Ekspertyzy i prace badawcze - wybrane projekty referencyjne:
Projekt Nr projektu
- Ocena ex-post Programu działań wspólnotowych w dziedzinie polityki ochrony konsumentów na lata 2007-2013 oraz ocena ¶ródokresowa Programu ochrony konsumentów na lata 2014-2020 EPRD-2018-006
- Wsparcie techniczne Delegatury Unii Europejskiej w Turcji w ocenie ofert w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ¦rodowisko i Zmiany Klimatu (ESOP). EPRD-2017-060
- Wsparcie techniczne Delegatury Unii Europejskiej w Turcji w ocenie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ¦rodowisko i Zmiany Klimatu (ESOP) EPRD-2017-059
- Wsparcie poprzez ewaluacjÄ™ ¶ródokresowÄ… reformy administracji publicznej i rozwoju lokalnego w Egipcie EPRD-2017-056
- Ocena funkcjonowania Ministerstwa Zabudowy, ¦rodowiska i Zagospodarowania Przestrzennego w ramach reformy administracji publicznej w Tunezji EPRD-2017-053
- Badanie wspierajÄ…ce przygotowanie oceny istniejÄ…cego instrumentu UE dotyczÄ…cego Europejskiego dokumentu podróży, a także ocenÄ™ wpływu w odniesieniu do potencjalnej inicjatywy UE w sprawie Europejskiego dokumentu podróży majÄ…cej na celu ułatwienie korzystania z prawa do ochrony konsularnej przez niereprezentowanych obywateli UE, przy jednoczesnym zwiÄ™kszeniu jego bezpieczeństwa EPRD-2017-038
- Badanie dostÄ™pno¶ci danych na poziomie krajowym w celu opracowania wskaĽników służÄ…cych ocenie skuteczno¶ci dyrektyw w sprawie procedur odwoławczych EPRD-2017-036
- Wsparcie techniczne dla Akademii SÄ…dowej w Serbii w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz nadzór – IPA 2015 EPRD-2017-032
- Badanie porównawcze europejskich metod i metodologii działań morskich (WFD) EPRD-2017-021
- Ewaluacja wpływu funduszy IPA na wspieranie reform w sektorze rynku wewnÄ™trznego – Macedonia EPRD-2017-006
- Wsparcie zewnÄ™trzne – Analiza oraz przygotowanie broszury dotyczÄ…cej transparentno¶ci i identyfikowalno¶ci łańcucha warto¶ci w sektorze odzieży. EPRD-2016-092
- Ocena inicjatyw na rzecz budowania potencjału społeczeństwa obywatelskiego w krajach Południowego SÄ…siedztwa UE (2012-2016) EPRD-2016-085
- Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie ¶wiÄ™tokrzyskim wraz z analizÄ… kluczowych i deficytowych kwalifikacji w branżach stanowiÄ…cych inteligentne specjalizacje regionu EPRD-2016-031
- Weryfikacja zgodno¶ci wsparcia budżetowego dla reformy wymiaru sprawiedliwo¶ci w Gruzji EPRD-2016-016
- Dodatkowe badanie dotyczÄ…ce sprawdzania przydatno¶ci w sektorze budowlanym – Druga czÄ™¶ć obejmujÄ…ca europejskie przepisy dotyczÄ…ce ¶rodowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. EPRD-2016-007
- Ocena warunków zwiÄ…zanych z makroekonomiÄ…, zarzÄ…dzaniem finansami publicznymi, oraz przejrzysto¶ciÄ… budżetu pod kÄ…tem transz programów wsparcia budżetowego realizowanych w Mołdawii w latach 2016-2017 EPRD-2016-003
- Wsparcie Delegatury UE w Ankarze w monitorowaniu projektów z zakresu infrastruktury transportowej EPRD-2015-094
- Wsparcie techniczne w zakresie identyfikacji i przygotowania projektu promocji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju umiejÄ™tno¶ci w oparciu o zapotrzebowanie rynku. EPRD-2015-092
- Doradztwo dla siedziby głównej Komisji Europejskiej i Delegatur w zakresie wdrażania wsparcia budżetowego. EPRD-2015-084
- Ewaluacja programu wspierania młodzieży poprzez kulturÄ™ i sport w Republice Południowej Afryki. EPRD-2015-076
- Opracowanie Strategii na rzecz Konkurencyjno¶ci oraz przeglÄ…d Planu Działania dla Sektora „Konkurencyjno¶ć i Innowacje” – IPA 2 EPRD-2015-059
- Pomoc techniczna w ewaluacji, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego ¦rodowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2015-053
- Ocena kontraktu reformy sektorowej: Ochrona Społeczna - Kirgistan EPRD-2015-051
- ¦ródokresowa ewaluacja trzech projektów realizowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i PrzestÄ™pczo¶ci w dziedzinach Sprawiedliwo¶ci, Anty-korupcji i Narkotyków. EPRD-2015-041
- Ewaluacja działań w zakresie broni rÄ™cznej strzeleckiej i lekkiej finansowanych przez Instrument na rzecz przyczyniania siÄ™ do Stabilno¶ci i Pokoju EPRD-2015-025
- Program funkcjonalno - użytkowy, audyt energetyczny oraz studium wykonalno¶ci inwestycji polegajÄ…cej na przebudowie i termomodernizacji budynków Sanktuarium w Kałkowie -Godowie EPRD-2015-022
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Sprawiedliwo¶ci w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczÄ…cej rekonstrukcji budynku sÄ…du Kraljevo. EPRD-2015-016
- Mapowanie oraz badanie efektywno¶ci edukacji i szkoleń w obszarze turystyki EPRD-2015-010
- Analiza potencjału kulturowego województwa ¶wiÄ™tokrzyskiego z uwzglÄ™dnieniem społeczno-gospodarczych uwarunkowań EPRD-2015-005
- Pomoc techniczna i badanie majÄ…ce na celu okre¶lenie parametrów zamiennego systemu wsparcia dotacyjnego EPRD-2015-002
- Pomoc techniczna w ocenie wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu grantowego EIDHR CBSS 2014-2015 w Macedonii EPRD-2015-001
- Krótkie studium dla celów oceny ex-ante oceny instrumentów: CIF i IFP EPRD-2014-095
- Pomoc techniczna w ocenie, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego ¦rodowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2014-093
- Wsparcie dla DUE w działaniach zwiÄ…zanych z nadzorem zachodniej granicy Turcji EPRD-2014-080
- Badanie dotyczÄ…ce potencjału oceny skutków w celu wsparcia celów ¶rodowiskowych w kontek¶cie Europejskiego Semestru EPRD-2014-070
- Ocena Programu TRACECA finansowanego ze ¶rodków UE - kraje objÄ™te finansowaniem w ramach Europejskiego Instrumentu SÄ…siedztwa i Partnerstwa EPRD-2014-068
- Analiza ¶wiadczenia usług społecznych w Armenii EPRD-2014-065
- Ocena ¶ródokresowa wsparcia dla programu “Plantwise – zintegrowane systemy ochrony ro¶lin w Afryce” EPRD-2014-049
- Analiza kontaktów na reformy w zakresie Zatrudnienia oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET)” w Gruzji EPRD-2014-043
- Wsparcie w weryfikacji i ocenie wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu grantowego "Instrument na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego Krajów SÄ…siedztwa - działania regionalne" EPRD-2014-037
- ¦ródokresowa ewaluacja programu Wsparcia dla biura Krajowego UrzÄ™dnika ZatwierdzajÄ…cego (NAO) III w Nigerii. EPRD-2014-035
- Ocena ryzyka korupcji w sektorze edukacji oraz w sektorze zdrowia w Bo¶ni i Hercegowinie. EPRD-2014-031
- ¦ródokresowa ocena Programu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego (PASOC II) w Nigrze EPRD-2014-029
- Ocena azerbejdżańsko-gruzińskiej propozycji projektu dotyczÄ…cego wdrażania rozwiÄ…zań infrastrukturalnych na przej¶ciu granicznym "Red Bridge" EPRD-2014-026
- ¦ródokresowa ocena Programu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego (PASC) w Kamerunie EPRD-2014-018
- Ewaluacja końcowa fazy 3 regionalnego programu MEDSTAT III - współpraca w dziedzinie statystyk w regionie ¶ródziemnomorskim (ENPI South) EPRD-2014-017
- Wykonanie audytu zewnÄ™trznego projektów w ramach Programów Europejskiego Instrumentu SÄ…siedztwa i Partnerstwa Polska-Białoru¶-ukraina (PBU) 2007-2013 i Litwa-Polska-Rosja (LPR) 2007-2013 EPRD-2014-014
- Opracowanie raportu w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i porÄ™czeniowe , aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu EPRD-2014-012
- PowiÄ…zania kooperacyjne miÄ™dzy firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi – efekt dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects) EPRD-2014-010
- Badanie dotyczÄ…ce opinii konsumentów w sektorze hotelowym zamieszczanych w internecie EPRD-2014-008
- WłÄ…czenie kwestii zmian klimatycznych w fundusze objÄ™te zakresem Wspólnych Ram Strategicznych w okresie 2014-2020 EPRD-2014-006
- Ewaluacja ¶ródokresowa Programu Wsparcia Innowacji w Afryce Południowej (SAIS) EPRD-2014-005
- Wsparcie tworzenia krajowych ram kwalifikacji w Mołdawii poprzez opracowanie wraz z grupÄ… roboczÄ… formatu kwalifikacji zawodowych. EPRD-2013-096
- Ewaluacja sektora integracji społecznej w Republice Białorusi oraz identyfikacja potencjalnych obszarów współpracy i pomocy Unii Europejskiej dla Białorusi w tym sektorze EPRD-2013-095
- Ewaluacja programów bezpo¶redniego wsparcia finansowego UE dla kosztów okresowych ponoszonych przez AutonomiÄ™ PalestyńskÄ… w latach 2011-2013 realizowanych w ramach mechanizmu finansowego PEGASE EPRD-2013-090
- Ewaluacja wdrożenia konkluzji Rady Europy z 2008 r. w kwestii promowania i ochrony praw dziecka w działaniach zewnÄ™trznych UE zgodnie z wytycznymi z 2007 r. na lata 2008/2013. EPRD-2013-089
- Ocena Programu Wsparcia dla Planu Działania (SAPP I) w Jordanii EPRD-2013-088
- Ewaluacja ¶ródokresowa Programu Wsparcia Handlu Poprzez ModernizacjÄ™ RozwiÄ…zań Celnych w Regionie Wschodniej i Południowej Afryki EPRD-2013-087
- Dokumentacja przetargowa, porady prawne i działania konsultingowe dla projektu: "Bliżej e-¶wiata - szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Mniów" EPRD-2013-083
- Ocena pomocy UE w ramach ogólnej polityki migracyjnej UE wobec Ukrainy. Ewaluacja inicjatywy READMIT w kontek¶cie realizacji Umowy o Readmisji pomiÄ™dzy UE i UkrainÄ…. EPRD-2013-080
- Ocena instytucjonalna sektora rolniczego i pasterskiego – komponent 1 – Mauretania EPRD-2013-075
- Ustawiczne kształcenie zawodowe (CVT) we wschodniej Europie – „Wsparcie dla rozwoju polityki i metodologii dla walidacji uczenia siÄ™ poza formalnego i nieformalnego w Gruzji” EPRD-2013-074
- Ewaluacja komponentu „Gotowo¶ć na wypadek sytuacji kryzysowych (2007-2013)” Instrumentu na rzecz Stabilno¶ci (IfS) - wybrane kraje EPRD-2013-072
- Wsparcie techniczne w sformułowaniu końcowej fazy Programu Wsparcia Polityki Sektorowej w kwestiach Ochrony Społecznej oraz ZarzÄ…dzania Finansami Publicznymi w Republice Kirgiskiej EPRD-2013-071
- “Wsparcie dla rozwoju kompleksowych strategii HRD w krajach objÄ™tych procesem rozszerzania - Ramowy ¶redniookresowy plan wydatków (MTEF) jako wsparcie dla przeglÄ…du rozwiÄ…zań instytucjonalnych w Macedonii, Turcji oraz BiH” EPRD-2013-069
- Raportowanie postÄ™pów w kwestiach Rynku WewnÄ™trznego i Norm Europejskich zwiÄ…zanych z dorobkiem prawnym wspólnoty w Albanii EPRD-2013-068
- Ocena Programu Wsparcia Polityki Sektorowej w zakresie ochrony socjalnej i zarzÄ…dzania finansami publicznymi w Kirgistanie EPRD-2013-067
- Badanie możliwo¶ci udzielenia pomocy technicznej Białorusi w dziedzinie zarzÄ…dzania niebezpiecznymi odpadami i emisjÄ… zanieczyszczeń EPRD-2013-066
- Doradztwo prawne i reprezentacja prawna w zakresie rozliczania i odzyskiwania podatku VAT (Gmina Mniów) EPRD-2013-065
- Ocena ¶ródokresowa wsparcia UE dla procesu pokojowego na południu Filipin w ramach Instrumentu na Rzecz Stabilno¶ci EPRD-2013-064
- Ewaluacja ex-post budowania potencjału, restrukturyzacji oraz podnoszenia ¶wiadomo¶ci organizacji działajÄ…cych w sektorze gospodarki wodnej, oraz gospodarki odpadami i ¶ciekami w północnej czÄ™¶ci Cypru oraz przygotowanie specyfikacji technicznej dla nowego programu w 2012 r. EPRD-2013-062
- Ocena merytoryczna 9 projektów z samorzÄ…dowego sektora drogowego w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule PPP EPRD-2013-057
- Ocena postÄ™pów w realizacji programu wsparcia budżetowego dla reform w zakresie zatrudnienia, kształcenia zawodowego i technicznego oraz szkoleń (TVET) w Jordanii EPRD-2013-043
- Ewaluacja finalna porozumienia finansowego: Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa w Jemenie EPRD-2013-039
- Ocena ¶ródokresowa Programu COPOLAD (Program Współpracy miÄ™dzy krajami Ameryki Łacińskiej I UniÄ… EuropejskÄ… dotyczÄ…cy polityki antynarkotykowej) EPRD-2013-035
- ¦ródokresowa ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Kamerunie EPRD-2013-033
- Ewaluacja ex-post Programu Wsparcia dla Krajowego Urzędu Zatwierdzającego II (PAON II) w Kongo Brazzaville EPRD-2013-032
- Analiza rynku nowych technologii w regionie Mazowsza EPRD-2013-023
- Ocena Wniosków o Dotacje na Stypendia w Ramach Stypendiów dla Cypru Tureckiego Program na Rok Akademicki 2013/14 - Cypr EPRD-2013-020
- Konsultacje techniczne i prawne oraz doradztwo w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w Albanii finansowanych przez UE (Instrument IPA) EPRD-2013-015
- Studium na temat wpływu decyzji prawnych krajów członkowskich i innych aspektów wdrażania Dyrektywy 2008/48/EC dotyczÄ…cej funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej EPRD-2013-010
- Ewaluacja finalna Programu Wsparcia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego w prowincji Eastern Cape w Republice Południowej Afryki EPRD-2013-006
- Ocena techniczna dokumentacji przetargowej, oraz procedur ewaluacji i selekcji w przetargach na mobilny sprzęt morski w ramach projektu dostaw IPA 2010 dla zintegrowanego zarządzania granicami w Chorwacji EPRD-2013-005
- Wsparcie dla Sekcji ds. Finansów i Kontraktów Delegatury UE w Turcji w charakterze obserwatora w przetargach oraz kontroli na miejscu projektów finansowanych w ramach IPA EPRD-2013-004
- Wsparcie procesu opracowania dokumentu strategicznego byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na lata 2014-2020 EPRD-2013-003
- Program Wsparcia Polityki Sektora Edukacji w Egipcie: ocena realizacji celów programu dla wypłaty trzeciej transzy ¶rodków finansowych. EPRD-2012-128
- ¦wiadczenie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wdrażaniem ¶rodków IPA w dziedzinie transportu - Chorwacja EPRD-2012-126
- “Ewaluacja wsparcia Unii Europejskiej dla sektora edukacji na Cyprze Północnym.” EPRD-2012-124
- Badanie nad wprowadzeniem transportu multimodalnego (piggyback) na granicy Unii Europejskiej i Unii Celnej EPRD-2012-123
- Studium unijnego Programu Szkolenia Kadr dla Japonii i Korei, finansowengo przez Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi (ICI) - UE EPRD-2012-122
- Mapowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Izraelu EPRD-2012-121
- Ocena wniosków projektowych składanych w ramach programu SWITCH-Asia - ograniczone zaproszenie do składania wniosków 2012-2013, Bruksela EPRD-2012-120
- Wsparcie dla ewaluacji strategii ochrony srodowiska w Chile EPRD-2012-117
- Nadzór nad Lokalnymi Projektami Infrastrukturalnymi w Macedonii EPRD-2012-111
- Identyfikacja i sformułowanie programu wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego w północno-zachodniej Algierii (PADSEL-NOA) EPRD-2012-110
- Ewaluacja Ex-post Programu CARDS Na Bałkanach Zachodnich (Albania, Bo¶nia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Kosowo oraz Macedonia) EPRD-2012-107
- Przygotowanie zakresów zadań i obowiÄ…zków dla projektów finansowanych w ramach Instrumentu Przedakcesyjnego (IPA) 2010 i 2011 w sektorze gospodarki wodnej w Bo¶ni i Herzegowinie EPRD-2012-106
- Ewaluacja końcowa Programu Wzmocnienia Potencjału Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (PROS) w Burkina Faso EPRD-2012-105
- Globalne Wsparcie dla Delegatur Unii Europejskiej EPRD-2012-103
- Ocena wniosków złożonych w ramach Programu Tematycznego na rzecz ¶rodowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym energiÄ… (ENRTP) - Bruksela EPRD-2012-099
- Ewaluacja ¶ródokresowa implementowanego Rocznego Programu Działania: "Wsparcie rozwoju kompleksowych ram dla współpracy miÄ™dzynarodowej na rzecz ¶rodowiska w Republice Białorusi" EPRD-2012-090
- Raportowanie na temat postÄ™pów Albanii w kwestiach Rynku WewnÄ™trznego i Standardów Europejskich zwiÄ…zanych z Dorobkiem Wspólnotowym. EPRD-2012-089
- Audyt projektu "Drob - Bogs" Jacek Bogusławski EPRD-2012-082
- Sformułowanie Programu Wsparcia dla Handlu i Rozwoju Sektora Prywatnego miÄ™dzy UE i Nepalem EPRD-2012-067
- ¦ródokresowa lub końcowa ocena wybranych projektów IPA w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2012-066
- Pomoc przy wdrażaniu projektu “Wsparcie dwóch cykli wyborczych w Armenii” EPRD-2012-055
- Finalna ewaluacja Programu Wsparcia Poprawy Jako¶ci Kultury na Haiti (Program PARQE II) EPRD-2012-052
- Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiÄ™kszenie potencjału o¶rodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych EPRD-2012-051
- Badania ewaluacyjne mid–term i ex-post polegajÄ…ce na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwo¶ci w kontek¶cie projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rzÄ…dzenie, POKL EPRD-2012-050
- Ewaluacja ¶ródokresowa "Wsparcia dla wdrażania Porozumienia z Agadiru - fazy 2" w Jordanii, Egipcie, Tunezji i Maroku EPRD-2012-047
- Aktualizacja EU Donor Atlas 2011 EPRD-2012-042
- Wsparcie w ocenie zaproszeń do składania wniosków - Bruksela EPRD-2012-040
- PrzeglÄ…d Oceny Wła¶ciwej dla projektu "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Rawicz – Poznań" EPRD-2012-036
- Ewaluacja zaproszenia do składania wniosków w roku 2012 - podmioty pozapaństwowe - Kenia EPRD-2012-035
- Ocena wniosków złożonych w ramach krajowego Systemu Wsparcia Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) na lata 2011/2012 w Nigerii EPRD-2012-034
- Ocena wystÄ™powania pomocy publicznej w projekcie "¦wiÄ™tokrzyski Szlak Archeo - Geologiczny" EPRD-2012-027
- Ocena programu stypendiów dla społeczno¶ci tureckiej na Cyprze EPRD-2012-026
- Studium identyfikacji programu wsparcia zwiÄ…zków zawodowych sektora transportu drogowego w Wybrzeżu Ko¶ci Słoniowej EPRD-2012-025
- WstÄ™pne studium wykonalno¶ci i studium wykonalno¶ci dla projektu wspierania społeczno¶ci wiejskich poprzez rozwój drogi krajowej RNT12A i zwiÄ…zanych z niÄ… dróg wiejskich na Madagaskarze EPRD-2012-024
- Studium oceniajÄ…ce współpracÄ™ Komisji Europejskiej w zakresie energii EPRD-2012-023
- Analiza strategiczna Podmiotów Pozapaństwowych w Nikaragui EPRD-2012-022
- Analiza Due Dilligence i wycena przedsiÄ™biorstwa Budownictwo Hydro - Energetyka Dychów Sp. z o.o. EPRD-2012-015
- Ocena techniczna procedur przetargowych dla projektu zaopatrzeniowego IPA 2010 dla IBM w Chorwacji EPRD-2012-012
- "Ocena wsparcia UE dla procesu pokojowego na południu Filipin w ramach Instrumentu na Rzecz Stabilizacji" EPRD-2012-011
- Obroty handlowe drewnem wewnÄ…trz, do, i z Ameryki Południowej EPRD-2012-009
- Wzmocnienie dialogu społecznego dla współpracy rozwojowej oraz wdrożenia integracyjnych narodowych polityk zatrudnienia EPRD-2011-102
- Ewaluacja ¶ródokresowa programu TEMPUS IV EPRD-2012-007
- ¦ródokresowa ewaluacja projektów w ramach programu "Unia Europejska - Wsparcie dla Ludzi DotkniÄ™tych Konfliktem" (EU-ACAP) na Sri Lance” EPRD-2012-006
- Misja identyfikacji i sformułowania wsparcia dla Centrum Koordynacji Badań Rolniczych i Rozwoju Afryki Południowej (CCARDESA) w Botswanie EPRD-2012-005
- Misja identyfikacyjna Programu Szkolnictwa Wyższego UE-ASEAN EPRD-2011-099
- Współpraca w dziedzinie badań klinicznych w Rosji EPRD-2011-098
- Finalna Ewaluacja I i II Programu Wsparcia dla Układu Stowarzyszeniowego w Jordanii EPRD-2011-096
- Stworzenie połÄ…czenia kolejowego z lotniskiem w Modlinie poprzez modernizacjÄ™ istniejÄ…cej infrastruktury EPRD-2011-095
- Konsultant ds. rekrutacji na potrzeby Projektów Badawczo-Rozwojowych finansowanych z EFRR w Polsce EPRD-2011-089
- Wsparcie przy ocenie konkursu grantowego: „Działania majÄ…ce na celu podniesienie ¶wiadomo¶ci opinii publicznej w kwestii rozwoju i wsparcia edukacji w tematyce rozwoju w Unii Europejskiej” EPRD-2011-088
- Wsparcie prawne przy wdrażaniu projektów B+R finansowanych z EFRR w Polsce EPRD-2011-087
- Wsparcie przy ocenie projektów w ramach konkursu: „Podmioty Pozapaństwowe i Władze Lokalne w Rozwoju - Działania w krajach Partnerskich” w Republice Kamerunu EPRD-2011-086
- Identyfikacja i Sformułowanie Projektu / Programu "Sektor Małych i ¦rednich PrzedsiÄ™biorstw na Ukrainie - eliminacja barier rozwoju" EPRD-2012-002
- Identyfikacja Progamu Rozwoju Sektora Prywatnego w Południowym ENPI 2012 EPRD-2011-085
- Wsparcie przy ocenie konkursu grantowego «Władze lokalne w rozwoju» EPRD-2011-077
- Ewaluacja ¶ródokresowa programu wsparcia budżetowego w ramach partnerstwa pomiÄ™dzy UniÄ… EuropejskÄ… a RepublikÄ… Zielonego PrzylÄ…dka EPRD-2011-075
- Wsparcie techniczne, pomoc prawna i doradztwo w projekcie: "Zapewnienie dostÄ™pu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Mniów" EPRD-2011-073
- Ewaluacja końcowa Programu Wsparcia dla ZarzÄ…dzania Lokalnego i Podmiotów Pozapaństwowych w Lesotho EPRD-2011-072
- Ewaluacja końcowa programu PASOC – Program wsparcia struktur społeczeństwa obywatelskiego w Kamerunie EPRD-2011-070
- Ocena GAP przygotowań do Zdecentralizowanego ZarzÄ…dzania (ZZ) dla Komponentów IPA III i IV w Czarnogórze EPRD-2011-069
- Sformułowanie programu ONE HEALTH w Azji EPRD-2011-068
- Wsparcie techniczne dla projektu rozwoju kształcenia zawodowego na Komorach EPRD-2011-067
- Ewaluacja projektu LEARN EPRD-2011-065
- Wsparcie dla JASPERS w ocenie aplikacji projektów inwestycyjnych w Rumunii i Bułgarii (w sektorach energii oraz ¶rodowiska - woda i odpady) oraz ich zgodno¶ci z dyrektywami IPPC/IED oraz EIA EPRD-2011-062
- „Skuteczna Aktywizacja” – badanie i analiza skuteczno¶ci oddziaływania na rynek pracy wybranych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych EPRD-2011-050
- Ewaluacja ¶rednioterminowej pomocy wzajemnej dla Kosowa EPRD-2011-048
- Ocena ex-ante oraz monitorowanie projektów LRRD – REPI 2010 (Poprawa sytuacji ludno¶ci mieszkajÄ…cej w północno-centralnej i wschodniej czÄ™¶ci Burkina Faso po powodzi z lipca 2010 roku). EPRD-2011-045
- Audyt przy Ministerstie Handlu i Przemysłu w Turcji EPRD-2011-039
- Ocena realizacji zasady komplementarno¶ci w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 EPRD-2011-036
- Sformułowanie programu wsparcia reformy RzÄ…du Federalnego Nigerii w ramach dziesiÄ…tej edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju EPRD-2011-015
- Raport o oddziaływaniu na ¶rodowisko budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW z układem kogeneracyjnym produkujÄ…cym w skojarzeniu energiÄ™ elektrycznÄ… oraz energiÄ™ cieplnÄ… EPRD-2011-014
- Audyt Działu Wdrażania IPA przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji w Turcji EPRD-2011-009
- Studium dotyczÄ…ce wypracowania trwałych rozwiÄ…zań dla osób przesiedlonych i wysiedlonych oraz dla mieszkańców obozu Konik w Czarnogórze EPRD-2011-007
- Kontrakt ramowy dla Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń "Usługi w zakresie zapewnienia jako¶ci, planowania, monitoringu i ewaluacji" EPRD-2011-006
- Ocena przetargów w ramach programu IPA w 2011 r - Delegatura Komisji Europejskiej w Albanii EPRD-2011-005
- Pomoc techniczna w ocenie projektów i ofert przetargowych dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2011-004
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla projektu ‘Wsparcie wdrażania działań policyjnych opartych na rozpoznaniu (Intelligence-led Policing)’ realizowanego w ramach IPA 2010 w Kosowie EPRD-2010-107
- Ewaluacja programów wsparcia bezpieczeństwa żywno¶ci PASA 2003-2004 i PRONUMAD 1-2-3 na Madagaskarze EPRD-2010-102
- Finalna ewaluacja projektu Wsparcia Modernizacji ZarzÄ…dzania EdukacjÄ… w Wietnamie EPRD-2010-100
- Misja identyfikacyjna kształcenia zawodowego w Mongolii EPRD-2010-099
- Niezależna ewaluacja i finalizacja specyfikacji technicznych przetargu na dostawy sprzÄ™tu dla organów ¶cigania w Pakistanie EPRD-2010-097
- Ewaluacja projektu systemowego "Twoja przyszło¶ć" realizowanego przez Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Kielcach EPRD-2010-096
- Ocena spójno¶ci Narodowych Planów Rozwoju z Programem regionalnym Procesu Integracji regionalnej Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC) w Botswanie EPRD-2010-090
- Ewaluacja końcowa czÄ™¶ci Programu zmniejszania ubóstwa na obszarach wiejskich dotyczÄ…cej Zdecentralizowanych Działań Sterowanych Zapotrzebowaniem (DDDA) w ramach dziewiÄ…tego EFR w Namibii EPRD-2010-089
- Badanie ewaluacyjne mid-term projektu systemowego "Z my¶lÄ… o Was". EPRD-2010-088
- Badanie ewaluacyjne projektu systemowego "BÄ…dĽ aktywny zawodowo", realizowanego przez PUP w CzÄ™stochowie w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL EPRD-2010-087
- Ewaluacja projektu systemowego "Aktywni zawodowo" realizowanego przez Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Sandomierzu EPRD-2010-086
- Badanie ewaluacyjne projektu systemowego pod nazwÄ… "Nowe perspektywy - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim" wspołfinansowanego przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EPRD-2010-078
- Ocena systemu zarzÄ…dzania i wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 EPRD-2010-077
- Wsparcie Państwowego Komitetu Skarbowego w przygotowaniu fiszki projektu twinningowego dla wzmocnienia procedur kontroli celnej i ich egzekwowania w Armenii EPRD-2010-076
- Ocena końcowa realizacji i koordynacji projektu badań i szkoleń rolniczych w regionie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej EPRD-2010-075
- Obsługa ekspercka PARP w ramach Działania 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" POIG EPRD-2010-074
- Wzmocnienie egzekwowania praw własno¶ci intelektualnej w Armenii EPRD-2010-072
- Ewaluacja projektu systemowego "Okno na ¶wiat" realizowanego przez Powiatowy UrzÄ…d Pracy w ŁÄ™cznej EPRD-2010-068
- Ocena ewaluacji przeprowadzonej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA 2007 dla dostaw wyposażenia Jednostek do Zwalczania Przemytu (Chorwacka Administracja Celna) w Chorwacji EPRD-2010-059
- Wsparcie przeprowadzania zamówień publicznych na wyposażenie policji i sÄ…downictwa w Czarnogórze EPRD-2010-057
- Wsparcie Komitetu Wykonawczego ds. Reformy Finansów Publicznych (COREF) w nadzorowaniu wdrażania reform w Kongo EPRD-2010-056
- Identyfikacja wsparcia Cyklu Wyborczego 2011-2015 w Nigerii EPRD-2010-053
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu IPA 2010 “Wsparcie procesu realizacji Reformy administracji publicznej” w Serbii EPRD-2010-050
- Umowa Ramowa na wsparcie techniczne krajów – beneficjentów inicjatywy JASPERS EPRD-2010-048
- Ocena efektów wspierania ¶rodkami ZPORR i SPO WKP sektora M¦P w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem wzrostu innowacyjno¶ci i konkurencyjno¶ci EPRD-2010-047
- Analiza systemu zarzÄ…dzania, wdrażania i kontroli Lubuskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 EPRD-2010-042
- Przeprowadzenie ewaluacji końcowej działań wykonanych w ramach programu Stabex 99 w sektorze edukacyjnym na Wyspach Salomona EPRD-2010-041
- ¦ródokresowa Ewaluacja Programu dotyczÄ…cego Poprawy Zdolno¶ci Produkcyjnej w Sudanie (SPCRP) EPRD-2010-039
- Ewaluacja programu Stabex w Rwandzie (2002-2010) EPRD-2010-035
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków oraz Specyfikacji Technicznych dla komponentu projektu "Wsparcie budowy e-urzÄ™du" realizowanego w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA 2010 w Serbii EPRD-2010-033
- Ekspertyzy dla inicjatyw Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich EPRD-2010-027
- Pomoc techniczna w finalnej ewaluacji projektu Wsparcia Systemu Informacji Bezpieczeństwa Żywno¶ci w Etiopii EPRD-2010-020
- Badanie rentowno¶ci i stabilno¶ci o¶rodków integracji społecznej i schronisk w Maroku EPRD-2010-018
- Opracowanie analizy sektora mięsnego dla potrzeb programu IPARD w Serbii EPRD-2010-013
- Wsparcie przygotowania projektu IPA 2008 „Wsparcie rozwoju wewnÄ™trznej kontroli finansów publicznych” w Serbii EPRD-2010-007
- Wsparcie w zarzÄ…dzaniu globalnymi funduszami na rzecz walki z AIDS, gruĽlicÄ… i malariÄ… w Indonezji EPRD-2010-005
- SporzÄ…dzenie zakresu zadań i obowiÄ…zków oraz/lub ocena przetargów w ramach programu IPA 2009 w Albanii EPRD-2010-003
- Studium dla Partnerstwa Wschodniego: Flagowy Projekt Inicjatywy IBM EPRD-2009-123
- Wykorzystanie nowoczesnych urzÄ…dzeń technicznych (łÄ…cznie z urzÄ…dzeniami elektronicznymi) dla opracowania wykazu, identyfikacji i systemu bezpieczeństwa dóbr kultury w krajach Unii Europejskiej - Rosja EPRD-2009-122
- Identyfikacja i przygotowanie projektu "Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i pojednania narodowego w Togo" EPRD-2009-120
- Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych zwiÄ…zanych z funkcjonowaniem systemu zarzÄ…dzania i wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 EPRD-2009-113
- Wsparcie Delegatury KE w przetargach na dostawy i usługi w ramach projektu ‘Znakowanie oraz Szczepienie Owiec i Kóz’ - Turcja EPRD-2009-107
- Ewaluacja i analiza ECOFIN połÄ…czonych programów UBUDEHE i wsparcia powiatów objÄ™tych Zdecentralizowanym Programem Zwalczania Ubóstwa na Obszarach Wiejskich w Rwandzie EPRD-2009-105
- Pomoc techniczna w procesie akredytacji do programu IPARD dla instytucji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Turcji EPRD-2009-104
- Ewaluacja programu EDULINK i przygotowanie jego kolejnego etapu w ramach 10 edycji EDF dla krajów strefy ACP EPRD-2009-100
- Komplementarno¶ć działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze ¶rodków EFS w województwie ¶wiÄ™tokrzyskim EPRD-2009-099
- Identyfikacja tematów i zakres działalno¶ci badawczej w regionie Karaibów i Pacyfiku - ACP EPRD-2009-084
- Ewaluacja ¶ródokresowa programu rozwoju obszarów wiejskich (PPCRD) po rozwiÄ…zaniu konfliktu w Burundi EPRD-2009-083
- Koncepcja oraz Studium wykonalno¶ci inwestycji dla zadania polegajÄ…cego na informatyzacji Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o. EPRD-2009-080
- Ewaluacja końcowa Programu Rozwoju Młodzieży na Antylach Holenderskich EPRD-2009-078
- Wsparcie techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej podczas przeprowadzania przetargu na wykonanie robót w ramach projektu ”Wzmocnienie możliwo¶ci rozwojowych w dziedzinie medycyny sÄ…dowej” w Turcji EPRD-2009-077
- Opracowanie regionalnego Modelu Funkcjonowania PrzedsiÄ™biorczo¶ci Akademickiej EPRD-2009-073
- Ocena Końcowa Programu Rozwoju Obszarów Górskich w Południowym Mindanao - Filipiny EPRD-2009-072
- Aktywizacja rynku pracy w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2009-071
- Ewaluacja końcowa komponentu mikrofinansów programu ASAPI (wsparcie zabezpieczenia żywno¶ci poprzez system nawadniania) w Nigrze EPRD-2009-069
- Wsparcie techniczne przy opracowaniu metodologii oraz doradztwo w zakresie zapewnienia danych na temat rynku pracy i TVET - ekspert dla regionu Mahgreb (Algieria, Maroko, Tunezja) EPRD-2009-068
- Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 EPRD-2009-065
- UrzÄ…dzenia do kontroli zanieczyszczeń oraz monitorowania pogody i wiatru w Północnym Cyprze EPRD-2009-063
- Analiza Techniczna Projektu „Wsparcie Jednostki ZarzÄ…dzajÄ…cej InformacjÄ… i PolitykÄ… w zakresie Żywno¶ci, Rolnictwa i Gospodarki ZwierzÄ…t (FAAHM) w ramach rozwoju Statystki Rolniczej oraz Informacji Rynkowej” – Afganistan EPRD-2009-060
- Identyfikacja programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Azerbejdżanie EPRD-2009-059
- Ocena stanu zanieczyszczenia ¶rodowiska i przygotowanie koniecznych ¶rodków monitorujÄ…cych w rejonie Gerdec naruszonego w wyniku wybuchu amunicji - Albania EPRD-2009-054
- Ewaluacja ex-post projektu 9.ACP.VA.03 & 10 - Program Edukacji i Szkoleń w Republice Vanuatu EPRD-2009-050
- ¦ródokresowa ewaluacja programu wzmocnienia jako¶ci nauczania w szkołach w Argentynie EPRD-2009-046
- Pomoc w opracowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu Wsparcia Technicznego IPA 2009 „Wsparcie dla Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej” - Kosowo EPRD-2009-045
- Usługi doradcze na rzecz wdrażania wskaĽnika jako¶ci wody (WQI) dla systemu lagun na Mauritiusie EPRD-2009-043
- Ewaluacja wdrażania Programu Grantów w ramach zapewnienia dodatkowych funduszy dla szkół podstawowych w Królestwie Swaziland EPRD-2009-042
- Wsparcie techniczne w sporzÄ…dzeniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla administracji celnej – Serbia EPRD-2009-040
- Przygotowanie Programu Pomocowego w sektorze Rolnictwa i Zabezpieczenia Żywno¶ci finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju - Erytrea EPRD-2009-032
- Wsparcie techniczne w opracowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla pilotażowego projektu z dziedziny IT w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA w Kosowie EPRD-2009-025
- Ewaluacja ¶ródokresowa PAICEPAN w Nikaragui EPRD-2009-023
- Ewaluacja ¶ródokresowa projektu współpracy pomiÄ™dzy UE i Chinami w zakresie reformy bezpieczeństwa społecznego w Chinach EPRD-2009-009
- Wsparcie w Przygotowaniu Struktury ¦redniookresowych Wydatków (MTEF) w Sektorze Edukacji w Egipcie. EPRD-2009-002
- Przygotowanie Zakresów Zadań i ObowiÄ…zków dla projektów IPA 2008 „Wsparcie dla polityki rolnej oraz struktur zgodnych z IPA RD” oraz „Wsparcie dla BiH w ramach administracji ochrony zdrowia ro¶lin” - BiH EPRD-2008-105
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w ocenie dokumentacji wstÄ™pnej i przetargowej dla stworzenia o¶rodków dla uchodĽców w Turcji EPRD-2008-104
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla kontraktu na usługi: Szczegółowe projektowanie, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad budowÄ… i odbudowÄ… placówek kształcenia zawodowego - Albania EPRD-2008-101
- Ocena ¶ródokresowa Programu Artykułów Rolnych w krajach regionu ACP EPRD-2008-098
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków do projektu „Wsparcie konkurencyjno¶ci M¦P na rynku UE” - Albania EPRD-2008-097
- Ewaluacja regionalnego projektu monitorowania, kontroli i nadzoru (SCS) gatunku wielkich ryb daleko migrujÄ…cych w Oceanie Indyjskim – Komory, Madagaskar, Mauritius, Seszele EPRD-2008-093
- Pomoc Techniczna dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu IPA 2007 „Wsparcie we wdrażaniu Traktatu Energii” EPRD-2009-001
- Badanie ankietowe Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 ZPORR EPRD-2008-088
- Wsparcie Techniczne dla Projektu w Zakresie Poprawy Edukacji Specjalnej – Turcja EPRD-2008-087
- Okresowa ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie rolniczym Moungo-Nkam - Kamerun EPRD-2008-079
- Ocena Dokumentów Przetargowych na Zakup Wyposażenia Solar PV w Projekcie Energia Odnawialna – Nepal EPRD-2008-074
- Badanie dotyczÄ…ce przeprowadzenia analizy poprawno¶ci wyliczeń wskaĽnika samofinansowania oraz luki finansowej w projektach realizowanych w ramach ZPORR – Województwo Zachodniopomorskie EPRD-2008-070
- Pomoc techniczna - ZarzÄ…dzanie Funduszami Grantowymi oraz Wsparcie Beneficjentów w RPA EPRD-2008-068
- Program pomocy techniczej dla Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Rybołóstwa w celu finalizacji Sektorowego Programu Rolnictwa na Madagaskarze EPRD-2008-065
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa - Jamajka EPRD-2008-062
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu IPA 2008 w zakresie ustanowienia i wzmocnienia systemu monitoringu, kontroli i nadzoru w sektorze rybołówstwa – Albania EPRD-2008-059
- Badanie ewaluacyjne „Ocena systemu zarzÄ…dzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim” EPRD-2008-058
- Okresowa ewaluacja Projektu Rozwoju Hodowli Ro¶lin Wieloletnich (PHDP) oraz studium wykonalno¶ci dla istniejÄ…cych oraz przyszłych inicjatyw w sferze rozwoju hodowli ro¶lin wieloletnich na poziomie krajowym oraz ponad krajowym - Afganistan EPRD-2008-056
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA w sektorze transportu - Chorwacja EPRD-2008-055
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA z zakresu ¶rodowiska i zarzÄ…dzania odpadami stałymi - Chorwacja EPRD-2008-054
- Zapewnienie wsparcia technicznego dotyczÄ…cego wdrożenia funduszy ISPA/IPA w obszarze ¶rodowiska, wody oraz oczyszczania ¶cieków w Chorwacji EPRD-2008-053
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wła¶ciwym wdrażaniem funduszy ISPA and IPA - Chorwacja EPRD-2008-052
- Wsparcie Delegatury Komisji Europejskiej w przygotowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków do projektu ”Wsparcie techniczne dla sektora turystycznego w Bo¶ni i Hercegowinie”. EPRD-2008-046
- Pomoc techniczna przy sporzÄ…dzeniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla Publicznych Służb Podatkowych w Macedonii. EPRD-2008-044
- Wsparcie dla inicjatywy JASPERS w przeglÄ…dzie raportów oddziaływania na ¶rodowisko w Polsce, Plan Działania 2008 EPRD-2008-042
- Pomoc techniczna dla rozwoju lokalnej infrastruktury poprzez ogłoszenie naboru wniosków z zakresu infrastruktury miejskiej - Macedonia EPRD-2008-039
- Ewaluacja końcowa Komponentu Narodowego w zakresie Zrównoważonego Programu Żywno¶ciowego - Malawi EPRD-2008-038
- Ewaluacja projektu renowacji dróg wiejskich – BENIN EPRD-2008-037
- Analiza projektów realizowanych w ramach Priorytetów 1 i 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego 2004-2006 w zakresie prawidłowo¶ci sporzÄ…dzania analiz ekonomiczno-finansowych dotyczÄ…cych przychodu netto osiÄ…ganego przez projekt EPRD-2008-031
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla wyposażenia 11 Centrów Kształcenia Zawodowego w Armenii EPRD-2008-029
- Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem systemów nawadniajÄ…cych) regionów Batken, Osh i Djalal-Abad w Kirgistanie EPRD-2008-028
- Zorientowane na wyniki monitorowanie działań finansowanych przez WspólnotÄ™ EuropejskÄ… - czÄ™¶ć 7: Karaiby, Pacyfik, Kuba oraz kraje i Terytoria Zamorskie (KTZ) EPRD-2008-027
- Zorientowane na wyniki monitorowanie działań finansowanych przez WspólnotÄ™ EuropejskÄ… - czÄ™¶ć 4: Ameryka Łacińska EPRD-2008-026
- Wsparcie systemu weterynaryjnego, bezpieczeństwa żywno¶ci oraz ochrony ro¶lin w Gruzji EPRD-2008-020
- Wykonanie badania ewaluacyjnego nt. „Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na budowÄ™ i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce” EPRD-2008-011
- Produkcja i edycja transmisji nadawczych - wsparcie systemu publicznego nadawania – Bosnia i Hercegowina EPRD-2008-006
- Pomoc techniczna we wdrażaniu i monitorowaniu projektów grantowych 2004 -2005 w ramach współpracy transgranicznej (Cross Border Cooperation) – Macedonia. EPRD-2008-005
- Wsparcie techniczne zwiÄ…zane z wdrażaniem projektów finansowanych w ramach funduszu dotacji dla Infrastruktury Biznesowej Phare 2005 - Chorwacja EPRD-2008-004
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla Służby Zdrowia w ramach programu IPA 2007 w BiH EPRD-2008-003
- Tworzenie bazy projektów gotowych do sfinansowania z Funduszy Strukturalnych - kontrola jako¶ci aplikacji projektowych w ramach EFRR i EFS, Bułgaria EPRD-2008-001
- Wsparcie techniczne dla oferty przetargowej oraz etapu wdrażania projektów w ramach Programu Phare 2006 z dziedziny ochrony ¶rodowiska - Chorwacja EPRD-2007-054
- „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcja przestrzennÄ… dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach oraz aktualizacji studium wykonalno¶ci Parku Naukowo- Technologicznego P-W w Suwałkach. EPRD-2007-053
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla Programu IPA 2007 w dziedzinie ¶rodowiska oraz zasobów naturalnych – Bo¶nia i Hercegowina. EPRD-2007-051
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla komponentu komunikacyjnego projektu „Prawa Kobiet i Dzieci” - Ukraina EPRD-2007-050
- Ewaluacja Okresowa regionalnego Programu Bezpieczeństwa Żywno¶ciowego dla Ameryki Centralnej EPRD-2007-046
- Wsparcie techniczne dla RzÄ…du Republiki Mauritiusu w opracowaniu strategii w dziedzinie Edukacji i Szkoleń (2008-2020) oraz Planu Wdrożenia (2008-2011) EPRD-2007-045
- SporzÄ…dzenie ekspertyzy zewnÄ™trznej na potrzeby opracowania regionalnego programu ¶rodowiskowego dla Centralnej Azji (etap identyfikacji i formułowania). EPRD-2007-041
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu w ramach IPA 2007 ”Wsparcie pilotażowe Rozwoju Obszarów Wiejskich” - Bo¶nia i Hercegowina EPRD-2007-039
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w opracowaniu Zakresów Zadań i ObowiÄ…zków w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA 2007 dla sektora Małych i ¦rednich PrzedsiÄ™biorstw oraz Rozwoju Gospodarki regionalnej. EPRD-2007-034
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej w opracowaniu Zakresów Zadań i ObowiÄ…zków - Macedonia EPRD-2007-033
- Wsparcie techniczne w przygotowaniu projektów na potrzeby Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla społeczno¶ci tureckiej Cypru EPRD-2007-032
- Wsparcie techniczne dla Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej społeczno¶ci tureckiej Cypru w zakresie organizacji przetargów, kontraktowania i wdrażania projektów w sektorze energii, gospodarki wodnej, telekomunikacji oraz odpadów stałych EPRD-2007-031
- Ewaluacja okresowa projektu „Wsparcie Producentów Trzody Chlewnej” w Laosie EPRD-2007-017
- Ewaluacja ex-ante Wieloletniego Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (IPARD) w Macedonii EPRD-2007-016
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Pracy, krajowej Agencji Zatrudnienia i beneficjentów końcowych we wdrażaniu grantów z zakresu Aktywnych Form Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego dla młodzieży i osób długo poszukujÄ…cych pracy na terenach wiejskich EPRD-2007-015
- LOT1 – Opracowywanie zakresów zadań i obowiÄ…zków oraz/lub ocena przetargów EPRD-2007-011
- Przygotowanie Programu Poprawy Warunków Życia na Obszarach Wiejskich w Północnej Ugandzie EPRD-2007-010
- Ewaluacja Funduszy Powierniczych na Madagaskarze EPRD-2007-004
- ¦redniookresowa ewaluacja projektu PRODECO – Wsparcie dla Rozwoju Sektora Rolniczego - w prowincji Cotopaxi w Ekwadorze EPRD-2007-002
- Koordynacja przygotowania projektu „Wsparcie Zrównoważonego Rozwoju regionalnego” wraz z władzami krajowymi i innymi organizacjami darczyńców oraz studia wykonalno¶ci - Ukraina EPRD-2006-043
- Identyfikacja projektów dotyczÄ…cych promocji spójno¶ci społeczno-gospodarczej w Społeczno¶ci andyjskiej EPRD-2006-042
- Misja Ewaluacyjna – program PASEP - Zabezpieczenie Gospodarki Wiejskiej EPRD-2006-041
- Końcowa ewaluacja programu przekształceń i reform sektora edukacyjnego w Zimbabwe. EPRD-2006-036
- Przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacyjnej oraz opracowanie strategii wsparcia dla Narodowych Systemów Badawczych w krajach Południowej Afryki EPRD-2007-001
- Wsparcie dla programu wzmocnienia systemu szkolnictwa wyższego w krajach Mercosuru. EPRD-2006-028
- Przygotowanie zakresu zadań i obowiÄ…zków dla projektu „ Wsparcie sektora handlowego- bezpieczeństwo żywno¶ci” - Macedonia EPRD-2006-027
- Ocena badań stosowanych w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierzÄ…t - Sudan EPRD-2006-023
- Pomoc Techniczna dotyczÄ…ca wsparcia Władzy WdrażajÄ…cej w wyborze projektów – Program Phare Spójno¶ć Społeczno-Gospodarcza 2004 - Rumunia EPRD-2006-022
- Krótkoterminowe doradztwo techniczne w celu sfinalizowania oferty projektowej dla programu „Post PACE” w Sudanie finansowanego z funduszu STABEX EPRD-2006-021
- Wsparcie sektora M¦P w regionach priorytetowych Ukrainy EPRD-2006-020
- Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa – Armenia EPRD-2006-019
- SFA 2003 – analiza rynkowa dla sektora bananowego na Belize EPRD-2006-018
- Ewaluacja i stworzenie uzupełniajÄ…cych ram programowych dla wsparcia sektorów B+R oraz innowacji w Egipcie. EPRD-2006-015
- Wsparcie w opracowaniu Nowej Strategii Działań Unii Europejskiej w Belize na lata 2008-2013. EPRD-2006-014
- Kompleksowa analiza działań podmiotów instytucjonalnych wobec kryzysu żywno¶ciowego w latach 2005/2006 w Malawi EPRD-2006-013
- Rozwój Zasobów Ludzkich w Sektorze Ochrony Zdrowia – Ewaluacja ¦redniookresowa - Uganda EPRD-2006-012
- Przygotowanie strategii współpracy ramowej dotyczÄ…cej uprawy i handlu bananami (SFA) na rok 2006, 2007 i 2008 oraz sporzÄ…dzenie analizy finansowej dla SFA na rok 2006 dla Dominiki, Grenady i Wyspy ¦w. Wincentego EPRD-2006-011
- Opracowanie strategii reformy i dostosowania sektora produkcji cukru do nowej polityki UE na Madagaskarze EPRD-2006-010
- Końcowa Ewaluacja Programu Odnowy dla UchodĽców i Wysiedlonych w Liberii EPRD-2006-007
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków do projektu ”Wsparcie sektora ochrony ¶rodowiska” - Macedonia EPRD-2006-008
- Opracowanie spójnej strategii dostosowania sektora cukrowego do wymagań unijnych na Barbados EPRD-2006-005
- Wsparcie Techniczne w przygotowaniu projektu Phare CBC 2005 Bułgaria-Turcja “Wzmocnienie zdolno¶ci przewidywania zagrożenia powodziowego w regionie BG-TR CBC” EPRD-2006-004
- ¦redniookresowa ewaluacja Chińsko-Europejskiego Programu Wsparcia Administracji Publicznej EPRD-2006-003
- Tematyczna i przekrojowa ewaluacja działań Europejskiej Agencji Odbudowy w zakresie edukacji i szkolnictwa zawodowego EPRD-2006-002
- Interpretacja wyników pomiaru hałasu komunikacyjnego dla trasy drogowej Północ-Południe w Starachowicach EPRD-2001-011
- Wprowadzanie standardów bezpieczeństwa produkcji i konsumpcji produktów miÄ™snych w Kazachstanie ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem miÄ™sa końskiego EPRD-2006-001
- Studium ¦rodowiskowe dla Tanzanii EPRD-2005-005
- ”Ewaluacja końcowa: Rozwój sektora miejskiego” RPA EPRD-2005-004
- Ocena praktyk zarzÄ…dzania edukacjÄ… na szczeblu gminy/powiatu EPRD-2005-003
- ¦wietokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii EPRD-2001-007
- Wsparcie rozwoju regionalnego oraz przygotowania do administrowania działaniami akcesyjnymi do UE i Funduszami Strukturalnymi w wybranych regionach polskich EPRD-2002-003
- Promocja i handel artykułami rolno-spożywczymi EPRD-1999-007
- Wsparcie techniczne w monitoringu i wdrażaniu podkomponentu B2 Edukacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich EPRD-2002-001
- Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujÄ…cych siÄ™ w Zasobie Własno¶ci Rolnej Skarbu Państwa EPRD-1997-001
- Wypracowanie zagadnień prawnych i rozwiÄ…zań instytucjonalnych dla obrotu kontraktami terminowymi EPRD-1995-001
- Restrukturyzacja przemysłu nasiennego i pomoc dla Polskiej Izby Nasiennej EPRD-1998-009
- Pomoc techniczna przy dostosowaniu polskiego rolnictwa do wymagań Unii Europejskiej EPRD-1999-009
- Adaptacja społeczno-zawodowa Romów i ich integracja ze ¶rodowiskiem lokalnym na terenie województwa ¶wiÄ™tokrzyskiego EPRD-2000-001
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.