Region realizacji: CARDS/PHARE
Projekt Nr projektu
- Gminy dla Europy, Albania EPRD-2017-035
- Wsparcie techniczne dla Akademii Sądowej w Serbii w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz nadzór – IPA 2015 EPRD-2017-032
- Ewaluacja wpływu funduszy IPA na wspieranie reform w sektorze rynku wewnętrznego – Macedonia EPRD-2017-006
- Mapowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Bośni i Hercegowinie EPRD-2015-077
- Opracowanie Strategii na rzecz Konkurencyjności oraz przegląd Planu Działania dla Sektora „Konkurencyjność i Innowacje” – IPA 2 EPRD-2015-059
- Zapewnienie Oceny (ocena przedakredytacyjna) w imieniu NAO w Serbii odnośnie akredytacji IPARD II - Serbia EPRD-2015-058
- Wsparcie dla dostawców usług socjalnych oraz poprawa wydajności ich monitorowania w Bośni i Hercegowinie EPRD-2015-034
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej rekonstrukcji budynku sądu Kraljevo. EPRD-2015-016
- Pomoc techniczna w ocenie wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu grantowego EIDHR CBSS 2014-2015 w Macedonii EPRD-2015-001
- Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej prac budowlanych dla systemów infrastrukturalnych w północnym Kosowie EPRD-2014-042
- Oceny propozycji projektów w ramach EIDHR dla Kosowa 2013 zaproszenie do składania wniosków - Kosowo EPRD-2014-041
- Ocena ryzyka korupcji w sektorze edukacji oraz w sektorze zdrowia w Bośni i Hercegowinie. EPRD-2014-031
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej Republiki Serbskiej w przetargu „Budowa przejścia granicznego Bajmok” EPRD-2014-027
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Czarnogóry w opracowaniu ZWiO dla projektu "Rozwój bezpieczeństwa żywności, usług weterynaryjnych i fitosanitarnych w Czarnogórze" w ramach IPA 2012 EPRD-2013-097
- “Wsparcie dla rozwoju kompleksowych strategii HRD w krajach objętych procesem rozszerzania - Ramowy średniookresowy plan wydatków (MTEF) jako wsparcie dla przeglądu rozwiązań instytucjonalnych w Macedonii, Turcji oraz BiH” EPRD-2013-069
- Raportowanie postępów w kwestiach Rynku Wewnętrznego i Norm Europejskich związanych z dorobkiem prawnym wspólnoty w Albanii EPRD-2013-068
- Nauczanie przedsiębiorczości w systemach edukacyjnych w Bośni i Hercegowinie, etap II EPRD-2013-061
- Wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców / beneficjentów programów dotacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, IPA 2012-2013. EPRD-2013-058
- Konsultacje techniczne i prawne oraz doradztwo w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w Albanii finansowanych przez UE (Instrument IPA) EPRD-2013-015
- Wsparcie dla uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w następujących projektach Unii Europejskiej: MEDIA, Creative Europe, LLL, Youth in Action oraz Progress. EPRD-2013-008
- Ocena techniczna dokumentacji przetargowej, oraz procedur ewaluacji i selekcji w przetargach na mobilny sprzęt morski w ramach projektu dostaw IPA 2010 dla zintegrowanego zarządzania granicami w Chorwacji EPRD-2013-005
- Wsparcie procesu opracowania dokumentu strategicznego byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na lata 2014-2020 EPRD-2013-003
- Świadczenie pomocy technicznej związanej z wdrażaniem środków IPA w dziedzinie transportu - Chorwacja EPRD-2012-126
- Nadzór nad Lokalnymi Projektami Infrastrukturalnymi w Macedonii EPRD-2012-111
- Ewaluacja Ex-post Programu CARDS Na Bałkanach Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Kosowo oraz Macedonia) EPRD-2012-107
- Przygotowanie zakresów zadań i obowiązków dla projektów finansowanych w ramach Instrumentu Przedakcesyjnego (IPA) 2010 i 2011 w sektorze gospodarki wodnej w Bośni i Herzegowinie EPRD-2012-106
- Raportowanie na temat postępów Albanii w kwestiach Rynku Wewnętrznego i Standardów Europejskich związanych z Dorobkiem Wspólnotowym. EPRD-2012-089
- „Świadczenie pomocy technicznej związanej z funduszami IPA, w obszarze środowiska, w Sektorze Wodnym” - Chorwacja EPRD-2012-079
- Śródokresowa lub końcowa ocena wybranych projektów IPA w Bośni i Hercegowinie EPRD-2012-066
- Pomoc techniczna w opracowaniu katalogu stanowisk pracy oraz prawa dot. wynagrodzeń w Republice Macedonii. EPRD-2012-053
- Włączanie prognozowania, monitorowania i ewaluacji w opracowywaniu oraz wdrażaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz dostosowanie krajowej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów Klasyfikacji ISCO 08 w Serbii EPRD-2012-020
- Ocena techniczna procedur przetargowych dla projektu zaopatrzeniowego IPA 2010 dla IBM w Chorwacji EPRD-2012-012
- Wsparcie Delegatury UE w Albanii w ocenie i/lub ewaluacji wniosków i przetargów w roku 2012 EPRD-2012-004
- Wsparcie UE w koordynowaniu i wdrażaniu krajowej Polityki na Rzecz Młodzieży w Bośni i Hercegowinie EPRD-2012-003
- Ocena GAP przygotowań do Zdecentralizowanego Zarządzania (ZZ) dla Komponentów IPA III i IV w Czarnogórze EPRD-2011-069
- Ewaluacja projektu LEARN EPRD-2011-065
- Wsparcie dla JASPERS w ocenie aplikacji projektów inwestycyjnych w Rumunii i Bułgarii (w sektorach energii oraz środowiska - woda i odpady) oraz ich zgodności z dyrektywami IPPC/IED oraz EIA EPRD-2011-062
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z działaniami na rzecz rozwoju Bazy Danych w ramach komponentu IV (Rozwój Zasobów Ludzkich) IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej) w Chorwacji EPRD-2011-056
- Ewaluacja średnioterminowej pomocy wzajemnej dla Kosowa EPRD-2011-048
- Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bośni i Hercegowinie EPRD-2011-025
- Wsparcie dla przekształcenia Agencji Służby Cywilnej w Agencję Administracji w Macedonii EPRD-2011-019
- Pomoc techniczna dla wybranych organizacji pozarządowych w ramach programu dotacji dotyczącego działań antykorupcyjnych 2009 EPRD-2011-011
- Stacje krwiodawstwa – ocena sprzętu laboratoryjnego oraz pomoc w procedurze przetargowej na dostawę sprzętu (projekt TAIB 2009 „Wzmocnienie Zdolności Instytucjonalnych w Sferze Krwi, Tkanek oraz Komórek” HR2009-03-28-11) EPRD-2011-008
- Studium dotyczące wypracowania trwałych rozwiązań dla osób przesiedlonych i wysiedlonych oraz dla mieszkańców obozu Konik w Czarnogórze EPRD-2011-007
- Ocena przetargów w ramach programu IPA w 2011 r - Delegatura Komisji Europejskiej w Albanii EPRD-2011-005
- Wsparcie instytucjonalne i budowanie potencjału rynku pracy w Bośni i Hercegowinie EPRD-2010-113
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla projektu ‘Wsparcie wdrażania działań policyjnych opartych na rozpoznaniu (Intelligence-led Policing)’ realizowanego w ramach IPA 2010 w Kosowie EPRD-2010-107
- Wsparcie w przygotowaniu projektu „Egzekwowanie Prawa w sferze Kontroli Zanieczyszczeń Przemysłowych, Zapobiegania Wypadkom Chemicznym oraz EMAS w Serbii” EPRD-2010-106
- Wsparcie Techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Dokumentów Przetargowych na wykonanie robót (renowacja kolei) oraz oceny przetargu - Czarnogóra EPRD-2010-103
- Wsparcie Techniczne dla Stałej Grupy Roboczej Rozwoju regionalnego i Obszarów Wiejskich w Europie Południowo-Wschodniej EPRD-2010-073
- Ocena ewaluacji przeprowadzonej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA 2007 dla dostaw wyposażenia Jednostek do Zwalczania Przemytu (Chorwacka Administracja Celna) w Chorwacji EPRD-2010-059
- Wsparcie przeprowadzania zamówień publicznych na wyposażenie policji i sądownictwa w Czarnogórze EPRD-2010-057
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu IPA 2010 “Wsparcie procesu realizacji Reformy administracji publicznej” w Serbii EPRD-2010-050
- Promocja projektów realizowanych z ramienia Biura Łącznikowego Komisji Europejskiej w Kosowie EPRD-2010-049
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków oraz Specyfikacji Technicznych dla komponentu projektu "Wsparcie budowy e-urzędu" realizowanego w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA 2010 w Serbii EPRD-2010-033
- Wsparcie techniczne w tworzeniu systemu utrzymania dróg wiejskich w północnej Czarnogórze EPRD-2010-031
- Opracowanie analizy sektora mięsnego dla potrzeb programu IPARD w Serbii EPRD-2010-013
- Wsparcie przygotowania projektu IPA 2008 „Wsparcie rozwoju wewnętrznej kontroli finansów publicznych” w Serbii EPRD-2010-007
- Wsparcie techniczne dla Programu IPA w Chorwacji – Komponent IIIc Konkurencyjność regionalna EPRD-2010-006
- Wsparcie techniczne mające na celu zwiększenie zdolności krajowych Służb Zatrudnienia w Serbii w zarządzaniu danymi, prognozowaniu oraz monitoringu i ewaluacji EPRD-2010-004
- Sporządzenie zakresu zadań i obowiązków oraz/lub ocena przetargów w ramach programu IPA 2009 w Albanii EPRD-2010-003
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiazanej z Implementacją funduszy IPA w sektorze Środowiska, Wody, Ścieków - Chorwacja EPRD-2010-002
- Młodzież na rynku pracy - Chorwacja EPRD-2010-001
- Wsparcie Techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w ocenie ofert przetargowych - Czarnogóra EPRD-2009-116
- Wdrażanie nowych programów nauczania w Chorwacji EPRD-2009-081
- Reforma rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w Czarnogórze EPRD-2009-076
- Aktywizacja rynku pracy w Bośni i Hercegowinie EPRD-2009-071
- Wsparcie techniczne we wdrażaniu programów współpracy transgranicznej w ramach instrumentu IPA - EUCORIN II - Bośnia i Hercegowina EPRD-2009-070
- Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska i przygotowanie koniecznych środków monitorujących w rejonie Gerdec naruszonego w wyniku wybuchu amunicji - Albania EPRD-2009-054
- Wsparcie dla rządu Albanii w zakresie uczestnictwa w programach wspólnotowych EPRD-2009-047
- Pomoc w opracowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu Wsparcia Technicznego IPA 2009 „Wsparcie dla Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej” - Kosowo EPRD-2009-045
- Wsparcie techniczne w sporządzeniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla administracji celnej – Serbia EPRD-2009-040
- Wsparcie techniczne w opracowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla pilotażowego projektu z dziedziny IT w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA w Kosowie EPRD-2009-025
- Przygotowanie Zakresów Zadań i Obowiązków dla projektów IPA 2008 „Wsparcie dla polityki rolnej oraz struktur zgodnych z IPA RD” oraz „Wsparcie dla BiH w ramach administracji ochrony zdrowia roślin” - BiH EPRD-2008-105
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla kontraktu na usługi: Szczegółowe projektowanie, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad budową i odbudową placówek kształcenia zawodowego - Albania EPRD-2008-101
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu „Wsparcie konkurencyjności MŚP na rynku UE” - Albania EPRD-2008-097
- Pomoc Techniczna dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu IPA 2007 „Wsparcie we wdrażaniu Traktatu Energii” EPRD-2009-001
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu IPA 2008 w zakresie ustanowienia i wzmocnienia systemu monitoringu, kontroli i nadzoru w sektorze rybołówstwa – Albania EPRD-2008-059
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA w sektorze transportu - Chorwacja EPRD-2008-055
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA z zakresu środowiska i zarządzania odpadami stałymi - Chorwacja EPRD-2008-054
- Zapewnienie wsparcia technicznego dotyczącego wdrożenia funduszy ISPA/IPA w obszarze środowiska, wody oraz oczyszczania ścieków w Chorwacji EPRD-2008-053
- Zapewnienie pomocy technicznej związanej z właściwym wdrażaniem funduszy ISPA and IPA - Chorwacja EPRD-2008-052
- Wsparcie Delegatury Komisji Europejskiej w przygotowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu ”Wsparcie techniczne dla sektora turystycznego w Bośni i Hercegowinie”. EPRD-2008-046
- Pomoc techniczna przy sporządzeniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla Publicznych Służb Podatkowych w Macedonii. EPRD-2008-044
- Pomoc techniczna dla rozwoju lokalnej infrastruktury poprzez ogłoszenie naboru wniosków z zakresu infrastruktury miejskiej - Macedonia EPRD-2008-039
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie kształcenia ustawicznego - Macedonia EPRD-2008-007
- Produkcja i edycja transmisji nadawczych - wsparcie systemu publicznego nadawania – Bosnia i Hercegowina EPRD-2008-006
- Pomoc techniczna we wdrażaniu i monitorowaniu projektów grantowych 2004 -2005 w ramach współpracy transgranicznej (Cross Border Cooperation) – Macedonia. EPRD-2008-005
- Wsparcie techniczne związane z wdrażaniem projektów finansowanych w ramach funduszu dotacji dla Infrastruktury Biznesowej Phare 2005 - Chorwacja EPRD-2008-004
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla Służby Zdrowia w ramach programu IPA 2007 w BiH EPRD-2008-003
- Tworzenie bazy projektów gotowych do sfinansowania z Funduszy Strukturalnych - kontrola jakości aplikacji projektowych w ramach EFRR i EFS, Bułgaria EPRD-2008-001
- Wsparcie techniczne dla oferty przetargowej oraz etapu wdrażania projektów w ramach Programu Phare 2006 z dziedziny ochrony środowiska - Chorwacja EPRD-2007-054
- „Wsparcie reformy systemu rent i emerytur w Serbii” EPRD-2007-052
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla Programu IPA 2007 w dziedzinie środowiska oraz zasobów naturalnych – Bośnia i Hercegowina. EPRD-2007-051
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu w ramach IPA 2007 ”Wsparcie pilotażowe Rozwoju Obszarów Wiejskich” - Bośnia i Hercegowina EPRD-2007-039
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w opracowaniu Zakresów Zadań i Obowiązków w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA 2007 dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rozwoju Gospodarki regionalnej. EPRD-2007-034
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej w opracowaniu Zakresów Zadań i Obowiązków - Macedonia EPRD-2007-033
- Kształcenie dorosłych w Chorwacji EPRD-2007-024
- Ewaluacja ex-ante Wieloletniego Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (IPARD) w Macedonii EPRD-2007-016
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Pracy, krajowej Agencji Zatrudnienia i beneficjentów końcowych we wdrażaniu grantów z zakresu Aktywnych Form Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego dla młodzieży i osób długo poszukujących pracy na terenach wiejskich EPRD-2007-015
- Kształcenie wyższe i zatrudnienie w Serbii: studium mające na celu stworzenie systemu przekwalifikowania absolwentów w odpowiedzi na potrzeby gospodarki EPRD-2007-005
- Przygotowanie zakresu zadań i obowiązków dla projektu „ Wsparcie sektora handlowego- bezpieczeństwo żywności” - Macedonia EPRD-2006-027
- Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych w Chorwacji EPRD-2006-024
- Pomoc Techniczna dotycząca wsparcia Władzy Wdrażającej w wyborze projektów – Program Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza 2004 - Rumunia EPRD-2006-022
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu ”Wsparcie sektora ochrony środowiska” - Macedonia EPRD-2006-008
- Wsparcie Techniczne w przygotowaniu projektu Phare CBC 2005 Bułgaria-Turcja “Wzmocnienie zdolności przewidywania zagrożenia powodziowego w regionie BG-TR CBC” EPRD-2006-004
- Tematyczna i przekrojowa ewaluacja działań Europejskiej Agencji Odbudowy w zakresie edukacji i szkolnictwa zawodowego EPRD-2006-002
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.