KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2008-037
TYTUŁ PROJEKTU:
Ewaluacja projektu renowacji dróg wiejskich – BENIN
KRAJ:
Benin
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
RzÄ…d w Beninie
OPIS PROJEKTU:
RzÄ…d Beninu jest ¶wiadomy, iż aby zredukować stopień bezrobocia ludno¶ci wiejskiej, który dotyka kraj, konieczna jest poprawa warunków łÄ…czno¶ci dróg wiejskich.

W/w RzÄ…d okre¶lił te potrzeby w dwóch dokumentach „LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL” z 1995 roku i „NOTE SUR LA STRATEGIE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE TRANSPORT” z 1996 roku. Dokumenty potwierdzajÄ… potrzebÄ™ rozwoju i utrzymania dróg wiejskich zgodnie z przyjÄ™tÄ… KonstytucjÄ… z 1990 roku.
W odpowiedzi na niewystarczalne osiÄ…gniÄ™cia w realizacji programu RzÄ…d Beninu przyjÄ…ł w 2006 roku nowÄ… strategiÄ™ Transportu Wiejskiego która skupiała siÄ™ m. in. na
- utrzymaniu dostÄ™pu i mobilno¶ci na terenach wiejskich
- poprawie warunków życia w rejonach wiejskich
- walce z bezrobociem

Aby tego dokonać, konieczne jest ułatwienie dostÄ™pu ludno¶ci wiejskiej do instytucji społecznych jak i do infrastruktury socjo-ekonomicznej, promocja różnorodnych ¶rodków transportu jak również utrzymanie sieci transportu wiejskiego i wzmocnienie możliwo¶ci rozwoju instytucji.
Program rehabilitacji i utrzymania dróg wiejskich w regionach (ALIBOURI, BORGOU, COLLINES, ZOU) przewidywał odnowÄ™ 700 km dróg w okresie 6 lat.

Ewaluacja końcowa projektu odbudowy i utrzymania dróg wiejskich w regionach (Alibori, Borgou, Collines et Zou w Beninie została ¶ci¶le okre¶lona w RozporzÄ…dzeniu finansowym Komisji Europejskiej.
W kwietniu 2005 roku miała miejsce misja monitorujÄ…ca realizacjÄ™ projektu. Końcowa ewaluacja jest zatem nastÄ™pstwem wewnÄ™trznych audytów finansowych sprawdzajÄ…cych przebieg projektu jak również oceny czÄ™¶ciowo wdrożonego projektu na przełomie stycznia i lutego 2006 roku.

Ewaluacja końcowa ma na celu poddać ¶cisłej analizie utrzymujÄ…ce siÄ™ problemy jak również sprecyzować korzystne rozwiÄ…zania które pomogłyby w okre¶leniu Programu Dróg w ramach X Edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Podstawowym celem ewaluacji końcowej jest dostarczenie niezbÄ™dnych informacji władzom Beninu jak również Delegaturze Komisji Europejskiej z przebiegu prac w danych okresach wdrażania projektu (okre¶lenia stopnia osiÄ…gniÄ™tych założeń misji):
- okre¶lenia stanu końcowego projektu
- przedstawienia raportu o redukcji bezrobocia a rejonach objętych programem
- identyfikacja przyszłych zadań
- weryfikacja zgodno¶ci przebiegu pracDATA ROZPOCZĘCIA: 2008-05-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2008-08-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.