
 • Opis techniczny inwestycji wraz z wariantami rozwiązań,
 • Mapa terenowo – prawna przedstawiająca strukturę własności terenu w obszarze zajęcia inwestycyjnego,
 • Szkice komunikacji, budynków, zieleni itp.
 • Szacunkowy kosztorys inwestorski.


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.