Strategie i programy rozwoju - wybrane projekty referencyjne:
Projekt Nr projektu
- Gminy dla Europy, Albania EPRD-2017-035
- Ocena Śródokresowa „Wsparcia wdrażania Ogólnosektorowego Podejście w Rolnictwie oraz Inicjatywy Green Belt” EPRD-2016-077
- Weryfikacja zgodności wsparcia budżetowego dla reformy wymiaru sprawiedliwości w Gruzji EPRD-2016-016
- Wsparcie techniczne w zakresie identyfikacji i przygotowania projektu promocji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności w oparciu o zapotrzebowanie rynku. EPRD-2015-092
- Wsparcie dla przejścia na gospodarkę ekologiczną w Palestynie EPRD-2015-085
- Doradztwo dla siedziby głównej Komisji Europejskiej i Delegatur w zakresie wdrażania wsparcia budżetowego. EPRD-2015-084
- Instrument wsparcia dla działań wsparcia budżetowego UE w Laosie EPRD-2015-082
- Short Term Technical Assistance for Financial Framework EPRD-2015-078
- Ewaluacja programu wspierania młodzieży poprzez kulturę i sport w Republice Południowej Afryki. EPRD-2015-076
- „Ewaluacja Wsparcia Unii Europejskiej dla Programu Rozwoju Dzielnic (EU-SDDP)” - Sri Lanka EPRD-2015-075
- Wsparcie w implementacji rocznego programu działania dla Białorusi na rok 2015 w obszarze poprawy jakości powietrza i zarządzania ochroną środowiska (SAQEM) EPRD-2015-073
- Opracowanie Strategii na rzecz Konkurencyjności oraz przegląd Planu Działania dla Sektora „Konkurencyjność i Innowacje” – IPA 2 EPRD-2015-059
- Pomoc techniczna dlla Delegatury UE w Turcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjności EPRD-2015-057
- Śródokresowa ewaluacja trzech projektów realizowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości w dziedzinach Sprawiedliwości, Anty-korupcji i Narkotyków. EPRD-2015-041
- Wsparcie dla dostawców usług socjalnych oraz poprawa wydajności ich monitorowania w Bośni i Hercegowinie EPRD-2015-034
- Ewaluacja działań w zakresie broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej finansowanych przez Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju EPRD-2015-025
- Krótkie studium dla celów oceny ex-ante oceny instrumentów: CIF i IFP EPRD-2014-095
- Wsparcie dla partnerów rozwojowych UE w zakresie wspólnego programowania i wzmacniania skuteczności rozwoju w Mjanmie EPRD-2014-076
- Ocena ryzyka korupcji w sektorze edukacji oraz w sektorze zdrowia w Bośni i Hercegowinie. EPRD-2014-031
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej Republiki Serbskiej w przetargu „Budowa przejścia granicznego Bajmok” EPRD-2014-027
- Ocena azerbejdżańsko-gruzińskiej propozycji projektu dotyczącego wdrażania rozwiązań infrastrukturalnych na przejściu granicznym "Red Bridge" EPRD-2014-026
- Studium Bezpieczeństwa dotyczące Misji UE Obserwacji Wyborów (UE EOM) EPRD-2014-025
- Wsparcie techniczne w krajowych działaniach na rzecz skuteczności pomocy EPRD-2014-020
- Wspólne Programowanie UE w Kenii EPRD-2014-016
- Wsparcie tworzenia krajowych ram kwalifikacji w Mołdawii poprzez opracowanie wraz z grupą roboczą formatu kwalifikacji zawodowych. EPRD-2013-096
- Wsparcie dla zwiększenia efektywności Politycznego Forum na rzecz Rozwoju (Policy Forum for Development) EPRD-2013-091
- Przygotowanie Analiz Sektorowych dla programu IPARD w Turcji EPRD-2013-079
- Ustawiczne kształcenie zawodowe (CVT) we wschodniej Europie – „Wsparcie dla rozwoju polityki i metodologii dla walidacji uczenia się poza formalnego i nieformalnego w Gruzji” EPRD-2013-074
- “Wsparcie dla rozwoju kompleksowych strategii HRD w krajach objętych procesem rozszerzania - Ramowy średniookresowy plan wydatków (MTEF) jako wsparcie dla przeglądu rozwiązań instytucjonalnych w Macedonii, Turcji oraz BiH” EPRD-2013-069
- Raportowanie postępów w kwestiach Rynku Wewnętrznego i Norm Europejskich związanych z dorobkiem prawnym wspólnoty w Albanii EPRD-2013-068
- Nauczanie przedsiębiorczości w systemach edukacyjnych w Bośni i Hercegowinie, etap II EPRD-2013-061
- Zwiększenie zatrudnienia wśród osób młodych w projekcie w Strefie Gazy EPRD-2013-055
- Ocena postępów w realizacji programu wsparcia budżetowego dla reform w zakresie zatrudnienia, kształcenia zawodowego i technicznego oraz szkoleń (TVET) w Jordanii EPRD-2013-043
- Wsparcie dla partnerów rozwojowych UE w zakresie wspólnego programowania i wzmacniania skuteczności rozwoju w Mjanmie EPRD-2013-016
- Wsparcie dla uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w następujących projektach Unii Europejskiej: MEDIA, Creative Europe, LLL, Youth in Action oraz Progress. EPRD-2013-008
- Ewaluacja finalna Programu Wsparcia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego w prowincji Eastern Cape w Republice Południowej Afryki EPRD-2013-006
- Wsparcie procesu opracowania dokumentu strategicznego byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na lata 2014-2020 EPRD-2013-003
- Świadczenie pomocy technicznej związanej z wdrażaniem środków IPA w dziedzinie transportu - Chorwacja EPRD-2012-126
- Zewnętrzna wiedza tematyczna w dziedzinie migracji 2013 EPRD-2012-125
- Wsparcie dla ewaluacji strategii ochrony srodowiska w Chile EPRD-2012-117
- Globalne Wsparcie dla Delegatur Unii Europejskiej EPRD-2012-103
- Wsparcie administracyjne dla oceny globalnego zaproszenia do składania wniosków - Bruksela EPRD-2012-095
- Sformułowanie Programu Wsparcia dla Reformy Sektora Bezpieczeństwa w Republice Gwinei – 10 EDF EPRD-2012-094
- „Świadczenie pomocy technicznej związanej z funduszami IPA, w obszarze środowiska, w Sektorze Wodnym” - Chorwacja EPRD-2012-079
- Sformułowanie Programu Wsparcia dla Handlu i Rozwoju Sektora Prywatnego między UE i Nepalem EPRD-2012-067
- Ocena potrzeb i zaprojektowanie fiszek projektowych - Jordan EPRD-2012-065
- "Wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Republiki Azerbejdżanu w przygotowaniu fiszki twinningowej dla rozwoju systemu rehabilitacji medyczno-społecznej osób niepełnosprawnych" EPRD-2012-064
- Ocena ex-post projektu "Cywilnego Tworzenia Możliwości Rozwojowych na Rzecz Egzekwowania Prawa w Pakistanie "(CCBLE) - Pakistan EPRD-2012-059
- Pomoc przy wdrażaniu projektu “Wsparcie dwóch cykli wyborczych w Armenii” EPRD-2012-055
- Ustalenie podejścia sektorowego w ramach pomocy przedakcesyjnej - Belgia EPRD-2012-048
- Wsparcie w przygotowaniu 2 fiszek projektów twinningowych (Trybunał Obrachunkowy oraz Urząd Standardyzacji i Metrologii) w Mołdawii EPRD-2012-039
- Ocena wariantów dostarczania wsparcia przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju regionu Północnych Wyżyn (NUDP) w Laosie. EPRD-2012-037
- Pomoc techniczna w ramach przygotowań do wdrażania Programu Wsparcia dla Handlu i Rolnictwa w Tanzanii EPRD-2012-031
- Studium oceniające współpracę Komisji Europejskiej w zakresie energii EPRD-2012-023
- Włączanie prognozowania, monitorowania i ewaluacji w opracowywaniu oraz wdrażaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz dostosowanie krajowej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów Klasyfikacji ISCO 08 w Serbii EPRD-2012-020
- Wzmocnienie kompetencji rozwoju mediów Komisji Europejskiej EPRD-2012-013
- Przygotowanie do uruchomienia finansowanego przez UE wsparcia dla sektora bezpieczeństwa w okupowanych Terytoriach Palestyńskich: programu Pomocy Technicznej i projektu Inwestycji Kapitałowych dla Obrony Cywilnej Palestyńczyków (OCP). EPRD-2012-010
- Obroty handlowe drewnem wewnątrz, do, i z Ameryki Południowej EPRD-2012-009
- Pomoc techniczna dla efektywności wsparcia na Haiti EPRD-2012-008
- Wsparcie UE w koordynowaniu i wdrażaniu krajowej Polityki na Rzecz Młodzieży w Bośni i Hercegowinie EPRD-2012-003
- Identyfikacja i Sformułowanie Projektu / Programu "Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Ukrainie - eliminacja barier rozwoju" EPRD-2012-002
- Identyfikacja Progamu Rozwoju Sektora Prywatnego w Południowym ENPI 2012 EPRD-2011-085
- Ocena GAP przygotowań do Zdecentralizowanego Zarządzania (ZZ) dla Komponentów IPA III i IV w Czarnogórze EPRD-2011-069
- Sformułowanie programu ONE HEALTH w Azji EPRD-2011-068
- Wsparcie techniczne dla projektu rozwoju kształcenia zawodowego na Komorach EPRD-2011-067
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z działaniami na rzecz rozwoju Bazy Danych w ramach komponentu IV (Rozwój Zasobów Ludzkich) IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej) w Chorwacji EPRD-2011-056
- Ocena ex-ante oraz monitorowanie projektów LRRD – REPI 2010 (Poprawa sytuacji ludności mieszkającej w północno-centralnej i wschodniej części Burkina Faso po powodzi z lipca 2010 roku). EPRD-2011-045
- Audyt przy Ministerstie Handlu i Przemysłu w Turcji EPRD-2011-039
- Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bośni i Hercegowinie EPRD-2011-025
- Sformułowanie programu wsparcia reformy Rządu Federalnego Nigerii w ramach dziesiątej edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju EPRD-2011-015
- Pomoc techniczna dla wybranych organizacji pozarządowych w ramach programu dotacji dotyczącego działań antykorupcyjnych 2009 EPRD-2011-011
- Stacje krwiodawstwa – ocena sprzętu laboratoryjnego oraz pomoc w procedurze przetargowej na dostawę sprzętu (projekt TAIB 2009 „Wzmocnienie Zdolności Instytucjonalnych w Sferze Krwi, Tkanek oraz Komórek” HR2009-03-28-11) EPRD-2011-008
- Studium dotyczące wypracowania trwałych rozwiązań dla osób przesiedlonych i wysiedlonych oraz dla mieszkańców obozu Konik w Czarnogórze EPRD-2011-007
- Wsparcie Budżetowania Programowego w Sektorze Edukacji w wybranych gubernatorstwach w Egipcie EPRD-2011-003
- Wsparcie instytucjonalne i budowanie potencjału rynku pracy w Bośni i Hercegowinie EPRD-2010-113
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla projektu ‘Wsparcie wdrażania działań policyjnych opartych na rozpoznaniu (Intelligence-led Policing)’ realizowanego w ramach IPA 2010 w Kosowie EPRD-2010-107
- Wsparcie w przygotowaniu projektu „Egzekwowanie Prawa w sferze Kontroli Zanieczyszczeń Przemysłowych, Zapobiegania Wypadkom Chemicznym oraz EMAS w Serbii” EPRD-2010-106
- Wsparcie Techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Dokumentów Przetargowych na wykonanie robót (renowacja kolei) oraz oceny przetargu - Czarnogóra EPRD-2010-103
- Misja identyfikacyjna kształcenia zawodowego w Mongolii EPRD-2010-099
- Ocena spójności Narodowych Planów Rozwoju z Programem regionalnym Procesu Integracji regionalnej Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC) w Botswanie EPRD-2010-090
- Ewaluacja końcowa części Programu zmniejszania ubóstwa na obszarach wiejskich dotyczącej Zdecentralizowanych Działań Sterowanych Zapotrzebowaniem (DDDA) w ramach dziewiątego EFR w Namibii EPRD-2010-089
- Wsparcie Państwowego Komitetu Skarbowego w przygotowaniu fiszki projektu twinningowego dla wzmocnienia procedur kontroli celnej i ich egzekwowania w Armenii EPRD-2010-076
- Wsparcie Techniczne dla Stałej Grupy Roboczej Rozwoju regionalnego i Obszarów Wiejskich w Europie Południowo-Wschodniej EPRD-2010-073
- Wzmocnienie egzekwowania praw własności intelektualnej w Armenii EPRD-2010-072
- Ocena ewaluacji przeprowadzonej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA 2007 dla dostaw wyposażenia Jednostek do Zwalczania Przemytu (Chorwacka Administracja Celna) w Chorwacji EPRD-2010-059
- Wsparcie Komitetu Wykonawczego ds. Reformy Finansów Publicznych (COREF) w nadzorowaniu wdrażania reform w Kongo EPRD-2010-056
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu IPA 2010 “Wsparcie procesu realizacji Reformy administracji publicznej” w Serbii EPRD-2010-050
- Promocja projektów realizowanych z ramienia Biura Łącznikowego Komisji Europejskiej w Kosowie EPRD-2010-049
- Umowa Ramowa na wsparcie techniczne krajów – beneficjentów inicjatywy JASPERS EPRD-2010-048
- Przeprowadzenie ewaluacji końcowej działań wykonanych w ramach programu Stabex 99 w sektorze edukacyjnym na Wyspach Salomona EPRD-2010-041
- Ewaluacja programu Stabex w Rwandzie (2002-2010) EPRD-2010-035
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków oraz Specyfikacji Technicznych dla komponentu projektu "Wsparcie budowy e-urzędu" realizowanego w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA 2010 w Serbii EPRD-2010-033
- Wsparcie techniczne w tworzeniu systemu utrzymania dróg wiejskich w północnej Czarnogórze EPRD-2010-031
- Ewaluacja śródokresowa Europejskiego Programu Wsparcia dla Sektora Bananowego na Jamajce EPRD-2010-015
- Opracowanie analizy sektora mięsnego dla potrzeb programu IPARD w Serbii EPRD-2010-013
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa na Jamajce EPRD-2010-009
- Wsparcie dla Delegatury KE w związku z przetargiem na sprzęt wykorzystywany w szkoleniach zawodowych zamówiony dla 90 więzień w Turcji. EPRD-2010-008
- Wsparcie przygotowania projektu IPA 2008 „Wsparcie rozwoju wewnętrznej kontroli finansów publicznych” w Serbii EPRD-2010-007
- Wsparcie techniczne dla Programu IPA w Chorwacji – Komponent IIIc Konkurencyjność regionalna EPRD-2010-006
- Wsparcie w zarządzaniu globalnymi funduszami na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią w Indonezji EPRD-2010-005
- Wsparcie techniczne mające na celu zwiększenie zdolności krajowych Służb Zatrudnienia w Serbii w zarządzaniu danymi, prognozowaniu oraz monitoringu i ewaluacji EPRD-2010-004
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiazanej z Implementacją funduszy IPA w sektorze Środowiska, Wody, Ścieków - Chorwacja EPRD-2010-002
- Młodzież na rynku pracy - Chorwacja EPRD-2010-001
- Wsparcie techniczne dla krajowej Jednostki Koordynującej (TANCU) w Turkmenistanie EPRD-2009-121
- Identyfikacja i przygotowanie projektu "Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i pojednania narodowego w Togo" EPRD-2009-120
- Wsparcie Techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w ocenie ofert przetargowych - Czarnogóra EPRD-2009-116
- Pomoc techniczna dla biura NAO na Belize EPRD-2009-101
- Identyfikacja tematów i zakres działalności badawczej w regionie Karaibów i Pacyfiku - ACP EPRD-2009-084
- Wdrażanie nowych programów nauczania w Chorwacji EPRD-2009-081
- Ewaluacja końcowa Programu Rozwoju Młodzieży na Antylach Holenderskich EPRD-2009-078
- Reforma rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w Czarnogórze EPRD-2009-076
- Opracowanie regionalnego Modelu Funkcjonowania Przedsiębiorczości Akademickiej EPRD-2009-073
- Ocena Końcowa Programu Rozwoju Obszarów Górskich w Południowym Mindanao - Filipiny EPRD-2009-072
- Aktywizacja rynku pracy w Bośni i Hercegowinie EPRD-2009-071
- Wsparcie techniczne we wdrażaniu programów współpracy transgranicznej w ramach instrumentu IPA - EUCORIN II - Bośnia i Hercegowina EPRD-2009-070
- Ewaluacja końcowa komponentu mikrofinansów programu ASAPI (wsparcie zabezpieczenia żywności poprzez system nawadniania) w Nigrze EPRD-2009-069
- Wsparcie techniczne przy opracowaniu metodologii oraz doradztwo w zakresie zapewnienia danych na temat rynku pracy i TVET - ekspert dla regionu Mahgreb (Algieria, Maroko, Tunezja) EPRD-2009-068
- Urządzenia do kontroli zanieczyszczeń oraz monitorowania pogody i wiatru w Północnym Cyprze EPRD-2009-063
- Analiza Techniczna Projektu „Wsparcie Jednostki Zarządzającej Informacją i Polityką w zakresie Żywności, Rolnictwa i Gospodarki Zwierząt (FAAHM) w ramach rozwoju Statystki Rolniczej oraz Informacji Rynkowej” – Afganistan EPRD-2009-060
- Identyfikacja programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Azerbejdżanie EPRD-2009-059
- Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska i przygotowanie koniecznych środków monitorujących w rejonie Gerdec naruszonego w wyniku wybuchu amunicji - Albania EPRD-2009-054
- Ewaluacja ex-post projektu 9.ACP.VA.03 & 10 - Program Edukacji i Szkoleń w Republice Vanuatu EPRD-2009-050
- Wsparcie dla rządu Albanii w zakresie uczestnictwa w programach wspólnotowych EPRD-2009-047
- Śródokresowa ewaluacja programu wzmocnienia jakości nauczania w szkołach w Argentynie EPRD-2009-046
- Pomoc w opracowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu Wsparcia Technicznego IPA 2009 „Wsparcie dla Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej” - Kosowo EPRD-2009-045
- Usługi doradcze na rzecz wdrażania wskaźnika jakości wody (WQI) dla systemu lagun na Mauritiusie EPRD-2009-043
- Ewaluacja wdrażania Programu Grantów w ramach zapewnienia dodatkowych funduszy dla szkół podstawowych w Królestwie Swaziland EPRD-2009-042
- Wsparcie techniczne w sporządzeniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla administracji celnej – Serbia EPRD-2009-040
- Przygotowanie Programu Pomocowego w sektorze Rolnictwa i Zabezpieczenia Żywności finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju - Erytrea EPRD-2009-032
- Wsparcie techniczne w opracowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla pilotażowego projektu z dziedziny IT w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA w Kosowie EPRD-2009-025
- Ewaluacja śródokresowa PAICEPAN w Nikaragui EPRD-2009-023
- Ewaluacja śródokresowa projektu współpracy pomiędzy UE i Chinami w zakresie reformy bezpieczeństwa społecznego w Chinach EPRD-2009-009
- Wsparcie w Przygotowaniu Struktury Średniookresowych Wydatków (MTEF) w Sektorze Edukacji w Egipcie. EPRD-2009-002
- Przygotowanie Zakresów Zadań i Obowiązków dla projektów IPA 2008 „Wsparcie dla polityki rolnej oraz struktur zgodnych z IPA RD” oraz „Wsparcie dla BiH w ramach administracji ochrony zdrowia roślin” - BiH EPRD-2008-105
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w ocenie dokumentacji wstępnej i przetargowej dla stworzenia ośrodków dla uchodźców w Turcji EPRD-2008-104
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla kontraktu na usługi: Szczegółowe projektowanie, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad budową i odbudową placówek kształcenia zawodowego - Albania EPRD-2008-101
- Ocena śródokresowa Programu Artykułów Rolnych w krajach regionu ACP EPRD-2008-098
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu „Wsparcie konkurencyjności MŚP na rynku UE” - Albania EPRD-2008-097
- Ewaluacja regionalnego projektu monitorowania, kontroli i nadzoru (SCS) gatunku wielkich ryb daleko migrujących w Oceanie Indyjskim – Komory, Madagaskar, Mauritius, Seszele EPRD-2008-093
- Pomoc Techniczna dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu IPA 2007 „Wsparcie we wdrażaniu Traktatu Energii” EPRD-2009-001
- Wsparcie Techniczne dla Projektu w Zakresie Poprawy Edukacji Specjalnej – Turcja EPRD-2008-087
- Okresowa ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie rolniczym Moungo-Nkam - Kamerun EPRD-2008-079
- Ocena Dokumentów Przetargowych na Zakup Wyposażenia Solar PV w Projekcie Energia Odnawialna – Nepal EPRD-2008-074
- Pomoc techniczna - Zarządzanie Funduszami Grantowymi oraz Wsparcie Beneficjentów w RPA EPRD-2008-068
- Program pomocy techniczej dla Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Rybołóstwa w celu finalizacji Sektorowego Programu Rolnictwa na Madagaskarze EPRD-2008-065
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa - Jamajka EPRD-2008-062
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu IPA 2008 w zakresie ustanowienia i wzmocnienia systemu monitoringu, kontroli i nadzoru w sektorze rybołówstwa – Albania EPRD-2008-059
- Okresowa ewaluacja Projektu Rozwoju Hodowli Roślin Wieloletnich (PHDP) oraz studium wykonalności dla istniejących oraz przyszłych inicjatyw w sferze rozwoju hodowli roślin wieloletnich na poziomie krajowym oraz ponad krajowym - Afganistan EPRD-2008-056
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA w sektorze transportu - Chorwacja EPRD-2008-055
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA z zakresu środowiska i zarządzania odpadami stałymi - Chorwacja EPRD-2008-054
- Zapewnienie wsparcia technicznego dotyczącego wdrożenia funduszy ISPA/IPA w obszarze środowiska, wody oraz oczyszczania ścieków w Chorwacji EPRD-2008-053
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z właściwym wdrażaniem funduszy ISPA and IPA - Chorwacja EPRD-2008-052
- Wsparcie Delegatury Komisji Europejskiej w przygotowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu ”Wsparcie techniczne dla sektora turystycznego w Bośni i Hercegowinie”. EPRD-2008-046
- Pomoc techniczna przy sporządzeniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla Publicznych Służb Podatkowych w Macedonii. EPRD-2008-044
- Pomoc techniczna dla rozwoju lokalnej infrastruktury poprzez ogłoszenie naboru wniosków z zakresu infrastruktury miejskiej - Macedonia EPRD-2008-039
- Ewaluacja końcowa Komponentu Narodowego w zakresie Zrównoważonego Programu Żywnościowego - Malawi EPRD-2008-038
- Ewaluacja projektu renowacji dróg wiejskich – BENIN EPRD-2008-037
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla wyposażenia 11 Centrów Kształcenia Zawodowego w Armenii EPRD-2008-029
- Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem systemów nawadniających) regionów Batken, Osh i Djalal-Abad w Kirgistanie EPRD-2008-028
- Wsparcie techniczne dla programu edukacyjnego PASEC - Związek Komorów EPRD-2008-025
- Wsparcie systemu weterynaryjnego, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony roślin w Gruzji EPRD-2008-020
- Wykonanie badania ewaluacyjnego nt. „Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce” EPRD-2008-011
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie kształcenia ustawicznego - Macedonia EPRD-2008-007
- Produkcja i edycja transmisji nadawczych - wsparcie systemu publicznego nadawania – Bosnia i Hercegowina EPRD-2008-006
- Pomoc techniczna we wdrażaniu i monitorowaniu projektów grantowych 2004 -2005 w ramach współpracy transgranicznej (Cross Border Cooperation) – Macedonia. EPRD-2008-005
- Wsparcie techniczne związane z wdrażaniem projektów finansowanych w ramach funduszu dotacji dla Infrastruktury Biznesowej Phare 2005 - Chorwacja EPRD-2008-004
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla Służby Zdrowia w ramach programu IPA 2007 w BiH EPRD-2008-003
- Tworzenie bazy projektów gotowych do sfinansowania z Funduszy Strukturalnych - kontrola jakości aplikacji projektowych w ramach EFRR i EFS, Bułgaria EPRD-2008-001
- Wsparcie techniczne dla oferty przetargowej oraz etapu wdrażania projektów w ramach Programu Phare 2006 z dziedziny ochrony środowiska - Chorwacja EPRD-2007-054
- „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcja przestrzenną dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach oraz aktualizacji studium wykonalności Parku Naukowo- Technologicznego P-W w Suwałkach. EPRD-2007-053
- „Wsparcie reformy systemu rent i emerytur w Serbii” EPRD-2007-052
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla Programu IPA 2007 w dziedzinie środowiska oraz zasobów naturalnych – Bośnia i Hercegowina. EPRD-2007-051
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla komponentu komunikacyjnego projektu „Prawa Kobiet i Dzieci” - Ukraina EPRD-2007-050
- „Pozyskanie na potrzeby Dolnośląskiego Parku Technologicznego Know-How dotyczącego zakresu oferty usługowej Parku oraz sposobu świadczenia usług na rzecz użytkowników Parku” EPRD-2007-049
- Pomoc techniczna w zakresie przygotowania ToR (Zakresu zadań i obowiązków), specyfikacji technicznych i analizy potrzeb do projektu „Wsparcie dla Urzędu ds. Kwalifikacji Zawodowych i Narodowego Systemu Kwalifikacji” - Turcja EPRD-2007-048
- Ewaluacja Okresowa regionalnego Programu Bezpieczeństwa Żywnościowego dla Ameryki Centralnej EPRD-2007-046
- Wsparcie techniczne dla Rządu Republiki Mauritiusu w opracowaniu strategii w dziedzinie Edukacji i Szkoleń (2008-2020) oraz Planu Wdrożenia (2008-2011) EPRD-2007-045
- Sporządzenie ekspertyzy zewnętrznej na potrzeby opracowania regionalnego programu środowiskowego dla Centralnej Azji (etap identyfikacji i formułowania). EPRD-2007-041
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu w ramach IPA 2007 ”Wsparcie pilotażowe Rozwoju Obszarów Wiejskich” - Bośnia i Hercegowina EPRD-2007-039
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w opracowaniu Zakresów Zadań i Obowiązków w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA 2007 dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rozwoju Gospodarki regionalnej. EPRD-2007-034
- Wsparcie techniczne w przygotowaniu projektów na potrzeby Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla społeczności tureckiej Cypru EPRD-2007-032
- Wsparcie techniczne dla Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej społeczności tureckiej Cypru w zakresie organizacji przetargów, kontraktowania i wdrażania projektów w sektorze energii, gospodarki wodnej, telekomunikacji oraz odpadów stałych EPRD-2007-031
- Wsparcie Techniczne dla Państwowej Agencji Rezerwy Żywnościowej w Malawi EPRD-2007-030
- Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich Dyrekcji Szkolnictwa Zawodowego w Jordanii EPRD-2007-022
- Ewaluacja okresowa projektu „Wsparcie Producentów Trzody Chlewnej” w Laosie EPRD-2007-017
- Ewaluacja ex-ante Wieloletniego Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (IPARD) w Macedonii EPRD-2007-016
- Pomoc instytucjonalna dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Aqabie - Jordania EPRD-2007-012
- LOT1 – Opracowywanie zakresów zadań i obowiązków oraz/lub ocena przetargów EPRD-2007-011
- Przygotowanie Programu Poprawy Warunków Życia na Obszarach Wiejskich w Północnej Ugandzie EPRD-2007-010
- Koncepcja programowa, studium wykonalności oraz analiza ekonomiczno - prawna dla Kieleckiego Inkubatora Technologicznego EPRD-2007-007
- Kształcenie wyższe i zatrudnienie w Serbii: studium mające na celu stworzenie systemu przekwalifikowania absolwentów w odpowiedzi na potrzeby gospodarki EPRD-2007-005
- Ewaluacja Funduszy Powierniczych na Madagaskarze EPRD-2007-004
- Średniookresowa ewaluacja projektu PRODECO – Wsparcie dla Rozwoju Sektora Rolniczego - w prowincji Cotopaxi w Ekwadorze EPRD-2007-002
- Koordynacja przygotowania projektu „Wsparcie Zrównoważonego Rozwoju regionalnego” wraz z władzami krajowymi i innymi organizacjami darczyńców oraz studia wykonalności - Ukraina EPRD-2006-043
- Identyfikacja projektów dotyczących promocji spójności społeczno-gospodarczej w Społeczności andyjskiej EPRD-2006-042
- Misja Ewaluacyjna – program PASEP - Zabezpieczenie Gospodarki Wiejskiej EPRD-2006-041
- Końcowa ewaluacja programu przekształceń i reform sektora edukacyjnego w Zimbabwe. EPRD-2006-036
- Przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacyjnej oraz opracowanie strategii wsparcia dla Narodowych Systemów Badawczych w krajach Południowej Afryki EPRD-2007-001
- Wsparcie dla programu wzmocnienia systemu szkolnictwa wyższego w krajach Mercosuru. EPRD-2006-028
- Przygotowanie zakresu zadań i obowiązków dla projektu „ Wsparcie sektora handlowego- bezpieczeństwo żywności” - Macedonia EPRD-2006-027
- Identyfikacja projektów w priorytetowych obszarach w okresie programowania 2007-2013 w ramach współpracy pomiędzy UE i Chile EPRD-2006-026
- Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych w Chorwacji EPRD-2006-024
- Ocena badań stosowanych w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierząt - Sudan EPRD-2006-023
- Krótkoterminowe doradztwo techniczne w celu sfinalizowania oferty projektowej dla programu „Post PACE” w Sudanie finansowanego z funduszu STABEX EPRD-2006-021
- Wsparcie sektora MŚP w regionach priorytetowych Ukrainy EPRD-2006-020
- Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa – Armenia EPRD-2006-019
- SFA 2003 – analiza rynkowa dla sektora bananowego na Belize EPRD-2006-018
- Założenia koncepcyjne utworzenia i działalności klastra branżowego - Targi, kongresy, konferencje i usługi tow. EPRD-2006-017
- Ewaluacja i stworzenie uzupełniających ram programowych dla wsparcia sektorów B+R oraz innowacji w Egipcie. EPRD-2006-015
- Wsparcie w opracowaniu Nowej Strategii Działań Unii Europejskiej w Belize na lata 2008-2013. EPRD-2006-014
- Kompleksowa analiza działań podmiotów instytucjonalnych wobec kryzysu żywnościowego w latach 2005/2006 w Malawi EPRD-2006-013
- Rozwój Zasobów Ludzkich w Sektorze Ochrony Zdrowia – Ewaluacja Średniookresowa - Uganda EPRD-2006-012
- Przygotowanie strategii współpracy ramowej dotyczącej uprawy i handlu bananami (SFA) na rok 2006, 2007 i 2008 oraz sporządzenie analizy finansowej dla SFA na rok 2006 dla Dominiki, Grenady i Wyspy Św. Wincentego EPRD-2006-011
- Opracowanie strategii reformy i dostosowania sektora produkcji cukru do nowej polityki UE na Madagaskarze EPRD-2006-010
- Plan strategiczny Spółki na lata 2006-2010 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A. EPRD-2005-008
- Końcowa Ewaluacja Programu Odnowy dla Uchodźców i Wysiedlonych w Liberii EPRD-2006-007
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu ”Wsparcie sektora ochrony środowiska” - Macedonia EPRD-2006-008
- Wsparcie techniczne świadczone dla UGP w zakresie projektów komunikacyjnych. EPRD-2006-006
- Analiza formalno-prawna i instytucjonalna dotycząca możliwości realizacji zamierzeń gospodarczych powiązanych z likwidacja Kopalni Siarki ”Grzybów” w Rzędowie EPRD-2004-036
- Opracowanie spójnej strategii dostosowania sektora cukrowego do wymagań unijnych na Barbados EPRD-2006-005
- Średniookresowa ewaluacja Chińsko-Europejskiego Programu Wsparcia Administracji Publicznej EPRD-2006-003
- Tematyczna i przekrojowa ewaluacja działań Europejskiej Agencji Odbudowy w zakresie edukacji i szkolnictwa zawodowego EPRD-2006-002
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego EPRD-2001-010
- Wprowadzanie standardów bezpieczeństwa produkcji i konsumpcji produktów mięsnych w Kazachstanie ze szczególnym uwzględnieniem mięsa końskiego EPRD-2006-001
- ”Ewaluacja końcowa: Rozwój sektora miejskiego” RPA EPRD-2005-004
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Koneckiego EPRD-2003-012
- Ocena praktyk zarządzania edukacją na szczeblu gminy/powiatu EPRD-2005-003
- Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sochaczew EPRD-2004-016
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego EPRD-2003-011
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY DZIAŁOSZYCE EPRD-2004-014
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WISKITKI EPRD-2004-013
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZAGNAŃSK EPRD-2004-011
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOLEC ZDRÓJ EPRD-2004-010
- regionalna Strategia Innowacji RSI Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 EPRD-2003-008
- Kompleksowy program rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o innowacyjność i transfer nowych technologii EPRD-2001-008
- Świetokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii EPRD-2001-007
- Wsparcie rozwoju regionalnego oraz przygotowania do administrowania działaniami akcesyjnymi do UE i Funduszami Strukturalnymi w wybranych regionach polskich EPRD-2002-003
- Promocja i handel artykułami rolno-spożywczymi EPRD-1999-007
- Wsparcie techniczne w monitoringu i wdrażaniu podkomponentu B2 Edukacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich EPRD-2002-001
- Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa EPRD-1997-001
- Wypracowanie zagadnień prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dla obrotu kontraktami terminowymi EPRD-1995-001
- System reprezentacji środowisk wiejskich EPRD-1999-006
- Program rozwoju wsi i rolnictwa w regionie środkowo-wschodniej Polski EPRD-1998-006
- Restrukturyzacja przemysłu nasiennego i pomoc dla Polskiej Izby Nasiennej EPRD-1998-009
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pałecznica EPRD-1999-008
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pierzchnica EPRD-1999-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka Nowiny EPRD-1999-004
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik EPRD-1999-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szerzyny EPRD-1999-001
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa EPRD-1998-004
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów EPRD-1998-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica EPRD-1999-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław EPRD-1998-007
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwierzyce EPRD-1998-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno EPRD-1998-001
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Małopolski EPRD-1998-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia Jędrzejowska EPRD-1997-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów EPRD-1997-002
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.