Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne - wybrane projekty referencyjne:
Projekt Nr projektu
- Wsparcie techniczne Delegatury Unii Europejskiej w Turcji w ocenie ofert w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Środowisko i Zmiany Klimatu (ESOP). EPRD-2017-060
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" EPRD-2017-016
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w WSzZ w Kielcach" EPRD-2017-007
- Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie" EPRD-2017-002
- Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku oraz budynku administracyjnego UG i budynku strażnicy OSP, z wykorzystaniem OZE, Gmina Bliżyn " EPRD-2016-099
- Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" EPRD-2016-096
- Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" EPRD-2016-084
- Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" EPRD-2016-083
- Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów" EPRD-2016-081
- Studium Wykonalności Inwestycji i wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce" EPRD-2016-074
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów" EPRD-2016-067
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" EPRD-2016-065
- Studium Wykonalności i wniosek aplikacyjny dla 2 projektów pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody" i "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody" EPRD-2016-043
- Program funkcjonalno - użytkowy, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla projektu "Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Bodzentyn EPRD-2016-030
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Rozbudowa budynków: Zespołu Szkół w Pawłowie, Zespołu Szkół w Rzepinie, Zespołu Szkół w Chybicach" EPRD-2016-027
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów" EPRD-2016-023
- Program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalności inwestycji: "Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi" EPRD-2016-018
- Ocena wniosków projektowych w ramach konkursu grantowego Komisji Europejskiej nr 150699: Loty 1-6 – “Udział podmiotów niepaństwowych w zarządzaniu zasobami leśnymi, morskimi, FLEGT i REDD+”, oraz Lot 7 – “Bioróżnorodność w obszarach morskich / nabrzeżnych w basenie Morza Karaibskiego” EPRD-2015-088
- Program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalności inwestycji: "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu" EPRD-2015-071
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Rozbudowa ogrodu botanicznego" Geopark Kielce EPRD-2015-049
- Program funkcjonalno - użytkowy, audyt energetyczny oraz studium wykonalności inwestycji polegającej na przebudowie i termomodernizacji budynków Sanktuarium w Kałkowie -Godowie EPRD-2015-022
- Pomoc techniczna w ocenie, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2014-093
- Mapa aglomeracji projektu pn.: " Modernizacja części osadowo - biogazowej ścieków w Starachowicach" EPRD-2014-033
- Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 1.1 (projekty przygotowawcze) dla PWIK Starachowice EPRD-2014-030
- Analiza ekonomiczno - finansowa - studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I (aktualizacja) EPRD-2014-013
- Doradztwo formalno - prawne w zakresie przygotowania aplikacji do Programu Badań Stosowanych NCBiR dla Centrum Medyczne Zdrowie EPRD-2014-003
- Aplikacja o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" POIG dla Centrum Medyczne Zdrowie EPRD-2014-002
- Pomoc techniczna dlla Delegatury UE w Turcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjności EPRD-2013-098
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Czarnogóry w opracowaniu ZWiO dla projektu "Rozwój bezpieczeństwa żywności, usług weterynaryjnych i fitosanitarnych w Czarnogórze" w ramach IPA 2012 EPRD-2013-097
- Aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza" oraz zmiana modelu finansowego EPRD-2013-086
- Analiza ekonomiczno - finansowa w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Skarżysko-Kamienna zadania inwestycyjnego pt. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych” w formule PPP EPRD-2013-081
- Audyt efektywności ekologicznej i wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja zespołu szkół ogólnokształcących nr 15 w Kielcach" EPRD-2013-050
- Studium wykonalności projektu pn.: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o oddziały pediatryczne" EPRD-2013-049
- Biznes Plan i wniosek o dofinansowanie projektu dla Centrum Medyczne "Zdrowie" POIG 8.2 "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B" EPRD-2013-047
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego zgłoszenia wymiennika ciepła w ramach 5.4.1. POIG: Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłoweh EPRD-2013-046
- Analiza finansowa dla projektu pn.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie produkcji pieców i kotłów" - działanie 4.4 POIG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym EPRD-2013-045
- Studium wykonalności projektu pn.: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy opieki perinatalnej w WSZ w Kielcach" EPRD-2013-040
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego zgłoszenia podajnika pelet do kotła w ramach 5.4.1. POIG: Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłoweh EPRD-2013-036
- Ekonomiczny plan operacyjny i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn: Poszerzenie oferty usługowej przedsiębiorstwa Świderski INN EPRD-2013-031
- Ekonomiczny plan operacyjny i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn: Utworzenie przedsiębiorstwa poprzez budowę i wyposażenie budynku usługowego w miejscowości Mikułowice EPRD-2013-029
- Ekonomiczny plan operacyjny i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn: Wzrost zdolności produkcyjnych oraz zatrudnienia poprzez zakup suszarni oraz traka EPRD-2013-028
- Bliżej e-świata – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Mniów EPRD-2013-012
- Audytu zewnętrzny projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina (PBU) 2007-2013 EPRD-2012-127
- Studium wykonalności inwestycji pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz ze ścieżką zdrowia i urządzeniami do kinezyterapii na terenie DPS w Zgórsku" EPRD-2012-112
- Studium wykonalności projektu pn.: "Innowacyjny system zbierania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych DAHS" EPRD-2012-109
- Analiza wykonalności projektu Partnerstwa "Kielecki Obszar Funkcjonalny" EPRD-2012-100
- Ocena wniosków złożonych w ramach Programu Tematycznego na rzecz środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym energią (ENRTP) - Bruksela EPRD-2012-099
- Aktualizacja studium wykonalności dla projektu pn.: „Informatyzacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju” EPRD-2012-092
- Analiza finansowa projektu "Okno na świat" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach EPRD-2012-084
- Aktualizacja studium wykonalności inwestycji pn: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród" EPRD-2012-077
- Aktualizacja Studium Wykonalności Inwestycji pn: "Budowa wodociągu grupowego w miejscowościach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tynies Wieś oraz części Oksy i Pawęzowa wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową" EPRD-2012-075
- Studium wykonalności dla zweryfikowanego zakresu zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie instalacji regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt. EPRD-2012-062
- Biznes Plan i wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu działania 8.2 POIG "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B" (Dorbud S.A.) EPRD-2012-061
- Projekt zagospodarowania złoża wapieni triasowych Kamienna Góra - Obice wraz z analizą ekonomiczną uwarunkowań wydobywania kopaliny EPRD-2012-044
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo–rekreacyjną w Pińczowie” EPRD-2012-032
- Wstępne studium wykonalności i studium wykonalności dla projektu wspierania społeczności wiejskich poprzez rozwój drogi krajowej RNT12A i związanych z nią dróg wiejskich na Madagaskarze EPRD-2012-024
- Aneks do studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: "Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny” EPRD-2012-014
- Wsparcie Delegatury UE w Albanii w ocenie i/lub ewaluacji wniosków i przetargów w roku 2012 EPRD-2012-004
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Dynamiczny rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DOBER poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia zakładu oraz dywersyfikację usług" EPRD-2011-094
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Poszerzenie oferty produktowej FPHU FAMILES s.c. poprzez zakup centrum obróbczego CNC oraz budowę hali produkcyjno - magazynowej w miejscowości Borków" EPRD-2011-081
- Opracowanie Biznes Planu pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Zagnańskiej 27 w Kielcach" na potrzeby uzyskania kredytu EPRD-2011-071
- Zmiana modelu finansowego dla projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierz” EPRD-2011-066
- Studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: "Budowa laboratorium cyfrowego modelowania przestrzennych danych geologicznych" EPRD-2011-058
- Studium wykonalności inwestycji pn.:"Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego" EPRD-2011-057
- Studium wykonalności inwestycji pn.:"Budowa kotłowni ekologicznej w zespole Placówek Oświatowych w Oksie" EPRD-2011-052
- Analiza finansowa i ekonomiczna projektu "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - projekt grupowy" EPRD-2011-047
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Półautomatyczna linia do produkcji wielkogabarytowych puszek tłumików w technologii zawalcowywania do samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i ciągników rolniczych" EPRD-2011-044
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.:"Wprowadzenie innowacyjnych usług zarządzania treściami informacyjnymi i marketingowymi poprzez automatyzację procesów biznesowych współpracujących przedsiębiorstw" EPRD-2011-041
- Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów cz.II" EPRD-2011-010
- Audyt Działu Wdrażania IPA przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji w Turcji EPRD-2011-009
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.:„Budowa masztów internetowych w Gminie Mniów”. EPRD-2010-114
- Aktualizacja biznes planu i wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: "Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji innowacyjnych w skali kraju opakowań z nacięciem ułatwiającym otwieranie" EPRD-2010-093
- Modernizacja Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrologicznych EPRD-2010-084
- Aktualizacja studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granic miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii krajowej) EPRD-2010-083
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.:„Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego" EPRD-2010-080
- Studium wykonalności inwestycji i wniosek o dofinansowanie dla zadania pn.:" Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław" - etap I - Miasto Gdańsk EPRD-2010-070
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.:"Rozwój konsorcjum Budromost Sp. z o.o.- Budar Sp. z o.o. poprzez stworzenie wspólnej oferty usługowej " EPRD-2010-069
- Biznes Plan dla zadania pn.: " Poprawa konkurencyjności i wzrost zdolności produkcyjnej Zakładu Mechaniczno Budowlanego Ł.P. poprzez budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz z dostawą nowej linii technologicznej" EPRD-2010-067
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.: „Promocja Kielc i reginu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową” EPRD-2010-062
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.:"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego" EPRD-2010-060
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Centrum Zdrowia Kobiety" EPRD-2010-055
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Przebudowa zespołu pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Neurochirurgiczny dla potrzeb WSZ w Kielcach" EPRD-2010-054
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju" EPRD-2010-052
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.:„Geopark Kielce: otwarcie rezerwatów geologicznych dla potrzeb turystyki, edukacji i wypoczynku”. EPRD-2010-045
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Informatyzacja Urzędu Gminy w Samborcu" EPRD-2010-034
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Rozbudowa lądowiska dla helikopterów dla WSZ w Kielcach" EPRD-2010-029
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Budowa systemu lokalizacji pojazdów PSP i OSP oraz transmisji danych" EPRD-2010-026
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radziejowice" EPRD-2010-024
- Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2015 EPRD-2010-023
- Analiza wskaźników rezultatu projektu pn.: "Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału WSZ oraz Archiwum Państwowego w Kielcach" EPRD-2010-022
- Studium wykonalności inwestycji pn.: "Rozwój kultury alternatywnej w bazie zbożowej marką promocji województwa świętokrzyskiego" EPRD-2010-017
- Studium wykonalności inwestycji pn.: "Promocja Kielc i regionu Świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową" EPRD-2010-016
- Biznes plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Podniesienie konkurencyjności restauracji "La Cucina Italiana" poprzez budowę obiektu usługowo-hotelowo-rekreacyjnego". EPRD-2009-106
- Koncepcja oraz Studium wykonalności inwestycji dla zadania polegającego na informatyzacji Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o. EPRD-2009-080
- Studium wykonalności inwestycji pn. ”Budowa wodociągu grupowego w miejscowościach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tyniec Wieś oraz w części Oksy i Pawęzowa wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową” 1 EPRD-2009-019
- Studium wykonalności inwestycji dla zadania pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Oksa” EPRD-2009-062
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie - II etap, Gmina Bliżyn. EPRD-2009-057
- Studium wykonalności inwestycji dla zadania pn.:”Rozbudowa Sanatorium WŁÓKNIARZ w Busku - Zdroju. EPRD-2009-031
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Wzrost dostępności i jakości specjalistycznych usług medycznych na terenie Powiatu Pińczowskiego poprzez modernizację, przebudowę, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie” EPRD-2009-030
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” EPRD-2009-029
- Analiza finansowa i ekonomiczna wraz z aktualizacją studium wykonalności inwestycji i wniosku o dofinansowanie projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sandomierz” EPRD-2009-020
- Studium wykonalności inwestycji pn. ”Szlak architektury drewnianej i średniowiecznej” EPRD-2009-008
- Biznes plan dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup maszyny drukarskiej dla firmy Eudarcap - producenta odzieży reklamowej” EPRD-2009-007
- Studium wykonalności inwestycji pn.:”Adaptacja pomieszczeń zespołu budynków Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych ”Baza Zbożowa”. EPRD-2009-006
- Aktualizacja studium wykonalności inwestycji dla projektu Kielecki Inkubator Technologiczny. EPRD-2009-003
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Wzrost jakości usług poprzez modernizację budynku szpitalnego i zakup nowoczesnego aparatu RTG dla Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o.” EPRD-2008-103
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Dostosowanie Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o. do standardów obowiązujących w lecznictwie poprzez rozbudowę o nowoczesny i funkcjonalny blok operacyjny wraz z infrastrukturą” EPRD-2008-091
- Analiza ekonomiczna do studium wykonalności inwestycji pn.: ”Zintegrowane oznakowanie przestrzeni turystycznej Powiatu Pińczowskiego” EPRD-2008-076
- Badanie dotyczące przeprowadzenia analizy poprawności wyliczeń wskaźnika samofinansowania oraz luki finansowej w projektach realizowanych w ramach ZPORR – Województwo Zachodniopomorskie EPRD-2008-070
- Studium wykonalności inwestycji pn.:”Budowa drogi gminnej Zagórze I w km 0+000 do 0+725, dł. 725 m w miejscowości Zagórze, gm. Bliżyn EPRD-2008-064
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo–rekreacyjną w Pińczowie” EPRD-2008-057
- Studium wykonalności inwestycji pn.:”Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy zespole Szkół w Bliżynie” EPRD-2008-045
- Wniosek o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VIMEL poprzez zakup ruchomych środków trwałych”. EPRD-2008-041
- Geopark Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia EPRD-2008-033
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Poprawa konkurencyjności firmy VANSTAR poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii produkcji w ramach projektu budowy i innowacyjnie wyposażanej hali produkcyjno-magazynowej”. EPRD-2008-032
- Analiza projektów realizowanych w ramach Priorytetów 1 i 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego 2004-2006 w zakresie prawidłowości sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących przychodu netto osiąganego przez projekt EPRD-2008-031
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla wyposażenia 11 Centrów Kształcenia Zawodowego w Armenii EPRD-2008-029
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Likwidacja kotłowni przy ul. Zapomnianej 5 i przyłÄ…czenie do miejskiego systemu ciepłowniczego” EPRD-2008-024
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Łopuszno” EPRD-2008-023
- Studium wykonalności inwestycji pn.:”Przebudowa mostu w ciągu ulicy Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy” EPRD-2008-021
- Studium wykonalności inwestycji pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn” EPRD-2008-019
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa wodociągu w gminie Raków” EPRD-2008-018
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa infrastruktury drogowej w Gminie Raków w miejscowościach: Nowa Huta, Koziel, Ociesęki, Bardo, Wola Wąkopna, Zalesie” EPRD-2008-017
- Aktualizacja Studium Wykonalności Inwestycji dla zadania pn.:”Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. EPRD-2008-016
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa i rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce”. EPRD-2008-015
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 762”. EPRD-2008-014
- Studium wykonalności inwestycji: Budowa stacji wodociągowej i wodociągu grupowego w gminie Oksa EPRD-2008-009
- Studium wykonalności inwestycji dla projektu: Budowa sali gimnastycznej z łÄ…cznikiem przy Szkole Podstawowej w Węgleszynie. EPRD-2008-008
- Wstępne studium wykonalności inwestycji dla projektu ”Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”. EPRD-2007-061
- E-Świętokrzyskie 2 - informatyzacja gmin i powiatów EPRD-2007-056
- „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcja przestrzenną dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach oraz aktualizacji studium wykonalności Parku Naukowo- Technologicznego P-W w Suwałkach. EPRD-2007-053
- Analiza ekonomiczno - finansowa w dwóch wariantach dla inwestycji polegającej na budowie systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Pawłów EPRD-2007-028
- Budowa sali sportowej z widownią i zapleczem wraz z boiskami przyszkolnymi przy zespole Szkół w Działoszycach EPRD-2007-026
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminach Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki EPRD-2007-014
- Koncepcja programowa, studium wykonalności oraz analiza ekonomiczno - prawna dla Kieleckiego Inkubatora Technologicznego EPRD-2007-007
- Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą EPRD-2006-039
- Studium Wykonalności Inwestycji: „Przebudowa Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie” EPRD-2006-038
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap EPRD-2006-037
- Kielecki Park Naukowo - Technologiczny EPRD-2006-035
- Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Solec - Zdrój obejmujących przebudowę dróg gminnych i lokalnych. EPRD-2006-034
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi dla 21 msc. gminy Smyków, oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami dla msc. Miedzierza, Matyniów EPRD-2006-031
- Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłÄ…czami i na przebudowe nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych w msc. Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most i Górny Młyn w gm Końskie EPRD-2006-030
- Budowa stawów pstrągowych EPRD-2006-029
- Identyfikacja projektów w priorytetowych obszarach w okresie programowania 2007-2013 w ramach współpracy pomiędzy UE i Chile EPRD-2006-026
- Geopark Kielce – rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku EPRD-2005-010
- Budowa Kieleckiego Inkubatora Technologicznego poprzez tworzenie partnerstw i upowszechnianie wiedzy. EPRD-2006-016
- Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Kielcach EPRD-2005-009
- Rozbudowa i modernizacja lotniska Kielce w Masłowie EPRD-2005-007
- Opracowanie specyfikacji przetargowej na wybór Menadżera Projektu i PIU - dla inwestycji ZMMZ przygotowywanej do współfinansowania z Funduszu Spójności EPRD-2006-009
- Rewitalizacja śródmieścia Kielc. Przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki. EPRD-2004-035
- Rozbudowa wraz z wyposażeniem ZS im J. Iwaszkiewicza oraz termomodernizacja budynków w ZSRCKU w Sochaczewie EPRD-2004-034
- Budowa kanalizacji w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza EPRD-2000-006
- Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego EPRD-2004-033
- Modernizacja Zakładu RSM „RESMLECZ” w Trzebownisku EPRD-2003-014
- Budowa ubojni trzody „EUROUBOJNIA” w Jędrzejowie EPRD-2002-014
- Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Św. EPRD-2004-032
- Wyposażenie obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach EPRD-2004-031
- Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: etap I – Przebudowa wiaduktów na ulicy Kra-kowskiej, etap II – Przebudowa drogi wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ulicy Krakowskiej EPRD-2004-030
- Wstępne Studium Wykonalności Inwestycji dla przedsięwzięcia pod nazwą „Infrastruktura kanalizacyjna przewidziana do dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w latach 2004 – 2006” EPRD-2004-028
- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach, ul. Boczna 15 EPRD-2004-027
- Budowa drogi gminnej (ulica Główna) wraz z odwodnieniem na osiedlu Sosnówka w Chęcinach EPRD-2004-026
- Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem na osiedlu Północ w Chęcinach EPRD-2004-025
- Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 1564002 na odcinku Piasek Mały – Kolonia Zagajów w Gminie Solec Zdrój EPRD-2004-024
- Przebudowa dróg gminnych (ul. Żeromskiego, ul. Szkolna, ul. Polna) w miejscowości Solec Zdrój EPRD-2004-023
- Budowa węzła drogowego łÄ…czącego ul. Krasickiego z ul. Radomską i ul. Manifestu Lipcowego w Kielcach EPRD-2005-006
- Przebudowa dróg gminnych: ulica w osiedlu Brożka, ulica Leśna, ulica Wiejska we Włoszczowie EPRD-2004-022
- Rozbudowa wodociągu grupowego „Wodzisław” etap V EPRD-2004-021
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego EPRD-2001-010
- Uzupełnienie i aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennych kanalizacji sanitarnej dla siedmiu gmin zrzeszonych w ramach Związku Międzygminnego ”Mazowsze Zachodnie” EPRD-2004-020
- Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD - Działania 3 i 4 dla Gminy Chęciny EPRD-2003-013
- Roboty budowlano-montażowe oraz zakup sprzętu medycznego i komputerowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach EPRD-2004-019
- Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych nr 0450T, 0405T, 0486T na odcinku Stąporków – Hucisko – Mokra – Krasna – Mniów – Grzymałków – Ruda Strawczyńska EPRD-2004-018
- Budowa hali sportowej wraz z rozbudową gimnazjum w Teresinie EPRD-2004-017
- „Analiza porównawcza sposobu odprowadzenia ścieków z miejscowości Brzóstowa, Piaski Brzóstowskie, Ćmielów i Grójec, Gmina Ćmielów” EPRD-2003-009
- Budowa chłodni mięsa wysokiego składowania wraz z obiektami towarzyszącymi w Jędrzejowie EPRD-2003-007
- Modernizacja i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego „VICTORIA CYMES”, wraz z zakupem maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych środków transportu EPRD-2003-006
- Świetokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii EPRD-2001-007
- Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. EPRD-2002-006
- Aktywizacja gospodarcza gmin powiatu ostrowieckiego poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej EPRD-2001-006
- Budowa obwodnicy miejscowości Kije w ciągu drogi krajowej nr 78 wraz z przełożeniem drogi wojewódzkiej nr 766 EPRD-2001-005
- Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Koziel gmina Raków EPRD-2000-005
- Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Duraczów, Ruda i Melonek oraz Sadków gmina Łagów EPRD-2000-004
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamionki gmina ŁÄ…czna. EPRD-2001-002
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia gmina Pacanów EPRD-2001-001
- Modernizacja, adaptacja i dobudowa magazynów nabiałowych z uwzględnieniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w RSM „ROLMLECZ” Radom EPRD-2003-001
- Zakup sprzętu do odbioru mleka w zakładzie „Proszkownia Mleka” Piotrków Kujawski EPRD-2002-009
- Modernizacja budynku produkcyjnego i linii technologicznej do produkcji serów twarogowych zgodnie ze standardami weterynaryjnymi i sanitarnymi UE w ZPM „MLECZ” Wolsztyn EPRD-2002-011
- Intensyfikacja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kieleckim poprzez modernizację sieci dróg powiatowych EPRD-2001-003
- Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski EPRD-2002-002
- Budowa systemu kanalizacyjnego dla miasta Busko-Zdrój EPRD-2000-003
- Aktywizacja gospodarcza terenów górskich położonych w Świętokrzyskim Parku Narodowym EPRD-2000-002
- Aktywizacja gospodarcza regionu Gór Świętokrzyskich EPRD-2001-004
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.