Ekspertyzy i prace badawcze - wybrane projekty referencyjne:
Projekt Nr projektu
- Wsparcie techniczne dla Akademii Sądowej w Serbii w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz nadzór – IPA 2015 EPRD-2017-032
- Badanie porównawcze europejskich metod i metodologii działań morskich (WFD) EPRD-2017-021
- Ewaluacja wpływu funduszy IPA na wspieranie reform w sektorze rynku wewnętrznego – Macedonia EPRD-2017-006
- Wsparcie zewnętrzne – Analiza oraz przygotowanie broszury dotyczącej transparentności i identyfikowalności łańcucha wartości w sektorze odzieży. EPRD-2016-092
- Ocena inicjatyw na rzecz budowania potencjału społeczeństwa obywatelskiego w krajach Południowego Sąsiedztwa UE (2012-2016) EPRD-2016-085
- Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim wraz z analizą kluczowych i deficytowych kwalifikacji w branżach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu EPRD-2016-031
- Weryfikacja zgodności wsparcia budżetowego dla reformy wymiaru sprawiedliwości w Gruzji EPRD-2016-016
- Dodatkowe badanie dotyczące sprawdzania przydatności w sektorze budowlanym – Druga część obejmująca europejskie przepisy dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. EPRD-2016-007
- Ocena warunków związanych z makroekonomią, zarządzaniem finansami publicznymi, oraz przejrzystością budżetu pod kątem transz programów wsparcia budżetowego realizowanych w Mołdawii w latach 2016-2017 EPRD-2016-003
- Wsparcie Delegatury UE w Ankarze w monitorowaniu projektów z zakresu infrastruktury transportowej EPRD-2015-094
- Wsparcie techniczne w zakresie identyfikacji i przygotowania projektu promocji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności w oparciu o zapotrzebowanie rynku. EPRD-2015-092
- Doradztwo dla siedziby głównej Komisji Europejskiej i Delegatur w zakresie wdrażania wsparcia budżetowego. EPRD-2015-084
- Ewaluacja programu wspierania młodzieży poprzez kulturę i sport w Republice Południowej Afryki. EPRD-2015-076
- Opracowanie Strategii na rzecz Konkurencyjności oraz przegląd Planu Działania dla Sektora „Konkurencyjność i Innowacje” – IPA 2 EPRD-2015-059
- Pomoc techniczna w ewaluacji, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2015-053
- Ocena kontraktu reformy sektorowej: Ochrona Społeczna - Kirgistan EPRD-2015-051
- Śródokresowa ewaluacja trzech projektów realizowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości w dziedzinach Sprawiedliwości, Anty-korupcji i Narkotyków. EPRD-2015-041
- Ewaluacja działań w zakresie broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej finansowanych przez Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju EPRD-2015-025
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej rekonstrukcji budynku sądu Kraljevo. EPRD-2015-016
- Mapowanie oraz badanie efektywności edukacji i szkoleń w obszarze turystyki EPRD-2015-010
- Analiza potencjału kulturowego województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem społeczno-gospodarczych uwarunkowań EPRD-2015-005
- Pomoc techniczna i badanie mające na celu określenie parametrów zamiennego systemu wsparcia dotacyjnego EPRD-2015-002
- Pomoc techniczna w ocenie wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu grantowego EIDHR CBSS 2014-2015 w Macedonii EPRD-2015-001
- Krótkie studium dla celów oceny ex-ante oceny instrumentów: CIF i IFP EPRD-2014-095
- Pomoc techniczna w ocenie, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2014-093
- Wsparcie dla DUE w działaniach związanych z nadzorem zachodniej granicy Turcji EPRD-2014-080
- Badanie dotyczące potencjału oceny skutków w celu wsparcia celów środowiskowych w kontekście Europejskiego Semestru EPRD-2014-070
- Ocena Programu TRACECA finansowanego ze środków UE - kraje objęte finansowaniem w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa EPRD-2014-068
- Analiza świadczenia usług społecznych w Armenii EPRD-2014-065
- Ocena śródokresowa wsparcia dla programu “Plantwise – zintegrowane systemy ochrony roślin w Afryce” EPRD-2014-049
- Analiza kontaktów na reformy w zakresie Zatrudnienia oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET)” w Gruzji EPRD-2014-043
- Wsparcie w weryfikacji i ocenie wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu grantowego "Instrument na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego Krajów Sąsiedztwa - działania regionalne" EPRD-2014-037
- Śródokresowa ewaluacja programu Wsparcia dla biura Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego (NAO) III w Nigerii. EPRD-2014-035
- Ocena ryzyka korupcji w sektorze edukacji oraz w sektorze zdrowia w Bośni i Hercegowinie. EPRD-2014-031
- Śródokresowa ocena Programu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego (PASOC II) w Nigrze EPRD-2014-029
- Ocena azerbejdżańsko-gruzińskiej propozycji projektu dotyczącego wdrażania rozwiązań infrastrukturalnych na przejściu granicznym "Red Bridge" EPRD-2014-026
- Śródokresowa ocena Programu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego (PASC) w Kamerunie EPRD-2014-018
- Ewaluacja końcowa fazy 3 regionalnego programu MEDSTAT III - współpraca w dziedzinie statystyk w regionie śródziemnomorskim (ENPI South) EPRD-2014-017
- Wykonanie audytu zewnętrznego projektów w ramach Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska-Białoruś-ukraina (PBU) 2007-2013 i Litwa-Polska-Rosja (LPR) 2007-2013 EPRD-2014-014
- Opracowanie raportu w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe , aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu EPRD-2014-012
- Powiązania kooperacyjne między firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi – efekt dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects) EPRD-2014-010
- Badanie dotyczące opinii konsumentów w sektorze hotelowym zamieszczanych w internecie EPRD-2014-008
- Włączenie kwestii zmian klimatycznych w fundusze objęte zakresem Wspólnych Ram Strategicznych w okresie 2014-2020 EPRD-2014-006
- Ewaluacja śródokresowa Programu Wsparcia Innowacji w Afryce Południowej (SAIS) EPRD-2014-005
- Wsparcie tworzenia krajowych ram kwalifikacji w Mołdawii poprzez opracowanie wraz z grupą roboczą formatu kwalifikacji zawodowych. EPRD-2013-096
- Ewaluacja sektora integracji społecznej w Republice Białorusi oraz identyfikacja potencjalnych obszarów współpracy i pomocy Unii Europejskiej dla Białorusi w tym sektorze EPRD-2013-095
- Ewaluacja programów bezpośredniego wsparcia finansowego UE dla kosztów okresowych ponoszonych przez Autonomię Palestyńską w latach 2011-2013 realizowanych w ramach mechanizmu finansowego PEGASE EPRD-2013-090
- Ewaluacja wdrożenia konkluzji Rady Europy z 2008 r. w kwestii promowania i ochrony praw dziecka w działaniach zewnętrznych UE zgodnie z wytycznymi z 2007 r. na lata 2008/2013. EPRD-2013-089
- Ocena Programu Wsparcia dla Planu Działania (SAPP I) w Jordanii EPRD-2013-088
- Ewaluacja śródokresowa Programu Wsparcia Handlu Poprzez Modernizację Rozwiązań Celnych w Regionie Wschodniej i Południowej Afryki EPRD-2013-087
- Dokumentacja przetargowa, porady prawne i działania konsultingowe dla projektu: "Bliżej e-świata - szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Mniów" EPRD-2013-083
- Ocena pomocy UE w ramach ogólnej polityki migracyjnej UE wobec Ukrainy. Ewaluacja inicjatywy READMIT w kontekście realizacji Umowy o Readmisji pomiędzy UE i Ukrainą. EPRD-2013-080
- Ocena instytucjonalna sektora rolniczego i pasterskiego – komponent 1 – Mauretania EPRD-2013-075
- Ustawiczne kształcenie zawodowe (CVT) we wschodniej Europie – „Wsparcie dla rozwoju polityki i metodologii dla walidacji uczenia się poza formalnego i nieformalnego w Gruzji” EPRD-2013-074
- Ewaluacja komponentu „Gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych (2007-2013)” Instrumentu na rzecz Stabilności (IfS) - wybrane kraje EPRD-2013-072
- Wsparcie techniczne w sformułowaniu końcowej fazy Programu Wsparcia Polityki Sektorowej w kwestiach Ochrony Społecznej oraz Zarządzania Finansami Publicznymi w Republice Kirgiskiej EPRD-2013-071
- “Wsparcie dla rozwoju kompleksowych strategii HRD w krajach objętych procesem rozszerzania - Ramowy średniookresowy plan wydatków (MTEF) jako wsparcie dla przeglądu rozwiązań instytucjonalnych w Macedonii, Turcji oraz BiH” EPRD-2013-069
- Raportowanie postępów w kwestiach Rynku Wewnętrznego i Norm Europejskich związanych z dorobkiem prawnym wspólnoty w Albanii EPRD-2013-068
- Ocena Programu Wsparcia Polityki Sektorowej w zakresie ochrony socjalnej i zarządzania finansami publicznymi w Kirgistanie EPRD-2013-067
- Badanie możliwości udzielenia pomocy technicznej Białorusi w dziedzinie zarządzania niebezpiecznymi odpadami i emisją zanieczyszczeń EPRD-2013-066
- Doradztwo prawne i reprezentacja prawna w zakresie rozliczania i odzyskiwania podatku VAT (Gmina Mniów) EPRD-2013-065
- Ocena śródokresowa wsparcia UE dla procesu pokojowego na południu Filipin w ramach Instrumentu na Rzecz Stabilności EPRD-2013-064
- Ewaluacja ex-post budowania potencjału, restrukturyzacji oraz podnoszenia świadomości organizacji działających w sektorze gospodarki wodnej, oraz gospodarki odpadami i ściekami w północnej części Cypru oraz przygotowanie specyfikacji technicznej dla nowego programu w 2012 r. EPRD-2013-062
- Ocena merytoryczna 9 projektów z samorządowego sektora drogowego w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule PPP EPRD-2013-057
- Ocena postępów w realizacji programu wsparcia budżetowego dla reform w zakresie zatrudnienia, kształcenia zawodowego i technicznego oraz szkoleń (TVET) w Jordanii EPRD-2013-043
- Ewaluacja finalna porozumienia finansowego: Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa w Jemenie EPRD-2013-039
- Ocena śródokresowa Programu COPOLAD (Program Współpracy między krajami Ameryki Łacińskiej I Unią Europejską dotyczący polityki antynarkotykowej) EPRD-2013-035
- Śródokresowa ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Kamerunie EPRD-2013-033
- Ewaluacja ex-post Programu Wsparcia dla Krajowego Urzędu Zatwierdzającego II (PAON II) w Kongo Brazzaville EPRD-2013-032
- Analiza rynku nowych technologii w regionie Mazowsza EPRD-2013-023
- Ocena Wniosków o Dotacje na Stypendia w Ramach Stypendiów dla Cypru Tureckiego Program na Rok Akademicki 2013/14 - Cypr EPRD-2013-020
- Konsultacje techniczne i prawne oraz doradztwo w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w Albanii finansowanych przez UE (Instrument IPA) EPRD-2013-015
- Studium na temat wpływu decyzji prawnych krajów członkowskich i innych aspektów wdrażania Dyrektywy 2008/48/EC dotyczącej funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej EPRD-2013-010
- Ewaluacja finalna Programu Wsparcia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego w prowincji Eastern Cape w Republice Południowej Afryki EPRD-2013-006
- Ocena techniczna dokumentacji przetargowej, oraz procedur ewaluacji i selekcji w przetargach na mobilny sprzęt morski w ramach projektu dostaw IPA 2010 dla zintegrowanego zarządzania granicami w Chorwacji EPRD-2013-005
- Wsparcie dla Sekcji ds. Finansów i Kontraktów Delegatury UE w Turcji w charakterze obserwatora w przetargach oraz kontroli na miejscu projektów finansowanych w ramach IPA EPRD-2013-004
- Wsparcie procesu opracowania dokumentu strategicznego byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na lata 2014-2020 EPRD-2013-003
- Program Wsparcia Polityki Sektora Edukacji w Egipcie: ocena realizacji celów programu dla wypłaty trzeciej transzy środków finansowych. EPRD-2012-128
- Świadczenie pomocy technicznej związanej z wdrażaniem środków IPA w dziedzinie transportu - Chorwacja EPRD-2012-126
- “Ewaluacja wsparcia Unii Europejskiej dla sektora edukacji na Cyprze Północnym.” EPRD-2012-124
- Badanie nad wprowadzeniem transportu multimodalnego (piggyback) na granicy Unii Europejskiej i Unii Celnej EPRD-2012-123
- Studium unijnego Programu Szkolenia Kadr dla Japonii i Korei, finansowengo przez Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi (ICI) - UE EPRD-2012-122
- Mapowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Izraelu EPRD-2012-121
- Ocena wniosków projektowych składanych w ramach programu SWITCH-Asia - ograniczone zaproszenie do składania wniosków 2012-2013, Bruksela EPRD-2012-120
- Wsparcie dla ewaluacji strategii ochrony srodowiska w Chile EPRD-2012-117
- Nadzór nad Lokalnymi Projektami Infrastrukturalnymi w Macedonii EPRD-2012-111
- Identyfikacja i sformułowanie programu wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego w północno-zachodniej Algierii (PADSEL-NOA) EPRD-2012-110
- Ewaluacja Ex-post Programu CARDS Na Bałkanach Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Kosowo oraz Macedonia) EPRD-2012-107
- Przygotowanie zakresów zadań i obowiązków dla projektów finansowanych w ramach Instrumentu Przedakcesyjnego (IPA) 2010 i 2011 w sektorze gospodarki wodnej w Bośni i Herzegowinie EPRD-2012-106
- Ewaluacja końcowa Programu Wzmocnienia Potencjału Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (PROS) w Burkina Faso EPRD-2012-105
- Globalne Wsparcie dla Delegatur Unii Europejskiej EPRD-2012-103
- Ocena wniosków złożonych w ramach Programu Tematycznego na rzecz środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym energią (ENRTP) - Bruksela EPRD-2012-099
- Ewaluacja śródokresowa implementowanego Rocznego Programu Działania: "Wsparcie rozwoju kompleksowych ram dla współpracy międzynarodowej na rzecz środowiska w Republice Białorusi" EPRD-2012-090
- Raportowanie na temat postępów Albanii w kwestiach Rynku Wewnętrznego i Standardów Europejskich związanych z Dorobkiem Wspólnotowym. EPRD-2012-089
- Audyt projektu "Drob - Bogs" Jacek Bogusławski EPRD-2012-082
- Sformułowanie Programu Wsparcia dla Handlu i Rozwoju Sektora Prywatnego między UE i Nepalem EPRD-2012-067
- Śródokresowa lub końcowa ocena wybranych projektów IPA w Bośni i Hercegowinie EPRD-2012-066
- Pomoc przy wdrażaniu projektu “Wsparcie dwóch cykli wyborczych w Armenii” EPRD-2012-055
- Finalna ewaluacja Programu Wsparcia Poprawy Jakości Kultury na Haiti (Program PARQE II) EPRD-2012-052
- Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych EPRD-2012-051
- Badania ewaluacyjne mid–term i ex-post polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rządzenie, POKL EPRD-2012-050
- Ewaluacja śródokresowa "Wsparcia dla wdrażania Porozumienia z Agadiru - fazy 2" w Jordanii, Egipcie, Tunezji i Maroku EPRD-2012-047
- Aktualizacja EU Donor Atlas 2011 EPRD-2012-042
- Wsparcie w ocenie zaproszeń do składania wniosków - Bruksela EPRD-2012-040
- Przegląd Oceny Właściwej dla projektu "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Rawicz – Poznań" EPRD-2012-036
- Ewaluacja zaproszenia do składania wniosków w roku 2012 - podmioty pozapaństwowe - Kenia EPRD-2012-035
- Ocena wniosków złożonych w ramach krajowego Systemu Wsparcia Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) na lata 2011/2012 w Nigerii EPRD-2012-034
- Ocena występowania pomocy publicznej w projekcie "Świętokrzyski Szlak Archeo - Geologiczny" EPRD-2012-027
- Ocena programu stypendiów dla społeczności tureckiej na Cyprze EPRD-2012-026
- Studium identyfikacji programu wsparcia związków zawodowych sektora transportu drogowego w Wybrzeżu Kości Słoniowej EPRD-2012-025
- Wstępne studium wykonalności i studium wykonalności dla projektu wspierania społeczności wiejskich poprzez rozwój drogi krajowej RNT12A i związanych z nią dróg wiejskich na Madagaskarze EPRD-2012-024
- Studium oceniające współpracę Komisji Europejskiej w zakresie energii EPRD-2012-023
- Analiza strategiczna Podmiotów Pozapaństwowych w Nikaragui EPRD-2012-022
- Analiza Due Dilligence i wycena przedsiębiorstwa Budownictwo Hydro - Energetyka Dychów Sp. z o.o. EPRD-2012-015
- Ocena techniczna procedur przetargowych dla projektu zaopatrzeniowego IPA 2010 dla IBM w Chorwacji EPRD-2012-012
- "Ocena wsparcia UE dla procesu pokojowego na południu Filipin w ramach Instrumentu na Rzecz Stabilizacji" EPRD-2012-011
- Obroty handlowe drewnem wewnątrz, do, i z Ameryki Południowej EPRD-2012-009
- Wzmocnienie dialogu społecznego dla współpracy rozwojowej oraz wdrożenia integracyjnych narodowych polityk zatrudnienia EPRD-2011-102
- Ewaluacja śródokresowa programu TEMPUS IV EPRD-2012-007
- Śródokresowa ewaluacja projektów w ramach programu "Unia Europejska - Wsparcie dla Ludzi Dotkniętych Konfliktem" (EU-ACAP) na Sri Lance” EPRD-2012-006
- Misja identyfikacji i sformułowania wsparcia dla Centrum Koordynacji Badań Rolniczych i Rozwoju Afryki Południowej (CCARDESA) w Botswanie EPRD-2012-005
- Misja identyfikacyjna Programu Szkolnictwa Wyższego UE-ASEAN EPRD-2011-099
- Współpraca w dziedzinie badań klinicznych w Rosji EPRD-2011-098
- Finalna Ewaluacja I i II Programu Wsparcia dla Układu Stowarzyszeniowego w Jordanii EPRD-2011-096
- Stworzenie połączenia kolejowego z lotniskiem w Modlinie poprzez modernizację istniejącej infrastruktury EPRD-2011-095
- Konsultant ds. rekrutacji na potrzeby Projektów Badawczo-Rozwojowych finansowanych z EFRR w Polsce EPRD-2011-089
- Wsparcie przy ocenie konkursu grantowego: „Działania mające na celu podniesienie świadomości opinii publicznej w kwestii rozwoju i wsparcia edukacji w tematyce rozwoju w Unii Europejskiej” EPRD-2011-088
- Wsparcie prawne przy wdrażaniu projektów B+R finansowanych z EFRR w Polsce EPRD-2011-087
- Wsparcie przy ocenie projektów w ramach konkursu: „Podmioty Pozapaństwowe i Władze Lokalne w Rozwoju - Działania w krajach Partnerskich” w Republice Kamerunu EPRD-2011-086
- Identyfikacja i Sformułowanie Projektu / Programu "Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Ukrainie - eliminacja barier rozwoju" EPRD-2012-002
- Identyfikacja Progamu Rozwoju Sektora Prywatnego w Południowym ENPI 2012 EPRD-2011-085
- Wsparcie przy ocenie konkursu grantowego «Władze lokalne w rozwoju» EPRD-2011-077
- Ewaluacja śródokresowa programu wsparcia budżetowego w ramach partnerstwa pomiędzy Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka EPRD-2011-075
- Wsparcie techniczne, pomoc prawna i doradztwo w projekcie: "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Mniów" EPRD-2011-073
- Ewaluacja końcowa Programu Wsparcia dla Zarządzania Lokalnego i Podmiotów Pozapaństwowych w Lesotho EPRD-2011-072
- Ewaluacja końcowa programu PASOC – Program wsparcia struktur społeczeństwa obywatelskiego w Kamerunie EPRD-2011-070
- Ocena GAP przygotowań do Zdecentralizowanego Zarządzania (ZZ) dla Komponentów IPA III i IV w Czarnogórze EPRD-2011-069
- Sformułowanie programu ONE HEALTH w Azji EPRD-2011-068
- Wsparcie techniczne dla projektu rozwoju kształcenia zawodowego na Komorach EPRD-2011-067
- Ewaluacja projektu LEARN EPRD-2011-065
- Wsparcie dla JASPERS w ocenie aplikacji projektów inwestycyjnych w Rumunii i Bułgarii (w sektorach energii oraz środowiska - woda i odpady) oraz ich zgodności z dyrektywami IPPC/IED oraz EIA EPRD-2011-062
- „Skuteczna Aktywizacja” – badanie i analiza skuteczności oddziaływania na rynek pracy wybranych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych EPRD-2011-050
- Ewaluacja średnioterminowej pomocy wzajemnej dla Kosowa EPRD-2011-048
- Ocena ex-ante oraz monitorowanie projektów LRRD – REPI 2010 (Poprawa sytuacji ludności mieszkającej w północno-centralnej i wschodniej części Burkina Faso po powodzi z lipca 2010 roku). EPRD-2011-045
- Audyt przy Ministerstie Handlu i Przemysłu w Turcji EPRD-2011-039
- Ocena realizacji zasady komplementarności w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 EPRD-2011-036
- Sformułowanie programu wsparcia reformy Rządu Federalnego Nigerii w ramach dziesiątej edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju EPRD-2011-015
- Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW z układem kogeneracyjnym produkującym w skojarzeniu energię elektryczną oraz energię cieplną EPRD-2011-014
- Audyt Działu Wdrażania IPA przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji w Turcji EPRD-2011-009
- Studium dotyczące wypracowania trwałych rozwiązań dla osób przesiedlonych i wysiedlonych oraz dla mieszkańców obozu Konik w Czarnogórze EPRD-2011-007
- Kontrakt ramowy dla Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń "Usługi w zakresie zapewnienia jakości, planowania, monitoringu i ewaluacji" EPRD-2011-006
- Ocena przetargów w ramach programu IPA w 2011 r - Delegatura Komisji Europejskiej w Albanii EPRD-2011-005
- Pomoc techniczna w ocenie projektów i ofert przetargowych dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2011-004
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla projektu ‘Wsparcie wdrażania działań policyjnych opartych na rozpoznaniu (Intelligence-led Policing)’ realizowanego w ramach IPA 2010 w Kosowie EPRD-2010-107
- Ewaluacja programów wsparcia bezpieczeństwa żywności PASA 2003-2004 i PRONUMAD 1-2-3 na Madagaskarze EPRD-2010-102
- Finalna ewaluacja projektu Wsparcia Modernizacji Zarządzania Edukacją w Wietnamie EPRD-2010-100
- Misja identyfikacyjna kształcenia zawodowego w Mongolii EPRD-2010-099
- Niezależna ewaluacja i finalizacja specyfikacji technicznych przetargu na dostawy sprzętu dla organów ścigania w Pakistanie EPRD-2010-097
- Ewaluacja projektu systemowego "Twoja przyszłość" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach EPRD-2010-096
- Ocena spójności Narodowych Planów Rozwoju z Programem regionalnym Procesu Integracji regionalnej Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC) w Botswanie EPRD-2010-090
- Ewaluacja końcowa części Programu zmniejszania ubóstwa na obszarach wiejskich dotyczącej Zdecentralizowanych Działań Sterowanych Zapotrzebowaniem (DDDA) w ramach dziewiątego EFR w Namibii EPRD-2010-089
- Badanie ewaluacyjne mid-term projektu systemowego "Z myślą o Was". EPRD-2010-088
- Badanie ewaluacyjne projektu systemowego "Bądź aktywny zawodowo", realizowanego przez PUP w Częstochowie w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL EPRD-2010-087
- Ewaluacja projektu systemowego "Aktywni zawodowo" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu EPRD-2010-086
- Badanie ewaluacyjne projektu systemowego pod nazwą "Nowe perspektywy - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim" wspołfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EPRD-2010-078
- Ocena systemu zarządzania i wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 EPRD-2010-077
- Wsparcie Państwowego Komitetu Skarbowego w przygotowaniu fiszki projektu twinningowego dla wzmocnienia procedur kontroli celnej i ich egzekwowania w Armenii EPRD-2010-076
- Ocena końcowa realizacji i koordynacji projektu badań i szkoleń rolniczych w regionie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej EPRD-2010-075
- Obsługa ekspercka PARP w ramach Działania 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" POIG EPRD-2010-074
- Wzmocnienie egzekwowania praw własności intelektualnej w Armenii EPRD-2010-072
- Ewaluacja projektu systemowego "Okno na świat" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej EPRD-2010-068
- Ocena ewaluacji przeprowadzonej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA 2007 dla dostaw wyposażenia Jednostek do Zwalczania Przemytu (Chorwacka Administracja Celna) w Chorwacji EPRD-2010-059
- Wsparcie przeprowadzania zamówień publicznych na wyposażenie policji i sądownictwa w Czarnogórze EPRD-2010-057
- Wsparcie Komitetu Wykonawczego ds. Reformy Finansów Publicznych (COREF) w nadzorowaniu wdrażania reform w Kongo EPRD-2010-056
- Identyfikacja wsparcia Cyklu Wyborczego 2011-2015 w Nigerii EPRD-2010-053
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu IPA 2010 “Wsparcie procesu realizacji Reformy administracji publicznej” w Serbii EPRD-2010-050
- Umowa Ramowa na wsparcie techniczne krajów – beneficjentów inicjatywy JASPERS EPRD-2010-048
- Ocena efektów wspierania środkami ZPORR i SPO WKP sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu innowacyjności i konkurencyjności EPRD-2010-047
- Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Lubuskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 EPRD-2010-042
- Przeprowadzenie ewaluacji końcowej działań wykonanych w ramach programu Stabex 99 w sektorze edukacyjnym na Wyspach Salomona EPRD-2010-041
- Śródokresowa Ewaluacja Programu dotyczącego Poprawy Zdolności Produkcyjnej w Sudanie (SPCRP) EPRD-2010-039
- Ewaluacja programu Stabex w Rwandzie (2002-2010) EPRD-2010-035
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków oraz Specyfikacji Technicznych dla komponentu projektu "Wsparcie budowy e-urzędu" realizowanego w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA 2010 w Serbii EPRD-2010-033
- Ekspertyzy dla inicjatyw Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich EPRD-2010-027
- Pomoc techniczna w finalnej ewaluacji projektu Wsparcia Systemu Informacji Bezpieczeństwa Żywności w Etiopii EPRD-2010-020
- Badanie rentowności i stabilności ośrodków integracji społecznej i schronisk w Maroku EPRD-2010-018
- Opracowanie analizy sektora mięsnego dla potrzeb programu IPARD w Serbii EPRD-2010-013
- Wsparcie przygotowania projektu IPA 2008 „Wsparcie rozwoju wewnętrznej kontroli finansów publicznych” w Serbii EPRD-2010-007
- Wsparcie w zarządzaniu globalnymi funduszami na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią w Indonezji EPRD-2010-005
- Sporządzenie zakresu zadań i obowiązków oraz/lub ocena przetargów w ramach programu IPA 2009 w Albanii EPRD-2010-003
- Studium dla Partnerstwa Wschodniego: Flagowy Projekt Inicjatywy IBM EPRD-2009-123
- Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń technicznych (łącznie z urządzeniami elektronicznymi) dla opracowania wykazu, identyfikacji i systemu bezpieczeństwa dóbr kultury w krajach Unii Europejskiej - Rosja EPRD-2009-122
- Identyfikacja i przygotowanie projektu "Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i pojednania narodowego w Togo" EPRD-2009-120
- Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 EPRD-2009-113
- Wsparcie Delegatury KE w przetargach na dostawy i usługi w ramach projektu ‘Znakowanie oraz Szczepienie Owiec i Kóz’ - Turcja EPRD-2009-107
- Ewaluacja i analiza ECOFIN połączonych programów UBUDEHE i wsparcia powiatów objętych Zdecentralizowanym Programem Zwalczania Ubóstwa na Obszarach Wiejskich w Rwandzie EPRD-2009-105
- Pomoc techniczna w procesie akredytacji do programu IPARD dla instytucji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Turcji EPRD-2009-104
- Ewaluacja programu EDULINK i przygotowanie jego kolejnego etapu w ramach 10 edycji EDF dla krajów strefy ACP EPRD-2009-100
- Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS w województwie świętokrzyskim EPRD-2009-099
- Identyfikacja tematów i zakres działalności badawczej w regionie Karaibów i Pacyfiku - ACP EPRD-2009-084
- Ewaluacja śródokresowa programu rozwoju obszarów wiejskich (PPCRD) po rozwiązaniu konfliktu w Burundi EPRD-2009-083
- Koncepcja oraz Studium wykonalności inwestycji dla zadania polegającego na informatyzacji Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o. EPRD-2009-080
- Ewaluacja końcowa Programu Rozwoju Młodzieży na Antylach Holenderskich EPRD-2009-078
- Wsparcie techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej podczas przeprowadzania przetargu na wykonanie robót w ramach projektu ”Wzmocnienie możliwości rozwojowych w dziedzinie medycyny sądowej” w Turcji EPRD-2009-077
- Opracowanie regionalnego Modelu Funkcjonowania Przedsiębiorczości Akademickiej EPRD-2009-073
- Ocena Końcowa Programu Rozwoju Obszarów Górskich w Południowym Mindanao - Filipiny EPRD-2009-072
- Aktywizacja rynku pracy w Bośni i Hercegowinie EPRD-2009-071
- Ewaluacja końcowa komponentu mikrofinansów programu ASAPI (wsparcie zabezpieczenia żywności poprzez system nawadniania) w Nigrze EPRD-2009-069
- Wsparcie techniczne przy opracowaniu metodologii oraz doradztwo w zakresie zapewnienia danych na temat rynku pracy i TVET - ekspert dla regionu Mahgreb (Algieria, Maroko, Tunezja) EPRD-2009-068
- Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 EPRD-2009-065
- Urządzenia do kontroli zanieczyszczeń oraz monitorowania pogody i wiatru w Północnym Cyprze EPRD-2009-063
- Analiza Techniczna Projektu „Wsparcie Jednostki Zarządzającej Informacją i Polityką w zakresie Żywności, Rolnictwa i Gospodarki Zwierząt (FAAHM) w ramach rozwoju Statystki Rolniczej oraz Informacji Rynkowej” – Afganistan EPRD-2009-060
- Identyfikacja programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Azerbejdżanie EPRD-2009-059
- Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska i przygotowanie koniecznych środków monitorujących w rejonie Gerdec naruszonego w wyniku wybuchu amunicji - Albania EPRD-2009-054
- Ewaluacja ex-post projektu 9.ACP.VA.03 & 10 - Program Edukacji i Szkoleń w Republice Vanuatu EPRD-2009-050
- Śródokresowa ewaluacja programu wzmocnienia jakości nauczania w szkołach w Argentynie EPRD-2009-046
- Pomoc w opracowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu Wsparcia Technicznego IPA 2009 „Wsparcie dla Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej” - Kosowo EPRD-2009-045
- Usługi doradcze na rzecz wdrażania wskaźnika jakości wody (WQI) dla systemu lagun na Mauritiusie EPRD-2009-043
- Ewaluacja wdrażania Programu Grantów w ramach zapewnienia dodatkowych funduszy dla szkół podstawowych w Królestwie Swaziland EPRD-2009-042
- Wsparcie techniczne w sporządzeniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla administracji celnej – Serbia EPRD-2009-040
- Przygotowanie Programu Pomocowego w sektorze Rolnictwa i Zabezpieczenia Żywności finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju - Erytrea EPRD-2009-032
- Wsparcie techniczne w opracowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla pilotażowego projektu z dziedziny IT w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA w Kosowie EPRD-2009-025
- Ewaluacja śródokresowa PAICEPAN w Nikaragui EPRD-2009-023
- Ewaluacja śródokresowa projektu współpracy pomiędzy UE i Chinami w zakresie reformy bezpieczeństwa społecznego w Chinach EPRD-2009-009
- Wsparcie w Przygotowaniu Struktury Średniookresowych Wydatków (MTEF) w Sektorze Edukacji w Egipcie. EPRD-2009-002
- Przygotowanie Zakresów Zadań i Obowiązków dla projektów IPA 2008 „Wsparcie dla polityki rolnej oraz struktur zgodnych z IPA RD” oraz „Wsparcie dla BiH w ramach administracji ochrony zdrowia roślin” - BiH EPRD-2008-105
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w ocenie dokumentacji wstępnej i przetargowej dla stworzenia ośrodków dla uchodźców w Turcji EPRD-2008-104
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla kontraktu na usługi: Szczegółowe projektowanie, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad budową i odbudową placówek kształcenia zawodowego - Albania EPRD-2008-101
- Ocena śródokresowa Programu Artykułów Rolnych w krajach regionu ACP EPRD-2008-098
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu „Wsparcie konkurencyjności MŚP na rynku UE” - Albania EPRD-2008-097
- Ewaluacja regionalnego projektu monitorowania, kontroli i nadzoru (SCS) gatunku wielkich ryb daleko migrujących w Oceanie Indyjskim – Komory, Madagaskar, Mauritius, Seszele EPRD-2008-093
- Pomoc Techniczna dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu IPA 2007 „Wsparcie we wdrażaniu Traktatu Energii” EPRD-2009-001
- Badanie ankietowe Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 ZPORR EPRD-2008-088
- Wsparcie Techniczne dla Projektu w Zakresie Poprawy Edukacji Specjalnej – Turcja EPRD-2008-087
- Okresowa ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie rolniczym Moungo-Nkam - Kamerun EPRD-2008-079
- Ocena Dokumentów Przetargowych na Zakup Wyposażenia Solar PV w Projekcie Energia Odnawialna – Nepal EPRD-2008-074
- Badanie dotyczące przeprowadzenia analizy poprawności wyliczeń wskaźnika samofinansowania oraz luki finansowej w projektach realizowanych w ramach ZPORR – Województwo Zachodniopomorskie EPRD-2008-070
- Pomoc techniczna - Zarządzanie Funduszami Grantowymi oraz Wsparcie Beneficjentów w RPA EPRD-2008-068
- Program pomocy techniczej dla Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Rybołóstwa w celu finalizacji Sektorowego Programu Rolnictwa na Madagaskarze EPRD-2008-065
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa - Jamajka EPRD-2008-062
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu IPA 2008 w zakresie ustanowienia i wzmocnienia systemu monitoringu, kontroli i nadzoru w sektorze rybołówstwa – Albania EPRD-2008-059
- Badanie ewaluacyjne „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim” EPRD-2008-058
- Okresowa ewaluacja Projektu Rozwoju Hodowli Roślin Wieloletnich (PHDP) oraz studium wykonalności dla istniejących oraz przyszłych inicjatyw w sferze rozwoju hodowli roślin wieloletnich na poziomie krajowym oraz ponad krajowym - Afganistan EPRD-2008-056
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA w sektorze transportu - Chorwacja EPRD-2008-055
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA z zakresu środowiska i zarządzania odpadami stałymi - Chorwacja EPRD-2008-054
- Zapewnienie wsparcia technicznego dotyczącego wdrożenia funduszy ISPA/IPA w obszarze środowiska, wody oraz oczyszczania ścieków w Chorwacji EPRD-2008-053
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z właściwym wdrażaniem funduszy ISPA and IPA - Chorwacja EPRD-2008-052
- Wsparcie Delegatury Komisji Europejskiej w przygotowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu ”Wsparcie techniczne dla sektora turystycznego w Bośni i Hercegowinie”. EPRD-2008-046
- Pomoc techniczna przy sporządzeniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla Publicznych Służb Podatkowych w Macedonii. EPRD-2008-044
- Wsparcie dla inicjatywy JASPERS w przeglądzie raportów oddziaływania na środowisko w Polsce, Plan Działania 2008 EPRD-2008-042
- Pomoc techniczna dla rozwoju lokalnej infrastruktury poprzez ogłoszenie naboru wniosków z zakresu infrastruktury miejskiej - Macedonia EPRD-2008-039
- Ewaluacja końcowa Komponentu Narodowego w zakresie Zrównoważonego Programu Żywnościowego - Malawi EPRD-2008-038
- Ewaluacja projektu renowacji dróg wiejskich – BENIN EPRD-2008-037
- Analiza projektów realizowanych w ramach Priorytetów 1 i 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego 2004-2006 w zakresie prawidłowości sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących przychodu netto osiąganego przez projekt EPRD-2008-031
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla wyposażenia 11 Centrów Kształcenia Zawodowego w Armenii EPRD-2008-029
- Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem systemów nawadniających) regionów Batken, Osh i Djalal-Abad w Kirgistanie EPRD-2008-028
- Zorientowane na wyniki monitorowanie działań finansowanych przez Wspólnotę Europejską - część 7: Karaiby, Pacyfik, Kuba oraz kraje i Terytoria Zamorskie (KTZ) EPRD-2008-027
- Zorientowane na wyniki monitorowanie działań finansowanych przez Wspólnotę Europejską - część 4: Ameryka Łacińska EPRD-2008-026
- Wsparcie systemu weterynaryjnego, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony roślin w Gruzji EPRD-2008-020
- Wykonanie badania ewaluacyjnego nt. „Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce” EPRD-2008-011
- Produkcja i edycja transmisji nadawczych - wsparcie systemu publicznego nadawania – Bosnia i Hercegowina EPRD-2008-006
- Pomoc techniczna we wdrażaniu i monitorowaniu projektów grantowych 2004 -2005 w ramach współpracy transgranicznej (Cross Border Cooperation) – Macedonia. EPRD-2008-005
- Wsparcie techniczne związane z wdrażaniem projektów finansowanych w ramach funduszu dotacji dla Infrastruktury Biznesowej Phare 2005 - Chorwacja EPRD-2008-004
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla Służby Zdrowia w ramach programu IPA 2007 w BiH EPRD-2008-003
- Tworzenie bazy projektów gotowych do sfinansowania z Funduszy Strukturalnych - kontrola jakości aplikacji projektowych w ramach EFRR i EFS, Bułgaria EPRD-2008-001
- Wsparcie techniczne dla oferty przetargowej oraz etapu wdrażania projektów w ramach Programu Phare 2006 z dziedziny ochrony środowiska - Chorwacja EPRD-2007-054
- „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcja przestrzenną dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach oraz aktualizacji studium wykonalności Parku Naukowo- Technologicznego P-W w Suwałkach. EPRD-2007-053
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla Programu IPA 2007 w dziedzinie środowiska oraz zasobów naturalnych – Bośnia i Hercegowina. EPRD-2007-051
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla komponentu komunikacyjnego projektu „Prawa Kobiet i Dzieci” - Ukraina EPRD-2007-050
- Ewaluacja Okresowa regionalnego Programu Bezpieczeństwa Żywnościowego dla Ameryki Centralnej EPRD-2007-046
- Wsparcie techniczne dla Rządu Republiki Mauritiusu w opracowaniu strategii w dziedzinie Edukacji i Szkoleń (2008-2020) oraz Planu Wdrożenia (2008-2011) EPRD-2007-045
- Sporządzenie ekspertyzy zewnętrznej na potrzeby opracowania regionalnego programu środowiskowego dla Centralnej Azji (etap identyfikacji i formułowania). EPRD-2007-041
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu w ramach IPA 2007 ”Wsparcie pilotażowe Rozwoju Obszarów Wiejskich” - Bośnia i Hercegowina EPRD-2007-039
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w opracowaniu Zakresów Zadań i Obowiązków w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA 2007 dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rozwoju Gospodarki regionalnej. EPRD-2007-034
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej w opracowaniu Zakresów Zadań i Obowiązków - Macedonia EPRD-2007-033
- Wsparcie techniczne w przygotowaniu projektów na potrzeby Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla społeczności tureckiej Cypru EPRD-2007-032
- Wsparcie techniczne dla Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej społeczności tureckiej Cypru w zakresie organizacji przetargów, kontraktowania i wdrażania projektów w sektorze energii, gospodarki wodnej, telekomunikacji oraz odpadów stałych EPRD-2007-031
- Ewaluacja okresowa projektu „Wsparcie Producentów Trzody Chlewnej” w Laosie EPRD-2007-017
- Ewaluacja ex-ante Wieloletniego Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (IPARD) w Macedonii EPRD-2007-016
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Pracy, krajowej Agencji Zatrudnienia i beneficjentów końcowych we wdrażaniu grantów z zakresu Aktywnych Form Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego dla młodzieży i osób długo poszukujących pracy na terenach wiejskich EPRD-2007-015
- LOT1 – Opracowywanie zakresów zadań i obowiązków oraz/lub ocena przetargów EPRD-2007-011
- Przygotowanie Programu Poprawy Warunków Życia na Obszarach Wiejskich w Północnej Ugandzie EPRD-2007-010
- Ewaluacja Funduszy Powierniczych na Madagaskarze EPRD-2007-004
- Średniookresowa ewaluacja projektu PRODECO – Wsparcie dla Rozwoju Sektora Rolniczego - w prowincji Cotopaxi w Ekwadorze EPRD-2007-002
- Koordynacja przygotowania projektu „Wsparcie Zrównoważonego Rozwoju regionalnego” wraz z władzami krajowymi i innymi organizacjami darczyńców oraz studia wykonalności - Ukraina EPRD-2006-043
- Identyfikacja projektów dotyczących promocji spójności społeczno-gospodarczej w Społeczności andyjskiej EPRD-2006-042
- Misja Ewaluacyjna – program PASEP - Zabezpieczenie Gospodarki Wiejskiej EPRD-2006-041
- Końcowa ewaluacja programu przekształceń i reform sektora edukacyjnego w Zimbabwe. EPRD-2006-036
- Przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacyjnej oraz opracowanie strategii wsparcia dla Narodowych Systemów Badawczych w krajach Południowej Afryki EPRD-2007-001
- Wsparcie dla programu wzmocnienia systemu szkolnictwa wyższego w krajach Mercosuru. EPRD-2006-028
- Przygotowanie zakresu zadań i obowiązków dla projektu „ Wsparcie sektora handlowego- bezpieczeństwo żywności” - Macedonia EPRD-2006-027
- Ocena badań stosowanych w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierząt - Sudan EPRD-2006-023
- Pomoc Techniczna dotycząca wsparcia Władzy Wdrażającej w wyborze projektów – Program Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza 2004 - Rumunia EPRD-2006-022
- Krótkoterminowe doradztwo techniczne w celu sfinalizowania oferty projektowej dla programu „Post PACE” w Sudanie finansowanego z funduszu STABEX EPRD-2006-021
- Wsparcie sektora MŚP w regionach priorytetowych Ukrainy EPRD-2006-020
- Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa – Armenia EPRD-2006-019
- SFA 2003 – analiza rynkowa dla sektora bananowego na Belize EPRD-2006-018
- Ewaluacja i stworzenie uzupełniających ram programowych dla wsparcia sektorów B+R oraz innowacji w Egipcie. EPRD-2006-015
- Wsparcie w opracowaniu Nowej Strategii Działań Unii Europejskiej w Belize na lata 2008-2013. EPRD-2006-014
- Kompleksowa analiza działań podmiotów instytucjonalnych wobec kryzysu żywnościowego w latach 2005/2006 w Malawi EPRD-2006-013
- Rozwój Zasobów Ludzkich w Sektorze Ochrony Zdrowia – Ewaluacja Średniookresowa - Uganda EPRD-2006-012
- Przygotowanie strategii współpracy ramowej dotyczącej uprawy i handlu bananami (SFA) na rok 2006, 2007 i 2008 oraz sporządzenie analizy finansowej dla SFA na rok 2006 dla Dominiki, Grenady i Wyspy Św. Wincentego EPRD-2006-011
- Opracowanie strategii reformy i dostosowania sektora produkcji cukru do nowej polityki UE na Madagaskarze EPRD-2006-010
- Końcowa Ewaluacja Programu Odnowy dla Uchodźców i Wysiedlonych w Liberii EPRD-2006-007
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu ”Wsparcie sektora ochrony środowiska” - Macedonia EPRD-2006-008
- Opracowanie spójnej strategii dostosowania sektora cukrowego do wymagań unijnych na Barbados EPRD-2006-005
- Wsparcie Techniczne w przygotowaniu projektu Phare CBC 2005 Bułgaria-Turcja “Wzmocnienie zdolności przewidywania zagrożenia powodziowego w regionie BG-TR CBC” EPRD-2006-004
- Średniookresowa ewaluacja Chińsko-Europejskiego Programu Wsparcia Administracji Publicznej EPRD-2006-003
- Tematyczna i przekrojowa ewaluacja działań Europejskiej Agencji Odbudowy w zakresie edukacji i szkolnictwa zawodowego EPRD-2006-002
- Interpretacja wyników pomiaru hałasu komunikacyjnego dla trasy drogowej Północ-Południe w Starachowicach EPRD-2001-011
- Wprowadzanie standardów bezpieczeństwa produkcji i konsumpcji produktów mięsnych w Kazachstanie ze szczególnym uwzględnieniem mięsa końskiego EPRD-2006-001
- Studium Środowiskowe dla Tanzanii EPRD-2005-005
- ”Ewaluacja końcowa: Rozwój sektora miejskiego” RPA EPRD-2005-004
- Ocena praktyk zarządzania edukacją na szczeblu gminy/powiatu EPRD-2005-003
- Świetokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii EPRD-2001-007
- Wsparcie rozwoju regionalnego oraz przygotowania do administrowania działaniami akcesyjnymi do UE i Funduszami Strukturalnymi w wybranych regionach polskich EPRD-2002-003
- Promocja i handel artykułami rolno-spożywczymi EPRD-1999-007
- Wsparcie techniczne w monitoringu i wdrażaniu podkomponentu B2 Edukacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich EPRD-2002-001
- Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa EPRD-1997-001
- Wypracowanie zagadnień prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dla obrotu kontraktami terminowymi EPRD-1995-001
- Restrukturyzacja przemysłu nasiennego i pomoc dla Polskiej Izby Nasiennej EPRD-1998-009
- Pomoc techniczna przy dostosowaniu polskiego rolnictwa do wymagań Unii Europejskiej EPRD-1999-009
- Adaptacja społeczno-zawodowa Romów i ich integracja ze środowiskiem lokalnym na terenie województwa świętokrzyskiego EPRD-2000-001
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.