Region realizacji: EUROPE
Projekt Nr projektu
- Ocena ex-post Programu działań wspólnotowych w dziedzinie polityki ochrony konsumentów na lata 2007-2013 oraz ocena śródokresowa Programu ochrony konsumentów na lata 2014-2020 EPRD-2018-006
- Badanie wspierające przygotowanie oceny istniejącego instrumentu UE dotyczącego Europejskiego dokumentu podróży, a także ocenę wpływu w odniesieniu do potencjalnej inicjatywy UE w sprawie Europejskiego dokumentu podróży mającej na celu ułatwienie korzystania z prawa do ochrony konsularnej przez niereprezentowanych obywateli UE, przy jednoczesnym zwiększeniu jego bezpieczeństwa EPRD-2017-038
- Badanie dostępności danych na poziomie krajowym w celu opracowania wskaźników służÄ…cych ocenie skuteczności dyrektyw w sprawie procedur odwoławczych EPRD-2017-036
- Wsparcie zewnętrzne – Analiza oraz przygotowanie broszury dotyczącej transparentności i identyfikowalności łańcucha wartości w sektorze odzieży. EPRD-2016-092
- Ocena inicjatyw na rzecz budowania potencjału społeczeństwa obywatelskiego w krajach Południowego Sąsiedztwa UE (2012-2016) EPRD-2016-085
- Dodatkowe badanie dotyczące sprawdzania przydatności w sektorze budowlanym – Druga część obejmująca europejskie przepisy dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. EPRD-2016-007
- Wsparcie techniczne w zakresie identyfikacji i przygotowania projektu promocji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności w oparciu o zapotrzebowanie rynku. EPRD-2015-092
- Ocena wniosków projektowych w ramach konkursu grantowego Komisji Europejskiej nr 150699: Loty 1-6 – “Udział podmiotów niepaństwowych w zarządzaniu zasobami leśnymi, morskimi, FLEGT i REDD+”, oraz Lot 7 – “Bioróżnorodność w obszarach morskich / nabrzeżnych w basenie Morza Karaibskiego” EPRD-2015-088
- Ewaluacja działań w zakresie broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej finansowanych przez Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju EPRD-2015-025
- Mapowanie oraz badanie efektywności edukacji i szkoleń w obszarze turystyki EPRD-2015-010
- Pomoc techniczna i badanie mające na celu określenie parametrów zamiennego systemu wsparcia dotacyjnego EPRD-2015-002
- Krótkie studium dla celów oceny ex-ante oceny instrumentów: CIF i IFP EPRD-2014-095
- Badanie dotyczące potencjału oceny skutków w celu wsparcia celów środowiskowych w kontekście Europejskiego Semestru EPRD-2014-070
- Wsparcie w weryfikacji i ocenie wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu grantowego "Instrument na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego Krajów Sąsiedztwa - działania regionalne" EPRD-2014-037
- Studium Bezpieczeństwa dotyczące Misji UE Obserwacji Wyborów (UE EOM) EPRD-2014-025
- Wsparcie techniczne w krajowych działaniach na rzecz skuteczności pomocy EPRD-2014-020
- Ewaluacja końcowa fazy 3 regionalnego programu MEDSTAT III - współpraca w dziedzinie statystyk w regionie śródziemnomorskim (ENPI South) EPRD-2014-017
- Wsparcie przy ocenie konkursu grantowego „Kampanie społeczne i edukacja na rzecz rozwoju w Unii Europejskiej” (LA DEAR) EPRD-2013-093
- Wsparcie dla zwiększenia efektywności Politycznego Forum na rzecz Rozwoju (Policy Forum for Development) EPRD-2013-091
- Ewaluacja wdrożenia konkluzji Rady Europy z 2008 r. w kwestii promowania i ochrony praw dziecka w działaniach zewnętrznych UE zgodnie z wytycznymi z 2007 r. na lata 2008/2013. EPRD-2013-089
- Ewaluacja komponentu „Gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych (2007-2013)” Instrumentu na rzecz Stabilności (IfS) - wybrane kraje EPRD-2013-072
- Wsparcie administracyjne w ocenie Zaproszeń do składania wniosków EPRD-2013-025
- Dostosowanie podaży umiejętności do popytu na rynku pracy w krajach rozwijających się i w stadium transformacji - kontynuacja EPRD-2013-018
- Studium na temat wpływu decyzji prawnych krajów członkowskich i innych aspektów wdrażania Dyrektywy 2008/48/EC dotyczącej funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej EPRD-2013-010
- Zewnętrzna wiedza tematyczna w dziedzinie migracji 2013 EPRD-2012-125
- Studium unijnego Programu Szkolenia Kadr dla Japonii i Korei, finansowengo przez Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi (ICI) - UE EPRD-2012-122
- Ocena wniosków projektowych składanych w ramach programu SWITCH-Asia - ograniczone zaproszenie do składania wniosków 2012-2013, Bruksela EPRD-2012-120
- Globalne Wsparcie dla Delegatur Unii Europejskiej EPRD-2012-103
- Ocena wniosków złożonych w ramach Programu Tematycznego na rzecz środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym energią (ENRTP) - Bruksela EPRD-2012-099
- Dostosowanie podaży umiejętności do popytu na rynku pracy w krajach rozwijających się i w stadium transformacji. EPRD-2012-098
- Wsparcie administracyjne dla oceny globalnego zaproszenia do składania wniosków - Bruksela EPRD-2012-095
- Ustalenie podejścia sektorowego w ramach pomocy przedakcesyjnej - Belgia EPRD-2012-048
- Aktualizacja EU Donor Atlas 2011 EPRD-2012-042
- Wsparcie w ocenie zaproszeń do składania wniosków - Bruksela EPRD-2012-040
- Studium oceniające współpracę Komisji Europejskiej w zakresie energii EPRD-2012-023
- Wzmocnienie kompetencji rozwoju mediów Komisji Europejskiej EPRD-2012-013
- Wzmocnienie dialogu społecznego dla współpracy rozwojowej oraz wdrożenia integracyjnych narodowych polityk zatrudnienia EPRD-2011-102
- Ewaluacja śródokresowa programu TEMPUS IV EPRD-2012-007
- Ewaluacja szkoleń językowych organizowanych w Brukseli przez Dyrekcję Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa (DG HR) Unii Europejskiej EPRD-2011-100
- Wsparcie przy ocenie konkursu grantowego: „Działania mające na celu podniesienie świadomości opinii publicznej w kwestii rozwoju i wsparcia edukacji w tematyce rozwoju w Unii Europejskiej” EPRD-2011-088
- Identyfikacja Progamu Rozwoju Sektora Prywatnego w Południowym ENPI 2012 EPRD-2011-085
- Wsparcie przy ocenie konkursu grantowego «Władze lokalne w rozwoju» EPRD-2011-077
- Kontrakt ramowy dla Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń "Usługi w zakresie zapewnienia jakości, planowania, monitoringu i ewaluacji" EPRD-2011-006
- Ekspertyzy dla inicjatyw Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich EPRD-2010-027
- Ekspertyzy dla inicjatyw Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich - kontrakt ramowy EPRD-2008-002
- LOT1 – Opracowywanie zakresów zadań i obowiązków oraz/lub ocena przetargów EPRD-2007-011
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.