KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2006-021
TYTUŁ PROJEKTU:
Krótkoterminowe doradztwo techniczne w celu sfinalizowania oferty projektowej dla programu „Post PACE” w Sudanie finansowanego z funduszu STABEX
KRAJ:
Sudan
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska w Sudanie
BENEFICJENT:
Ministerstwo Zasobów ZwierzÄ™cych i Rybnych – RzÄ…d w Sudanie
OPIS PROJEKTU:
Akronim PACE oznacza „Pan-AfrykańskÄ… KontrolÄ™ Epidemii ZwierzÄ™cej” - regionalny program finansowany przez EC i wdrażany przez AU/IBAR w 30 krajach afrykańskich, który skończy siÄ™ w paĽdzierniku 2006.
Główny cel programu PACE to redukcja ubóstwa ludzi prowadzÄ…cych hodowlÄ™ zwierzÄ…t poprzez podnoszenie wydajno¶ci chowu oraz produkcji miÄ™snej, handlu zwierzÄ™tami i produktami miÄ™snymi oraz bezpieczeństwa żywno¶ci. Program ma za zadanie:
1.Wzmocnienie wydajno¶ci na poziomie krajowym w celu oszacowania technicznych i ekonomicznych aspektów chorób zwierzÄ™cych i wygenerowanie odpowiednich programów kontrolnych
2.Zabezpieczenie zdrowia zwierzÄ…t przeciwko epidemiom.

Długo¶ć programu PACE oszacowano na 5 lat od listopada 1999 roku, jednakże wiele krajów nie dotrzymało ustalonych terminów, wiÄ™c postanowiono przedłużyć program do paĽdziernika 2006 roku.
Sudan przystÄ…pił bardzo póĽno do programu. W wyniku działań wojennych w południowej czÄ™¶ci kraju, który przestał być kontrolowany przez rzÄ…d program PACE składał z dwóch sub-komponentów w Sudanie: jeden wdrażany przez rzÄ…d w północnej czÄ™¶ci a drugi przez organizacje pozarzÄ…dowe w południowej czÄ™¶ci.

Południowy sub-komponent wystartował w listopadzie 2001 i był zarzÄ…dzany przez organizacje pozarzÄ…dowe pod nadzorem fundacji VSF Belgia z Kenii.

Północny sub-komponent wszedł w życie w lutym 2003 roku i był zarzÄ…dzany przez PMU a nadzorowany i wdrażany przez Federalny Departament Zdrowia ZwierzÄ™cego i Kontroli Chorób w Ministerstwie Zasobów ZwierzÄ™cych i Rybnych.

Program PACE w Sudanie był dobrze wdrażany pomimo póĽnego rozpoczÄ™cia. Oba sub-komponenty były odpowiednio zarzÄ…dzane i realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ogromne wysiłki i inwestycje były poczynione przez zarzÄ…d PACE, aby umocnić narodowy system epidemiologiczno-kontrolny. Zostały wdrożone zaawansowane metodologie kontroli chorób oraz rozwiniÄ™to możliwo¶ci laboratoryjne diagnozowania głównych chorób zwierzÄ™cych, w szczególno¶ci pomór bydła (ksiÄ™gosusz).

W wyniku wyżej wymienionych działań MiÄ™dzynarodowa Organizacja Zdrowia ZwierzÄ™cego (OIE) w maju 2005 roku zakwalifikowała północnÄ… czÄ™¶ć Sudanu jako strefÄ™ wolnÄ… od choroby bydlÄ™cej ksiÄ™gosusz.
Teraz działania skupiajÄ… siÄ™ na tym, aby również południowÄ… czÄ™¶ć Sudanu zakwalifikować jako wolnÄ… strefÄ™ od owej choroby w 2006 roku.

O całkowitym wyeliminowaniu pomoru bydlÄ™cego można bÄ™dzie mówić jednak dopiero w 2008 roku, kiedy nie stwierdzi siÄ™ żadnego przypadku owej choroby i kiedy cały plan działania OIE zostanie zrealizowany na czas.

Z tego powodu program PACE nie może być zakończony w Sudanie do końca paĽdziernika 2006 roku i potrzebne jest dalsze wsparcie finansowe licznych organizacji miÄ™dzynarodowych w tej dziedzinie.

Ministerstwo Zasobów ZwierzÄ™cych i Rybnych zaakceptowało współfinansowanie nowego 4-letniego projektu z funduszu STABEX który ma na celu:
- całkowite wytÄ™pienie pomoru bydlÄ™cego
- podtrzymanie narodowego systemu epidemiologiczno-kontrolny
- wsparcie efektywno¶ci podczas kontroli innych chorób zwierzÄ™cych w Sudanie.

Nowy projekt bÄ™dzie zawierał dwa komponenty każdy z osobnym budżetem i mechanizmami implementacyjnymi, które bÄ™dÄ… miały te same cele i okres wdrożeniowy oraz bÄ™dÄ… koordynowane przez krajowy Komitet SterujÄ…cy. Projekt bÄ™dzie podzielony na dwie fazy i rozpocznie siÄ™ w sierpniu 2006 roku i zakończy w lipcu 2010 roku.

Główny cel projektu to zaopatrzenie RzÄ…du Sudańskiego oraz Delegatury Komisji Europejskiej w wystarczajÄ…cy zasób informacji w celu uzasadnienia czy nowy projekt spełnia wszystkie kryteria i czy należy go zaakceptować, zmodyfikować czy odrzucić. Je¶li jest wykonalny i posiada moc prawnÄ… eksperci majÄ… za zadanie opracować procedurÄ™ osiÄ…gniÄ™cia porozumienia finansowego.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2006-05-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2006-06-30
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.