Wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych do funduszy Unii Europejskiej, zdobyte przez firmę EPRD jeszcze w okresie przedakcesyjnym (programy PHARE, SAPARD, ISPA), umożliwiło wypracowanie umiejętności pozwalających na szybkie i bezproblemowe rozszerzenie naszej działalności po akcesji Polski do Struktur Europejskich. Obecnie nasza działalność w Departamencie Inwestycyjnym koncentruje się na przygotowywaniu aplikacji o dofinansowanie inwestycji, zarówno w sektorze publicznych jak i prywatnym, głównie z takich źródeł jak:
 • Fundusze Strukturalnych,
 • Fundusz Spójności,
 • Norweski Mechanizm Finansowy,
 • Szwajcarsko-Polski program Współpracy
 • Fundusze celowe
Zakres naszych usług obejmuje:
 • Kompleksowe przygotowanie inwestycji do realizacji, a w tym:
  • Kontrola poziomu przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne (aspekty instytucjonalne, prawne, dokumentacyjne, finansowe i kadrowe)
  • Pomoc w ostatecznej identyfikacji inwestycji i jej adekwatności do wybranego programu wsparcia
  • Opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego
  • Przygotowywanie koncepcji organizacyjnej działalności podmiotu gospodarczego
  • Dobór źródeł finansowania, montaż finansowy
  • Dobór formy zabezpieczenia realizacji inwestycji
  • Negocjacje z bankiem kredytującym
 • Aplikowanie o dofinansowanie w ramach, którego opracowujemy takie dokumenty jak:
  • Studium Wykonalności Inwestycji / Biznes Plan
  • Analizę Kosztów i Korzyści
  • Wniosek o dofinansowanie inwestycji / wniosek kredytowy
  • Załączniki do wniosku o dofinansowanie (pomoc i weryfikacja przy przygotowywaniu dokumentów Inwestora)
 • Zarządzanie inwestycją, która obejmuje:
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych
  • Wsparcie w przeprowadzaniu procedury przetargowej
  • Sporządzanie procedur obiegu dokumentów merytorycznych i finansowych
  • Nadzór merytoryczny, techniczny i finansowy nad wdrożeniem inwestycji
  • Prowadzenie promocji i sprawozdawczości
  • Analizę wskaźników rezultatu
  • Rozliczenie inwestycji
  • Wnioskowanie o płatność
 • Analizy środowiskowe, w obrębie których dokonujemy:
  • Oceny stanu i prawidłowości przygotowania przedsięwzięcia pod kątem właściwego przeprowadzenia postępowania administracyjnego w procedurze oceny oddziaływania  na środowisko,
  • Wsparcia w przeprowadzaniu postępowania administracyjnego w procedurze oceny oddziaływania na środowisko,
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko,
  • Inwentaryzację przyrodniczą.
 • Inżynier Kontraktu, będący pierwszym etapem kontroli dysponowania środkami unijnymi, w ramach którego oferujemy:
  • Administrowanie i nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania robót, zgodnie z warunkami technicznymi i technologicznymi Kontraktu
  • Ocena oraz akceptacja jakości materiałów/dostaw
  • Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych
  • Monitorowanie postępu prac w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowych
  • Przygotowanie oraz przeprowadzanie odbiorów gotowych obiektów i przekazanie ich  do użytkowania,
  • Prowadzenie sprawozdawczości projektu, (raportowanie)
  • Przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia finansowego, (rekomendowanie do zapłaty)
  • Kompleksowa obsługa czynności związanych z budową (kontakt z władzami terenowymi oraz miejscową ludnością).

Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.