KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2010-039
TYTUŁ PROJEKTU:
¦ródokresowa Ewaluacja Programu dotyczÄ…cego Poprawy Zdolno¶ci Produkcyjnej w Sudanie (SPCRP)
KRAJ:
Sudan
ZLECENIODAWCA:
Delegatura Komisji Europejskiej w Sudanie
BENEFICJENT:
Sudan EU Delegation\r\nNAO
OPIS PROJEKTU:
Program dotyczÄ…cy Poprawy Zdolno¶ci Produkcyjnej w Sudanie (SPCRP) należy rozpatrywać w ramach ogólnego celu Komisji Europejskiej wsparcia dla Sudanu, skonsolidowanego z pokojem oraz zrównoważonym i sprawiedliwym rozwojem. Pomoc UE opiera siÄ™ na wielu strategiach reagowania obejmujÄ…cych interwencje na różnych geograficznych / administracyjnych poziomach.

SPCRP jest 4-letnim Narodowym programem, którego celem jest stabilizacja pokoju, umożliwienie bezpieczeństwa żywno¶ci oraz poprawÄ™ życia na obszarach wiejskich najbardziej wrażliwych regionów Sudanu.
Program SPCRP został podzielony na dwa odrÄ™bne podprogramy: jeden na Północy drugi na południu.
Obydwa podprojekty opierajÄ… siÄ™ na podobnych celach i zadaniach, a każdy z nich ma osobny budżet oraz ustalenia dotyczÄ…ce implementacji. Powyższy Zakres Zadań i ObowiÄ…zków odnosi siÄ™ do dwóch podobnych ewaluacji, które maja zostać przeprowadzone jednocze¶nie, dla każdego z podprogramów.
Każdy z podprogramów SPCRP ma dwa zasadnicze komponenty:
i) Projekt dotyczÄ…cy Tworzenia Możliwo¶ci Rozwojowych, w celu budowania ludzkich, instytucjonalnych oraz fizycznych możliwo¶ci instytucji publicznych i prywatnych
ii) Wsparcie w zapewnieniu ¶rodków do życia na obszarach wiejskich poprzez finansowanie i implementacjÄ™ projektów inwestycyjnych w wybranych Stanach oraz okrÄ™gach/okolicach.

Cele ogólne

Celem ogólnym jest przeanalizowanie postÄ™pów projektu do dnia dzisiejszego jak też zapewnienie odpowiednich informacji osobom podejmujÄ…cym decyzje w RzÄ…dach, RzÄ…dzie Południowego Sudanu oraz Komisji Europejskiej, w celu dokonania przez nich odpowiedniego osÄ…du na temat przebiegu projektu, jak tez zdecydowaniu o jakichkolwiek niezbÄ™dnych zmianach w projekcie.

Cele szczegółowe

DziÄ™ki ewaluacji program zostanie porównany ze standardowymi kryteriami ewaluacyjnymi. Dodatkowo, program zostanie także oceniony pod wzglÄ™dem nawiÄ…zania do kwestii równo¶ci płci oraz włÄ…czenia społecznego.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2010-04-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2010-06-30
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.