KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2009-100
TYTUŁ PROJEKTU:
Ewaluacja programu EDULINK i przygotowanie jego kolejnego etapu w ramach 10 edycji EDF dla krajów strefy ACP
KRAJ:
ACP
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
kraje ACP
OPIS PROJEKTU:
Program EDULINK opracowany został po to, aby wspomóc współpracÄ™ pomiÄ™dzy AfrykÄ…, Karaibami i krajami Pacyfiku (rejon ACP) oraz UniÄ… EuropejskÄ… w sektorze szkolnictwa wyższego. Szczegółowo rzecz biorÄ…c, celem programu jest promocja regionalnej, jak i wielostronnej sieci współpracy pomiÄ™dzy instytucjami szkolnictwa wyższego, co ma skutkować wzajemnymi korzy¶ciami.

Głównym celem projektu jest zbadanie możliwo¶ci programu do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb w sektorze szkolnictwa wyższego w krajach rejonu ACP, nastÄ™pnie na podstawie wyciÄ…gniÄ™tych wniosków, przedstawienie do omówienia (z udziałem zainteresowanych stron) propozycji nowej edycji programu EDULINK, która byłaby finansowana w ramach 10 edycji EDF dla krajów ACP.

Cele szczegółowe, to miÄ™dzy innymi:
- Ocena adekwatno¶ci struktury programu w odniesieniu do trzech zaproszeń potrzeb Instytucji Szkolnictwa Wyższego w krajach ACP.

- Ocena procesu wyboru najlepszych aplikacji: analiza rezultatów procesu ewaluacji, oraz ocena stopnia, do którego pomogło to wzmocnić nastÄ™pujÄ…ce trzy sfery szkolnictwa wyższego:
- ZarzÄ…dzanie/ administracja
- Działalno¶ć naukowa
- Badania i Technologia

- Co wiÄ™cej, sekretariat ACP i Komisja oczekujÄ… na opiniÄ™ konsultantów odno¶nie tego, czy proces wykorzystany przy wdrażaniu programu spowodował znaczÄ…ce zróżnicowanie aplikujÄ…cych i partnerów pod wzglÄ™dem geograficznym.
- W przypadku nierównowagi tematycznej lub innej, ocena powodów, dla których niektóre z dziedzin mogły zostać zaniedbane
- BiorÄ…c pod uwagÄ™ liczbÄ™ otrzymanych aplikacji, przydzielonych grantów i fakt, że istnieje specjalny Program ACP Nauka i Technologie, konieczne jest rozważenie czy należy kontynuować działalno¶ć w sferze Badań i Technologii w ramach nowej edycji Programu EDULINK.
- Zasadno¶ć zawiÄ…zanych partnerstw i ocena stopnia, do jakiego służÄ… one założonym celom.
- Ocena metod wdrażania programu
- Opinia jak postÄ™pować, odwrotnie niż zaproszenie, co może poprawić zrozumienie potrzeb potencjalnych aplikantów
- Sprawdzenie sposobu przygotowania zaproszenia do składania aplikacji, biorÄ…c pod uwagÄ™ poprawÄ™ systemu selekcji sieci współpracy, które mogłyby być trwałe, a mianowicie poprzez akceptacjÄ™ kosztów działań, które służÄ… założonym celom
- Powinno siÄ™ też po¶wiÄ™cić uwagÄ™ również zasadno¶ci i/lub potrzebie odnowienia trwajÄ…cych projektów przy okazji nastÄ™pnego zaproszenia do składania aplikacji
- Analiza opłacalno¶ci poniesionych kosztów włÄ…czenia komponentu majÄ…cego na celu „omówienie znaczÄ…cych aspektów systemu uniwersytetów ACP, gdzie głównym cele, jest poprawa poprzez wykorzystanie dobrych praktyk” w ramach nowego projektu programu EDULINK, biorÄ…c pod uwagÄ™ dostÄ™pne ¶rodki.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2009-09-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2010-09-30
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.