KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Szkolenia i rozwój kadr, Strategie i programy rozwoju
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2008-025
TYTUŁ PROJEKTU:
Wsparcie techniczne dla programu edukacyjnego PASEC - ZwiÄ…zek Komorów
KRAJ:
Komory
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
krajowy UrzÄ™dnik ZatwierdzajÄ…cy EFR\r\nMinisterstwo Finansów, Budżetu i Planowania Rozwoju\r\n\r\n
OPIS PROJEKTU:
W odpowiedzi na potrzeby sektora edukacji oraz w celu wzmocnienia efektywno¶ci Projektu Edukacyjnego III finansowanego przez Bank ¦wiatowy, Komisja Europejska wspólnie rzÄ…dem ZwiÄ…zku Komorów zdecydowała o wdrożeniu Programu Rozwoju Sektora Edukacji w ZwiÄ…zku Komorów (PASEC), którego budżet wynosił poczÄ…tkowo 16 milionów euro (zwiÄ™kszony póĽniej o 465.000 euro).
W ramach program PASEC przyjÄ™to podej¶cie systematyczne zorientowane na rozwój sektorowy, które kładzie szczególny nacisk na zwiÄ™kszanie możliwo¶ci absorpcji, poprawÄ™ jako¶ci odbywanych praktyk zawodowych, modernizacjÄ™ programów studiów i szkoleń dla nauczycieli, zmniejszenie nierówno¶ci dostÄ™pu kobiet do edukacji, wsparcie dla istniejÄ…cych szkół technicznych i zawodowych. Oczekuje siÄ™, że działania podjÄ™te w ramach programu przyczyniÄ… siÄ™ do stworzenia warunków do efektywnego systemowego zarzÄ…dzania sektorem edukacji.
BiorÄ…c pod uwagÄ™ wysoko¶ć budżetu oraz zakres interwencji, Program PASEC jest uznawany za projekt o dużym znaczeniu dla rozwoju ZwiÄ…zku Komorów, który może mieć duży wkład w poprawÄ™ sytuacji w sektorze edukacji. Dlatego też wła¶ciwe zarzÄ…dzanie programem powinno obejmować ¶cisłÄ… współpracÄ™ ze stronami uczestniczÄ…cymi w programie oraz koordynacjÄ™ działań podejmowanych w jego ramach.
W zwiÄ…zku z tym konieczne jest zapewnienie wsparcia technicznego dla programu PASEC, w ramach którego zostanie powołany ekspert kluczowy, który przyczyni siÄ™ do zwiÄ™kszenia efektywno¶ci działania Jednostki ZarzÄ…dzajÄ…cej powołanej w celu koordynacji wdrażania programu PASEC.

ZostanÄ… także zatrudnieni eksperci odpowiedzialni za ewaluacjÄ™ działań podejmowanych w ramach projektu oraz eksperci od edukacji, którzy bÄ™dÄ… brali udział w misjach krótkoterminowych, wdrażanych w odpowiedzi na bieżÄ…ce potrzeby Programu, Ministerstwa Edukacji i podległych mu instytucji edukacyjnych, w szczególno¶ci z nastÄ™pujÄ…cych dziedzin :
(i)\tszkolnictwo techniczne i zawodowe;
(ii)\tmetodyka nauczania w szkołach podstawowych, ¶rednich i wyższych.

W kontek¶cie powyższych potrzeb został ogłoszony przetarg na zapewnienie wsparcia technicznego, obejmujÄ…cego zatrudnienie kierownika zespołu ekspertów, eksperta od ewaluacji oraz innych ekspertów od edukacji, którzy bÄ™dÄ… brać udział w misjach krótkoterminowych.

W oczekiwaniu na zlokalizowanie i uruchomienie nowego biura programu, niniejszy projekt ma na celu identyfikacjÄ™ i mobilizacjÄ™ eksperta kluczowego oraz dwóch ekspertów od edukacji, których zadaniem bÄ™dzie zapewnienie terminowego przeprowadzania działań w ramach programu PASEC.

Celem ogólnym programu, którego czÄ™¶ciÄ… jest niniejszy projekt jest : przyczynienie siÄ™ do rozwoju kapitału ludzkiego poprzez edukacjÄ™ majÄ…ce na celu zmniejszenie ubóstwa.

Bezpo¶rednim celem niniejszego projektu jest : udzielenie wsparcia technicznego dla programu PASEC w oczekiwaniu na mobilizacjÄ™ eksperta kluczowego.

Cele szczegółowe:

1. Pomoc dla kierownika i innych osób zatrudnionych w ramach programu PASEC, zwiÄ™kszenie efektywno¶ci wdrażania programu poprzez wsparcie metodologiczne i wspólne planowanie działań programowych.

2. Wsparcie przy okre¶leniu potrzeb Ministerstwa Edukacji (i podległych mu instytucji) oraz pomoc w zakresie opracowywania programów nauczania, planowania, zarzÄ…dzania zasobami technicznymi i ludzkimi oraz przy wdrażaniu programu PASEC.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2008-04-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2008-10-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.