Strategie i programy rozwoju - wybrane projekty referencyjne:
Projekt Nr projektu
- Opracowanie Narodowych Strategii Bezpieczeństwa Morskiego we Krajach Afryki Wschodniej, Południowej oraz Krajach Oceanu Indyjskiego EPRD-2017-055
- Gminy dla Europy, Albania EPRD-2017-035
- Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół na terenie Gminy Masłów EPRD-2016-080
- Ocena ¦ródokresowa „Wsparcia wdrażania Ogólnosektorowego Podej¶cie w Rolnictwie oraz Inicjatywy Green Belt” EPRD-2016-077
- Weryfikacja zgodno¶ci wsparcia budżetowego dla reformy wymiaru sprawiedliwo¶ci w Gruzji EPRD-2016-016
- Wsparcie techniczne w zakresie identyfikacji i przygotowania projektu promocji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju umiejÄ™tno¶ci w oparciu o zapotrzebowanie rynku. EPRD-2015-092
- Wsparcie dla przej¶cia na gospodarkÄ™ ekologicznÄ… w Palestynie EPRD-2015-085
- Doradztwo dla siedziby głównej Komisji Europejskiej i Delegatur w zakresie wdrażania wsparcia budżetowego. EPRD-2015-084
- Instrument wsparcia dla działań wsparcia budżetowego UE w Laosie EPRD-2015-082
- Short Term Technical Assistance for Financial Framework EPRD-2015-078
- Ewaluacja programu wspierania młodzieży poprzez kulturÄ™ i sport w Republice Południowej Afryki. EPRD-2015-076
- „Ewaluacja Wsparcia Unii Europejskiej dla Programu Rozwoju Dzielnic (EU-SDDP)” - Sri Lanka EPRD-2015-075
- Wsparcie w implementacji rocznego programu działania dla Białorusi na rok 2015 w obszarze poprawy jako¶ci powietrza i zarzÄ…dzania ochronÄ… ¶rodowiska (SAQEM) EPRD-2015-073
- Opracowanie Strategii na rzecz Konkurencyjno¶ci oraz przeglÄ…d Planu Działania dla Sektora „Konkurencyjno¶ć i Innowacje” – IPA 2 EPRD-2015-059
- Pomoc techniczna dlla Delegatury UE w Turcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjno¶ci EPRD-2015-057
- ¦ródokresowa ewaluacja trzech projektów realizowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i PrzestÄ™pczo¶ci w dziedzinach Sprawiedliwo¶ci, Anty-korupcji i Narkotyków. EPRD-2015-041
- Wsparcie dla dostawców usług socjalnych oraz poprawa wydajno¶ci ich monitorowania w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2015-034
- Ewaluacja działań w zakresie broni rÄ™cznej strzeleckiej i lekkiej finansowanych przez Instrument na rzecz przyczyniania siÄ™ do Stabilno¶ci i Pokoju EPRD-2015-025
- Krótkie studium dla celów oceny ex-ante oceny instrumentów: CIF i IFP EPRD-2014-095
- Wsparcie dla partnerów rozwojowych UE w zakresie wspólnego programowania i wzmacniania skuteczno¶ci rozwoju w Mjanmie EPRD-2014-076
- Ocena ryzyka korupcji w sektorze edukacji oraz w sektorze zdrowia w Bo¶ni i Hercegowinie. EPRD-2014-031
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej Republiki Serbskiej w przetargu „Budowa przej¶cia granicznego Bajmok” EPRD-2014-027
- Ocena azerbejdżańsko-gruzińskiej propozycji projektu dotyczÄ…cego wdrażania rozwiÄ…zań infrastrukturalnych na przej¶ciu granicznym "Red Bridge" EPRD-2014-026
- Studium Bezpieczeństwa dotyczÄ…ce Misji UE Obserwacji Wyborów (UE EOM) EPRD-2014-025
- Wsparcie techniczne w krajowych działaniach na rzecz skuteczno¶ci pomocy EPRD-2014-020
- Wspólne Programowanie UE w Kenii EPRD-2014-016
- Wsparcie tworzenia krajowych ram kwalifikacji w Mołdawii poprzez opracowanie wraz z grupÄ… roboczÄ… formatu kwalifikacji zawodowych. EPRD-2013-096
- Wsparcie dla zwiÄ™kszenia efektywno¶ci Politycznego Forum na rzecz Rozwoju (Policy Forum for Development) EPRD-2013-091
- Przygotowanie Analiz Sektorowych dla programu IPARD w Turcji EPRD-2013-079
- Ustawiczne kształcenie zawodowe (CVT) we wschodniej Europie – „Wsparcie dla rozwoju polityki i metodologii dla walidacji uczenia siÄ™ poza formalnego i nieformalnego w Gruzji” EPRD-2013-074
- “Wsparcie dla rozwoju kompleksowych strategii HRD w krajach objÄ™tych procesem rozszerzania - Ramowy ¶redniookresowy plan wydatków (MTEF) jako wsparcie dla przeglÄ…du rozwiÄ…zań instytucjonalnych w Macedonii, Turcji oraz BiH” EPRD-2013-069
- Raportowanie postÄ™pów w kwestiach Rynku WewnÄ™trznego i Norm Europejskich zwiÄ…zanych z dorobkiem prawnym wspólnoty w Albanii EPRD-2013-068
- Nauczanie przedsiÄ™biorczo¶ci w systemach edukacyjnych w Bo¶ni i Hercegowinie, etap II EPRD-2013-061
- ZwiÄ™kszenie zatrudnienia w¶ród osób młodych w projekcie w Strefie Gazy EPRD-2013-055
- Ocena postÄ™pów w realizacji programu wsparcia budżetowego dla reform w zakresie zatrudnienia, kształcenia zawodowego i technicznego oraz szkoleń (TVET) w Jordanii EPRD-2013-043
- Wsparcie dla partnerów rozwojowych UE w zakresie wspólnego programowania i wzmacniania skuteczno¶ci rozwoju w Mjanmie EPRD-2013-016
- Wsparcie dla uczestnictwa Bo¶ni i Hercegowiny w nastÄ™pujÄ…cych projektach Unii Europejskiej: MEDIA, Creative Europe, LLL, Youth in Action oraz Progress. EPRD-2013-008
- Ewaluacja finalna Programu Wsparcia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego w prowincji Eastern Cape w Republice Południowej Afryki EPRD-2013-006
- Wsparcie procesu opracowania dokumentu strategicznego byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na lata 2014-2020 EPRD-2013-003
- ¦wiadczenie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wdrażaniem ¶rodków IPA w dziedzinie transportu - Chorwacja EPRD-2012-126
- Zewnętrzna wiedza tematyczna w dziedzinie migracji 2013 EPRD-2012-125
- Wsparcie dla ewaluacji strategii ochrony srodowiska w Chile EPRD-2012-117
- Globalne Wsparcie dla Delegatur Unii Europejskiej EPRD-2012-103
- Wsparcie administracyjne dla oceny globalnego zaproszenia do składania wniosków - Bruksela EPRD-2012-095
- Sformułowanie Programu Wsparcia dla Reformy Sektora Bezpieczeństwa w Republice Gwinei – 10 EDF EPRD-2012-094
- „¦wiadczenie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z funduszami IPA, w obszarze ¶rodowiska, w Sektorze Wodnym” - Chorwacja EPRD-2012-079
- Sformułowanie Programu Wsparcia dla Handlu i Rozwoju Sektora Prywatnego miÄ™dzy UE i Nepalem EPRD-2012-067
- Ocena potrzeb i zaprojektowanie fiszek projektowych - Jordan EPRD-2012-065
- "Wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Republiki Azerbejdżanu w przygotowaniu fiszki twinningowej dla rozwoju systemu rehabilitacji medyczno-społecznej osób niepełnosprawnych" EPRD-2012-064
- Ocena ex-post projektu "Cywilnego Tworzenia Możliwo¶ci Rozwojowych na Rzecz Egzekwowania Prawa w Pakistanie "(CCBLE) - Pakistan EPRD-2012-059
- Pomoc przy wdrażaniu projektu “Wsparcie dwóch cykli wyborczych w Armenii” EPRD-2012-055
- Ustalenie podej¶cia sektorowego w ramach pomocy przedakcesyjnej - Belgia EPRD-2012-048
- Wsparcie w przygotowaniu 2 fiszek projektów twinningowych (Trybunał Obrachunkowy oraz UrzÄ…d Standardyzacji i Metrologii) w Mołdawii EPRD-2012-039
- Ocena wariantów dostarczania wsparcia przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Programu Rozwoju regionu Północnych Wyżyn (NUDP) w Laosie. EPRD-2012-037
- Pomoc techniczna w ramach przygotowań do wdrażania Programu Wsparcia dla Handlu i Rolnictwa w Tanzanii EPRD-2012-031
- Studium oceniajÄ…ce współpracÄ™ Komisji Europejskiej w zakresie energii EPRD-2012-023
- WłÄ…czanie prognozowania, monitorowania i ewaluacji w opracowywaniu oraz wdrażaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz dostosowanie krajowej klasyfikacji zawodów i specjalno¶ci do standardów Klasyfikacji ISCO 08 w Serbii EPRD-2012-020
- Wzmocnienie kompetencji rozwoju mediów Komisji Europejskiej EPRD-2012-013
- Przygotowanie do uruchomienia finansowanego przez UE wsparcia dla sektora bezpieczeństwa w okupowanych Terytoriach Palestyńskich: programu Pomocy Technicznej i projektu Inwestycji Kapitałowych dla Obrony Cywilnej Palestyńczyków (OCP). EPRD-2012-010
- Obroty handlowe drewnem wewnÄ…trz, do, i z Ameryki Południowej EPRD-2012-009
- Pomoc techniczna dla efektywno¶ci wsparcia na Haiti EPRD-2012-008
- Wsparcie UE w koordynowaniu i wdrażaniu krajowej Polityki na Rzecz Młodzieży w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2012-003
- Identyfikacja i Sformułowanie Projektu / Programu "Sektor Małych i ¦rednich PrzedsiÄ™biorstw na Ukrainie - eliminacja barier rozwoju" EPRD-2012-002
- Identyfikacja Progamu Rozwoju Sektora Prywatnego w Południowym ENPI 2012 EPRD-2011-085
- Ocena GAP przygotowań do Zdecentralizowanego ZarzÄ…dzania (ZZ) dla Komponentów IPA III i IV w Czarnogórze EPRD-2011-069
- Sformułowanie programu ONE HEALTH w Azji EPRD-2011-068
- Wsparcie techniczne dla projektu rozwoju kształcenia zawodowego na Komorach EPRD-2011-067
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z działaniami na rzecz rozwoju Bazy Danych w ramach komponentu IV (Rozwój Zasobów Ludzkich) IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej) w Chorwacji EPRD-2011-056
- Ocena ex-ante oraz monitorowanie projektów LRRD – REPI 2010 (Poprawa sytuacji ludno¶ci mieszkajÄ…cej w północno-centralnej i wschodniej czÄ™¶ci Burkina Faso po powodzi z lipca 2010 roku). EPRD-2011-045
- Audyt przy Ministerstie Handlu i Przemysłu w Turcji EPRD-2011-039
- Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2011-025
- Sformułowanie programu wsparcia reformy RzÄ…du Federalnego Nigerii w ramach dziesiÄ…tej edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju EPRD-2011-015
- Pomoc techniczna dla wybranych organizacji pozarzÄ…dowych w ramach programu dotacji dotyczÄ…cego działań antykorupcyjnych 2009 EPRD-2011-011
- Stacje krwiodawstwa – ocena sprzÄ™tu laboratoryjnego oraz pomoc w procedurze przetargowej na dostawÄ™ sprzÄ™tu (projekt TAIB 2009 „Wzmocnienie Zdolno¶ci Instytucjonalnych w Sferze Krwi, Tkanek oraz Komórek” HR2009-03-28-11) EPRD-2011-008
- Studium dotyczÄ…ce wypracowania trwałych rozwiÄ…zań dla osób przesiedlonych i wysiedlonych oraz dla mieszkańców obozu Konik w Czarnogórze EPRD-2011-007
- Wsparcie Budżetowania Programowego w Sektorze Edukacji w wybranych gubernatorstwach w Egipcie EPRD-2011-003
- Wsparcie instytucjonalne i budowanie potencjału rynku pracy w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2010-113
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla projektu ‘Wsparcie wdrażania działań policyjnych opartych na rozpoznaniu (Intelligence-led Policing)’ realizowanego w ramach IPA 2010 w Kosowie EPRD-2010-107
- Wsparcie w przygotowaniu projektu „Egzekwowanie Prawa w sferze Kontroli Zanieczyszczeń Przemysłowych, Zapobiegania Wypadkom Chemicznym oraz EMAS w Serbii” EPRD-2010-106
- Wsparcie Techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Dokumentów Przetargowych na wykonanie robót (renowacja kolei) oraz oceny przetargu - Czarnogóra EPRD-2010-103
- Misja identyfikacyjna kształcenia zawodowego w Mongolii EPRD-2010-099
- Ocena spójno¶ci Narodowych Planów Rozwoju z Programem regionalnym Procesu Integracji regionalnej Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC) w Botswanie EPRD-2010-090
- Ewaluacja końcowa czÄ™¶ci Programu zmniejszania ubóstwa na obszarach wiejskich dotyczÄ…cej Zdecentralizowanych Działań Sterowanych Zapotrzebowaniem (DDDA) w ramach dziewiÄ…tego EFR w Namibii EPRD-2010-089
- Wsparcie Państwowego Komitetu Skarbowego w przygotowaniu fiszki projektu twinningowego dla wzmocnienia procedur kontroli celnej i ich egzekwowania w Armenii EPRD-2010-076
- Wsparcie Techniczne dla Stałej Grupy Roboczej Rozwoju regionalnego i Obszarów Wiejskich w Europie Południowo-Wschodniej EPRD-2010-073
- Wzmocnienie egzekwowania praw własno¶ci intelektualnej w Armenii EPRD-2010-072
- Ocena ewaluacji przeprowadzonej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA 2007 dla dostaw wyposażenia Jednostek do Zwalczania Przemytu (Chorwacka Administracja Celna) w Chorwacji EPRD-2010-059
- Wsparcie Komitetu Wykonawczego ds. Reformy Finansów Publicznych (COREF) w nadzorowaniu wdrażania reform w Kongo EPRD-2010-056
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu IPA 2010 “Wsparcie procesu realizacji Reformy administracji publicznej” w Serbii EPRD-2010-050
- Promocja projektów realizowanych z ramienia Biura ŁÄ…cznikowego Komisji Europejskiej w Kosowie EPRD-2010-049
- Umowa Ramowa na wsparcie techniczne krajów – beneficjentów inicjatywy JASPERS EPRD-2010-048
- Przeprowadzenie ewaluacji końcowej działań wykonanych w ramach programu Stabex 99 w sektorze edukacyjnym na Wyspach Salomona EPRD-2010-041
- Ewaluacja programu Stabex w Rwandzie (2002-2010) EPRD-2010-035
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków oraz Specyfikacji Technicznych dla komponentu projektu "Wsparcie budowy e-urzÄ™du" realizowanego w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA 2010 w Serbii EPRD-2010-033
- Wsparcie techniczne w tworzeniu systemu utrzymania dróg wiejskich w północnej Czarnogórze EPRD-2010-031
- Ewaluacja ¶ródokresowa Europejskiego Programu Wsparcia dla Sektora Bananowego na Jamajce EPRD-2010-015
- Opracowanie analizy sektora mięsnego dla potrzeb programu IPARD w Serbii EPRD-2010-013
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa na Jamajce EPRD-2010-009
- Wsparcie dla Delegatury KE w zwiÄ…zku z przetargiem na sprzÄ™t wykorzystywany w szkoleniach zawodowych zamówiony dla 90 wiÄ™zień w Turcji. EPRD-2010-008
- Wsparcie przygotowania projektu IPA 2008 „Wsparcie rozwoju wewnÄ™trznej kontroli finansów publicznych” w Serbii EPRD-2010-007
- Wsparcie techniczne dla Programu IPA w Chorwacji – Komponent IIIc Konkurencyjno¶ć regionalna EPRD-2010-006
- Wsparcie w zarzÄ…dzaniu globalnymi funduszami na rzecz walki z AIDS, gruĽlicÄ… i malariÄ… w Indonezji EPRD-2010-005
- Wsparcie techniczne majÄ…ce na celu zwiÄ™kszenie zdolno¶ci krajowych Służb Zatrudnienia w Serbii w zarzÄ…dzaniu danymi, prognozowaniu oraz monitoringu i ewaluacji EPRD-2010-004
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiazanej z ImplementacjÄ… funduszy IPA w sektorze ¦rodowiska, Wody, ¦cieków - Chorwacja EPRD-2010-002
- Młodzież na rynku pracy - Chorwacja EPRD-2010-001
- Wsparcie techniczne dla krajowej Jednostki KoordynujÄ…cej (TANCU) w Turkmenistanie EPRD-2009-121
- Identyfikacja i przygotowanie projektu "Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i pojednania narodowego w Togo" EPRD-2009-120
- Wsparcie Techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w ocenie ofert przetargowych - Czarnogóra EPRD-2009-116
- Pomoc techniczna dla biura NAO na Belize EPRD-2009-101
- Identyfikacja tematów i zakres działalno¶ci badawczej w regionie Karaibów i Pacyfiku - ACP EPRD-2009-084
- Wdrażanie nowych programów nauczania w Chorwacji EPRD-2009-081
- Ewaluacja końcowa Programu Rozwoju Młodzieży na Antylach Holenderskich EPRD-2009-078
- Reforma rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w Czarnogórze EPRD-2009-076
- Opracowanie regionalnego Modelu Funkcjonowania PrzedsiÄ™biorczo¶ci Akademickiej EPRD-2009-073
- Ocena Końcowa Programu Rozwoju Obszarów Górskich w Południowym Mindanao - Filipiny EPRD-2009-072
- Aktywizacja rynku pracy w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2009-071
- Wsparcie techniczne we wdrażaniu programów współpracy transgranicznej w ramach instrumentu IPA - EUCORIN II - Bo¶nia i Hercegowina EPRD-2009-070
- Ewaluacja końcowa komponentu mikrofinansów programu ASAPI (wsparcie zabezpieczenia żywno¶ci poprzez system nawadniania) w Nigrze EPRD-2009-069
- Wsparcie techniczne przy opracowaniu metodologii oraz doradztwo w zakresie zapewnienia danych na temat rynku pracy i TVET - ekspert dla regionu Mahgreb (Algieria, Maroko, Tunezja) EPRD-2009-068
- UrzÄ…dzenia do kontroli zanieczyszczeń oraz monitorowania pogody i wiatru w Północnym Cyprze EPRD-2009-063
- Analiza Techniczna Projektu „Wsparcie Jednostki ZarzÄ…dzajÄ…cej InformacjÄ… i PolitykÄ… w zakresie Żywno¶ci, Rolnictwa i Gospodarki ZwierzÄ…t (FAAHM) w ramach rozwoju Statystki Rolniczej oraz Informacji Rynkowej” – Afganistan EPRD-2009-060
- Identyfikacja programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Azerbejdżanie EPRD-2009-059
- Ocena stanu zanieczyszczenia ¶rodowiska i przygotowanie koniecznych ¶rodków monitorujÄ…cych w rejonie Gerdec naruszonego w wyniku wybuchu amunicji - Albania EPRD-2009-054
- Ewaluacja ex-post projektu 9.ACP.VA.03 & 10 - Program Edukacji i Szkoleń w Republice Vanuatu EPRD-2009-050
- Wsparcie dla rzÄ…du Albanii w zakresie uczestnictwa w programach wspólnotowych EPRD-2009-047
- ¦ródokresowa ewaluacja programu wzmocnienia jako¶ci nauczania w szkołach w Argentynie EPRD-2009-046
- Pomoc w opracowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu Wsparcia Technicznego IPA 2009 „Wsparcie dla Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej” - Kosowo EPRD-2009-045
- Usługi doradcze na rzecz wdrażania wskaĽnika jako¶ci wody (WQI) dla systemu lagun na Mauritiusie EPRD-2009-043
- Ewaluacja wdrażania Programu Grantów w ramach zapewnienia dodatkowych funduszy dla szkół podstawowych w Królestwie Swaziland EPRD-2009-042
- Wsparcie techniczne w sporzÄ…dzeniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla administracji celnej – Serbia EPRD-2009-040
- Przygotowanie Programu Pomocowego w sektorze Rolnictwa i Zabezpieczenia Żywno¶ci finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju - Erytrea EPRD-2009-032
- Wsparcie techniczne w opracowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla pilotażowego projektu z dziedziny IT w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA w Kosowie EPRD-2009-025
- Ewaluacja ¶ródokresowa PAICEPAN w Nikaragui EPRD-2009-023
- Ewaluacja ¶ródokresowa projektu współpracy pomiÄ™dzy UE i Chinami w zakresie reformy bezpieczeństwa społecznego w Chinach EPRD-2009-009
- Wsparcie w Przygotowaniu Struktury ¦redniookresowych Wydatków (MTEF) w Sektorze Edukacji w Egipcie. EPRD-2009-002
- Przygotowanie Zakresów Zadań i ObowiÄ…zków dla projektów IPA 2008 „Wsparcie dla polityki rolnej oraz struktur zgodnych z IPA RD” oraz „Wsparcie dla BiH w ramach administracji ochrony zdrowia ro¶lin” - BiH EPRD-2008-105
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w ocenie dokumentacji wstÄ™pnej i przetargowej dla stworzenia o¶rodków dla uchodĽców w Turcji EPRD-2008-104
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla kontraktu na usługi: Szczegółowe projektowanie, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad budowÄ… i odbudowÄ… placówek kształcenia zawodowego - Albania EPRD-2008-101
- Ocena ¶ródokresowa Programu Artykułów Rolnych w krajach regionu ACP EPRD-2008-098
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków do projektu „Wsparcie konkurencyjno¶ci M¦P na rynku UE” - Albania EPRD-2008-097
- Ewaluacja regionalnego projektu monitorowania, kontroli i nadzoru (SCS) gatunku wielkich ryb daleko migrujÄ…cych w Oceanie Indyjskim – Komory, Madagaskar, Mauritius, Seszele EPRD-2008-093
- Pomoc Techniczna dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu IPA 2007 „Wsparcie we wdrażaniu Traktatu Energii” EPRD-2009-001
- Wsparcie Techniczne dla Projektu w Zakresie Poprawy Edukacji Specjalnej – Turcja EPRD-2008-087
- Okresowa ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie rolniczym Moungo-Nkam - Kamerun EPRD-2008-079
- Ocena Dokumentów Przetargowych na Zakup Wyposażenia Solar PV w Projekcie Energia Odnawialna – Nepal EPRD-2008-074
- Pomoc techniczna - ZarzÄ…dzanie Funduszami Grantowymi oraz Wsparcie Beneficjentów w RPA EPRD-2008-068
- Program pomocy techniczej dla Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Rybołóstwa w celu finalizacji Sektorowego Programu Rolnictwa na Madagaskarze EPRD-2008-065
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa - Jamajka EPRD-2008-062
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu IPA 2008 w zakresie ustanowienia i wzmocnienia systemu monitoringu, kontroli i nadzoru w sektorze rybołówstwa – Albania EPRD-2008-059
- Okresowa ewaluacja Projektu Rozwoju Hodowli Ro¶lin Wieloletnich (PHDP) oraz studium wykonalno¶ci dla istniejÄ…cych oraz przyszłych inicjatyw w sferze rozwoju hodowli ro¶lin wieloletnich na poziomie krajowym oraz ponad krajowym - Afganistan EPRD-2008-056
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA w sektorze transportu - Chorwacja EPRD-2008-055
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA z zakresu ¶rodowiska i zarzÄ…dzania odpadami stałymi - Chorwacja EPRD-2008-054
- Zapewnienie wsparcia technicznego dotyczÄ…cego wdrożenia funduszy ISPA/IPA w obszarze ¶rodowiska, wody oraz oczyszczania ¶cieków w Chorwacji EPRD-2008-053
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wła¶ciwym wdrażaniem funduszy ISPA and IPA - Chorwacja EPRD-2008-052
- Wsparcie Delegatury Komisji Europejskiej w przygotowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków do projektu ”Wsparcie techniczne dla sektora turystycznego w Bo¶ni i Hercegowinie”. EPRD-2008-046
- Pomoc techniczna przy sporzÄ…dzeniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla Publicznych Służb Podatkowych w Macedonii. EPRD-2008-044
- Pomoc techniczna dla rozwoju lokalnej infrastruktury poprzez ogłoszenie naboru wniosków z zakresu infrastruktury miejskiej - Macedonia EPRD-2008-039
- Ewaluacja końcowa Komponentu Narodowego w zakresie Zrównoważonego Programu Żywno¶ciowego - Malawi EPRD-2008-038
- Ewaluacja projektu renowacji dróg wiejskich – BENIN EPRD-2008-037
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla wyposażenia 11 Centrów Kształcenia Zawodowego w Armenii EPRD-2008-029
- Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem systemów nawadniajÄ…cych) regionów Batken, Osh i Djalal-Abad w Kirgistanie EPRD-2008-028
- Wsparcie techniczne dla programu edukacyjnego PASEC - ZwiÄ…zek Komorów EPRD-2008-025
- Wsparcie systemu weterynaryjnego, bezpieczeństwa żywno¶ci oraz ochrony ro¶lin w Gruzji EPRD-2008-020
- Wykonanie badania ewaluacyjnego nt. „Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na budowÄ™ i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce” EPRD-2008-011
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie kształcenia ustawicznego - Macedonia EPRD-2008-007
- Produkcja i edycja transmisji nadawczych - wsparcie systemu publicznego nadawania – Bosnia i Hercegowina EPRD-2008-006
- Pomoc techniczna we wdrażaniu i monitorowaniu projektów grantowych 2004 -2005 w ramach współpracy transgranicznej (Cross Border Cooperation) – Macedonia. EPRD-2008-005
- Wsparcie techniczne zwiÄ…zane z wdrażaniem projektów finansowanych w ramach funduszu dotacji dla Infrastruktury Biznesowej Phare 2005 - Chorwacja EPRD-2008-004
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla Służby Zdrowia w ramach programu IPA 2007 w BiH EPRD-2008-003
- Tworzenie bazy projektów gotowych do sfinansowania z Funduszy Strukturalnych - kontrola jako¶ci aplikacji projektowych w ramach EFRR i EFS, Bułgaria EPRD-2008-001
- Wsparcie techniczne dla oferty przetargowej oraz etapu wdrażania projektów w ramach Programu Phare 2006 z dziedziny ochrony ¶rodowiska - Chorwacja EPRD-2007-054
- „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcja przestrzennÄ… dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach oraz aktualizacji studium wykonalno¶ci Parku Naukowo- Technologicznego P-W w Suwałkach. EPRD-2007-053
- „Wsparcie reformy systemu rent i emerytur w Serbii” EPRD-2007-052
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla Programu IPA 2007 w dziedzinie ¶rodowiska oraz zasobów naturalnych – Bo¶nia i Hercegowina. EPRD-2007-051
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla komponentu komunikacyjnego projektu „Prawa Kobiet i Dzieci” - Ukraina EPRD-2007-050
- „Pozyskanie na potrzeby Dolno¶lÄ…skiego Parku Technologicznego Know-How dotyczÄ…cego zakresu oferty usługowej Parku oraz sposobu ¶wiadczenia usług na rzecz użytkowników Parku” EPRD-2007-049
- Pomoc techniczna w zakresie przygotowania ToR (Zakresu zadań i obowiÄ…zków), specyfikacji technicznych i analizy potrzeb do projektu „Wsparcie dla UrzÄ™du ds. Kwalifikacji Zawodowych i Narodowego Systemu Kwalifikacji” - Turcja EPRD-2007-048
- Ewaluacja Okresowa regionalnego Programu Bezpieczeństwa Żywno¶ciowego dla Ameryki Centralnej EPRD-2007-046
- Wsparcie techniczne dla RzÄ…du Republiki Mauritiusu w opracowaniu strategii w dziedzinie Edukacji i Szkoleń (2008-2020) oraz Planu Wdrożenia (2008-2011) EPRD-2007-045
- SporzÄ…dzenie ekspertyzy zewnÄ™trznej na potrzeby opracowania regionalnego programu ¶rodowiskowego dla Centralnej Azji (etap identyfikacji i formułowania). EPRD-2007-041
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu w ramach IPA 2007 ”Wsparcie pilotażowe Rozwoju Obszarów Wiejskich” - Bo¶nia i Hercegowina EPRD-2007-039
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w opracowaniu Zakresów Zadań i ObowiÄ…zków w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA 2007 dla sektora Małych i ¦rednich PrzedsiÄ™biorstw oraz Rozwoju Gospodarki regionalnej. EPRD-2007-034
- Wsparcie techniczne w przygotowaniu projektów na potrzeby Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla społeczno¶ci tureckiej Cypru EPRD-2007-032
- Wsparcie techniczne dla Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej społeczno¶ci tureckiej Cypru w zakresie organizacji przetargów, kontraktowania i wdrażania projektów w sektorze energii, gospodarki wodnej, telekomunikacji oraz odpadów stałych EPRD-2007-031
- Wsparcie Techniczne dla Państwowej Agencji Rezerwy Żywno¶ciowej w Malawi EPRD-2007-030
- Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich Dyrekcji Szkolnictwa Zawodowego w Jordanii EPRD-2007-022
- Ewaluacja okresowa projektu „Wsparcie Producentów Trzody Chlewnej” w Laosie EPRD-2007-017
- Ewaluacja ex-ante Wieloletniego Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (IPARD) w Macedonii EPRD-2007-016
- Pomoc instytucjonalna dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Aqabie - Jordania EPRD-2007-012
- LOT1 – Opracowywanie zakresów zadań i obowiÄ…zków oraz/lub ocena przetargów EPRD-2007-011
- Przygotowanie Programu Poprawy Warunków Życia na Obszarach Wiejskich w Północnej Ugandzie EPRD-2007-010
- Koncepcja programowa, studium wykonalno¶ci oraz analiza ekonomiczno - prawna dla Kieleckiego Inkubatora Technologicznego EPRD-2007-007
- Kształcenie wyższe i zatrudnienie w Serbii: studium majÄ…ce na celu stworzenie systemu przekwalifikowania absolwentów w odpowiedzi na potrzeby gospodarki EPRD-2007-005
- Ewaluacja Funduszy Powierniczych na Madagaskarze EPRD-2007-004
- ¦redniookresowa ewaluacja projektu PRODECO – Wsparcie dla Rozwoju Sektora Rolniczego - w prowincji Cotopaxi w Ekwadorze EPRD-2007-002
- Koordynacja przygotowania projektu „Wsparcie Zrównoważonego Rozwoju regionalnego” wraz z władzami krajowymi i innymi organizacjami darczyńców oraz studia wykonalno¶ci - Ukraina EPRD-2006-043
- Identyfikacja projektów dotyczÄ…cych promocji spójno¶ci społeczno-gospodarczej w Społeczno¶ci andyjskiej EPRD-2006-042
- Misja Ewaluacyjna – program PASEP - Zabezpieczenie Gospodarki Wiejskiej EPRD-2006-041
- Końcowa ewaluacja programu przekształceń i reform sektora edukacyjnego w Zimbabwe. EPRD-2006-036
- Przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacyjnej oraz opracowanie strategii wsparcia dla Narodowych Systemów Badawczych w krajach Południowej Afryki EPRD-2007-001
- Wsparcie dla programu wzmocnienia systemu szkolnictwa wyższego w krajach Mercosuru. EPRD-2006-028
- Przygotowanie zakresu zadań i obowiÄ…zków dla projektu „ Wsparcie sektora handlowego- bezpieczeństwo żywno¶ci” - Macedonia EPRD-2006-027
- Identyfikacja projektów w priorytetowych obszarach w okresie programowania 2007-2013 w ramach współpracy pomiÄ™dzy UE i Chile EPRD-2006-026
- Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarzÄ…dowych w zakresie usług społecznych w Chorwacji EPRD-2006-024
- Ocena badań stosowanych w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierzÄ…t - Sudan EPRD-2006-023
- Krótkoterminowe doradztwo techniczne w celu sfinalizowania oferty projektowej dla programu „Post PACE” w Sudanie finansowanego z funduszu STABEX EPRD-2006-021
- Wsparcie sektora M¦P w regionach priorytetowych Ukrainy EPRD-2006-020
- Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa – Armenia EPRD-2006-019
- SFA 2003 – analiza rynkowa dla sektora bananowego na Belize EPRD-2006-018
- Założenia koncepcyjne utworzenia i działalno¶ci klastra branżowego - Targi, kongresy, konferencje i usługi tow. EPRD-2006-017
- Ewaluacja i stworzenie uzupełniajÄ…cych ram programowych dla wsparcia sektorów B+R oraz innowacji w Egipcie. EPRD-2006-015
- Wsparcie w opracowaniu Nowej Strategii Działań Unii Europejskiej w Belize na lata 2008-2013. EPRD-2006-014
- Kompleksowa analiza działań podmiotów instytucjonalnych wobec kryzysu żywno¶ciowego w latach 2005/2006 w Malawi EPRD-2006-013
- Rozwój Zasobów Ludzkich w Sektorze Ochrony Zdrowia – Ewaluacja ¦redniookresowa - Uganda EPRD-2006-012
- Przygotowanie strategii współpracy ramowej dotyczÄ…cej uprawy i handlu bananami (SFA) na rok 2006, 2007 i 2008 oraz sporzÄ…dzenie analizy finansowej dla SFA na rok 2006 dla Dominiki, Grenady i Wyspy ¦w. Wincentego EPRD-2006-011
- Opracowanie strategii reformy i dostosowania sektora produkcji cukru do nowej polityki UE na Madagaskarze EPRD-2006-010
- Plan strategiczny Spółki na lata 2006-2010 dla PrzedsiÄ™biorstwa Komunikacji Samochodowej w JÄ™drzejowie S.A. EPRD-2005-008
- Końcowa Ewaluacja Programu Odnowy dla UchodĽców i Wysiedlonych w Liberii EPRD-2006-007
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków do projektu ”Wsparcie sektora ochrony ¶rodowiska” - Macedonia EPRD-2006-008
- Wsparcie techniczne ¶wiadczone dla UGP w zakresie projektów komunikacyjnych. EPRD-2006-006
- Analiza formalno-prawna i instytucjonalna dotyczÄ…ca możliwo¶ci realizacji zamierzeń gospodarczych powiÄ…zanych z likwidacja Kopalni Siarki ”Grzybów” w RzÄ™dowie EPRD-2004-036
- Opracowanie spójnej strategii dostosowania sektora cukrowego do wymagań unijnych na Barbados EPRD-2006-005
- ¦redniookresowa ewaluacja Chińsko-Europejskiego Programu Wsparcia Administracji Publicznej EPRD-2006-003
- Tematyczna i przekrojowa ewaluacja działań Europejskiej Agencji Odbudowy w zakresie edukacji i szkolnictwa zawodowego EPRD-2006-002
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego EPRD-2001-010
- Wprowadzanie standardów bezpieczeństwa produkcji i konsumpcji produktów miÄ™snych w Kazachstanie ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem miÄ™sa końskiego EPRD-2006-001
- ”Ewaluacja końcowa: Rozwój sektora miejskiego” RPA EPRD-2005-004
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Koneckiego EPRD-2003-012
- Ocena praktyk zarzÄ…dzania edukacjÄ… na szczeblu gminy/powiatu EPRD-2005-003
- Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sochaczew EPRD-2004-016
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego EPRD-2003-011
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY DZIAŁOSZYCE EPRD-2004-014
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WISKITKI EPRD-2004-013
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZAGNAŃSK EPRD-2004-011
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOLEC ZDRÓJ EPRD-2004-010
- regionalna Strategia Innowacji RSI Województwa ¦wiÄ™tokrzyskiego na lata 2005-2013 EPRD-2003-008
- Kompleksowy program rozwoju przedsiÄ™biorczo¶ci w oparciu o innowacyjno¶ć i transfer nowych technologii EPRD-2001-008
- ¦wietokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii EPRD-2001-007
- Wsparcie rozwoju regionalnego oraz przygotowania do administrowania działaniami akcesyjnymi do UE i Funduszami Strukturalnymi w wybranych regionach polskich EPRD-2002-003
- Promocja i handel artykułami rolno-spożywczymi EPRD-1999-007
- Wsparcie techniczne w monitoringu i wdrażaniu podkomponentu B2 Edukacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich EPRD-2002-001
- Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujÄ…cych siÄ™ w Zasobie Własno¶ci Rolnej Skarbu Państwa EPRD-1997-001
- Wypracowanie zagadnień prawnych i rozwiÄ…zań instytucjonalnych dla obrotu kontraktami terminowymi EPRD-1995-001
- System reprezentacji ¶rodowisk wiejskich EPRD-1999-006
- Program rozwoju wsi i rolnictwa w regionie ¶rodkowo-wschodniej Polski EPRD-1998-006
- Restrukturyzacja przemysłu nasiennego i pomoc dla Polskiej Izby Nasiennej EPRD-1998-009
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pałecznica EPRD-1999-008
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pierzchnica EPRD-1999-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka Nowiny EPRD-1999-004
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik EPRD-1999-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szerzyny EPRD-1999-001
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa EPRD-1998-004
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów EPRD-1998-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica EPRD-1999-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław EPRD-1998-007
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwierzyce EPRD-1998-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno EPRD-1998-001
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SÄ™dziszów Małopolski EPRD-1998-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia JÄ™drzejowska EPRD-1997-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SÄ™dziszów EPRD-1997-002
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.