KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2006-010
TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie strategii reformy i dostosowania sektora produkcji cukru do nowej polityki UE na Madagaskarze
KRAJ:
Madagaskar
ZLECENIODAWCA:
Delegacja Komisji Europejskiej na Madagaskarze
BENEFICJENT:
RzÄ…d Madagaskaru
OPIS PROJEKTU:
Sektor cukru na Madagaskarze w ostatnim okresie przeżywa głÄ™bokie trudno¶ci. Poziom produkcji spadł z 90 000 ton w roku 1995 do poziomu 25 000 ton w roku 2003. W tym samym okresie zapotrzebowanie wewnÄ™trzne na ten produkt znacznie wzrosło: w roku 1995 wynosiło 89 400 ton, gdy w roku 2004 już 121 750 ton. Brak możliwo¶ci zaspokojenia potrzeb rynku przez krajowych producentów, wynikajÄ…cy ze słabo¶ci sektora i nie przestrzegania norm produkcji, spowodował wzrost importu cukru.

Na płaszczyĽnie wymiany handlowej, Madagaskar nie wykorzystuje kwot eksportowych przyznanych przez UE i USA. Zgodnie z zasadami polityki handlowej UE, luka pozostawiona na rynku cukru zostanie zajÄ™ta przez produkcjÄ™ z innych krajów ACP, co pogorszy dotychczasowÄ… pozycjÄ™ dostawców malagaskich. Dodatkowym zagrożeniem dla eksportu cukru z Madagaskaru na rynek UE jest przyjÄ™ta inicjatywa „wszystko poza broniÄ…”, znoszÄ…ca bariery handlowe pomiÄ™dzy EuropÄ… a krajami rozwijajÄ…cymi siÄ™. Słabo¶ć sektora produkcji cukru i zniesienie kwot handlowych może doprowadzić do całkowitej eliminacji cukru z Madagaskaru z rynku europejskiego na korzy¶ć nowych dostawców, głównie z krajów azjatyckich.

Od roku 2005 UE prowadzi proces reform wspólnego rynku dotyczÄ…cych cukru. Reforma bezpo¶rednio wpłynie na handel tym produktem z krajami ACP, do których zalicza siÄ™ i Madagaskar, poprzez obniżenie cen gwarantowanych dla europejskich producentów cukru, a poprzez to obniżajÄ…c zyski z eksportu. BÄ™dÄ…c ¶wiadomym negatywnego wpływu reform na gospodarki krajów ACP, Unia Europejska zaproponowała podjÄ™cie działań skierowanych do tych krajów – producentów cukru (dokument SEC (2005)61, 17 styczeń 2005) majÄ…cych na celu zredukowanie wpływu reformy na ich sytuacjÄ™ gospodarczÄ…. Projekt na Madagaskarze jest realizowany w ramach tych działań poprzez opracowanie strategii pozwalajÄ…cej na reformÄ™ sektora produkcji cukru, która przyczyni siÄ™ do zaspokojenia popytu wewnÄ™trznego i zewnÄ™trznego, a także produkcji biopaliw. Opracowanie strategii wymaga przeprowadzenia dogłÄ™bnej analizy sieci producentów cukru, wskazania potencjalnego wpływu reformy wspólnego rynku rolnego UE (dotyczÄ…cej obrotu cukrem), a także precyzyjnego okre¶lnia rozwoju sektora produkcji cukru na Madagskarze, dywersyfikacji obszarów uprawy cukru, i możliwo¶ci adaptacji reformy i jej wpływu społecznego i gospodarczego na sytuacjÄ™ na Madagskarze.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2006-04-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2006-05-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.