Region realizacji: CARDS/PHARE
Projekt Nr projektu
- Gminy dla Europy, Albania EPRD-2017-035
- Wsparcie techniczne dla Akademii SÄ…dowej w Serbii w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz nadzór – IPA 2015 EPRD-2017-032
- Ewaluacja wpływu funduszy IPA na wspieranie reform w sektorze rynku wewnÄ™trznego – Macedonia EPRD-2017-006
- Mapowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2015-077
- Opracowanie Strategii na rzecz Konkurencyjno¶ci oraz przeglÄ…d Planu Działania dla Sektora „Konkurencyjno¶ć i Innowacje” – IPA 2 EPRD-2015-059
- Zapewnienie Oceny (ocena przedakredytacyjna) w imieniu NAO w Serbii odno¶nie akredytacji IPARD II - Serbia EPRD-2015-058
- Wsparcie dla dostawców usług socjalnych oraz poprawa wydajno¶ci ich monitorowania w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2015-034
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Sprawiedliwo¶ci w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczÄ…cej rekonstrukcji budynku sÄ…du Kraljevo. EPRD-2015-016
- Pomoc techniczna w ocenie wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu grantowego EIDHR CBSS 2014-2015 w Macedonii EPRD-2015-001
- Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczÄ…cej prac budowlanych dla systemów infrastrukturalnych w północnym Kosowie EPRD-2014-042
- Oceny propozycji projektów w ramach EIDHR dla Kosowa 2013 zaproszenie do składania wniosków - Kosowo EPRD-2014-041
- Ocena ryzyka korupcji w sektorze edukacji oraz w sektorze zdrowia w Bo¶ni i Hercegowinie. EPRD-2014-031
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej Republiki Serbskiej w przetargu „Budowa przej¶cia granicznego Bajmok” EPRD-2014-027
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Czarnogóry w opracowaniu ZWiO dla projektu "Rozwój bezpieczeństwa żywno¶ci, usług weterynaryjnych i fitosanitarnych w Czarnogórze" w ramach IPA 2012 EPRD-2013-097
- “Wsparcie dla rozwoju kompleksowych strategii HRD w krajach objÄ™tych procesem rozszerzania - Ramowy ¶redniookresowy plan wydatków (MTEF) jako wsparcie dla przeglÄ…du rozwiÄ…zań instytucjonalnych w Macedonii, Turcji oraz BiH” EPRD-2013-069
- Raportowanie postÄ™pów w kwestiach Rynku WewnÄ™trznego i Norm Europejskich zwiÄ…zanych z dorobkiem prawnym wspólnoty w Albanii EPRD-2013-068
- Nauczanie przedsiÄ™biorczo¶ci w systemach edukacyjnych w Bo¶ni i Hercegowinie, etap II EPRD-2013-061
- Wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców / beneficjentów programów dotacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, IPA 2012-2013. EPRD-2013-058
- Konsultacje techniczne i prawne oraz doradztwo w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w Albanii finansowanych przez UE (Instrument IPA) EPRD-2013-015
- Wsparcie dla uczestnictwa Bo¶ni i Hercegowiny w nastÄ™pujÄ…cych projektach Unii Europejskiej: MEDIA, Creative Europe, LLL, Youth in Action oraz Progress. EPRD-2013-008
- Ocena techniczna dokumentacji przetargowej, oraz procedur ewaluacji i selekcji w przetargach na mobilny sprzęt morski w ramach projektu dostaw IPA 2010 dla zintegrowanego zarządzania granicami w Chorwacji EPRD-2013-005
- Wsparcie procesu opracowania dokumentu strategicznego byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na lata 2014-2020 EPRD-2013-003
- ¦wiadczenie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wdrażaniem ¶rodków IPA w dziedzinie transportu - Chorwacja EPRD-2012-126
- Nadzór nad Lokalnymi Projektami Infrastrukturalnymi w Macedonii EPRD-2012-111
- Ewaluacja Ex-post Programu CARDS Na Bałkanach Zachodnich (Albania, Bo¶nia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Kosowo oraz Macedonia) EPRD-2012-107
- Przygotowanie zakresów zadań i obowiÄ…zków dla projektów finansowanych w ramach Instrumentu Przedakcesyjnego (IPA) 2010 i 2011 w sektorze gospodarki wodnej w Bo¶ni i Herzegowinie EPRD-2012-106
- Raportowanie na temat postÄ™pów Albanii w kwestiach Rynku WewnÄ™trznego i Standardów Europejskich zwiÄ…zanych z Dorobkiem Wspólnotowym. EPRD-2012-089
- „¦wiadczenie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z funduszami IPA, w obszarze ¶rodowiska, w Sektorze Wodnym” - Chorwacja EPRD-2012-079
- ¦ródokresowa lub końcowa ocena wybranych projektów IPA w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2012-066
- Pomoc techniczna w opracowaniu katalogu stanowisk pracy oraz prawa dot. wynagrodzeń w Republice Macedonii. EPRD-2012-053
- WłÄ…czanie prognozowania, monitorowania i ewaluacji w opracowywaniu oraz wdrażaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz dostosowanie krajowej klasyfikacji zawodów i specjalno¶ci do standardów Klasyfikacji ISCO 08 w Serbii EPRD-2012-020
- Ocena techniczna procedur przetargowych dla projektu zaopatrzeniowego IPA 2010 dla IBM w Chorwacji EPRD-2012-012
- Wsparcie Delegatury UE w Albanii w ocenie i/lub ewaluacji wniosków i przetargów w roku 2012 EPRD-2012-004
- Wsparcie UE w koordynowaniu i wdrażaniu krajowej Polityki na Rzecz Młodzieży w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2012-003
- Ocena GAP przygotowań do Zdecentralizowanego ZarzÄ…dzania (ZZ) dla Komponentów IPA III i IV w Czarnogórze EPRD-2011-069
- Ewaluacja projektu LEARN EPRD-2011-065
- Wsparcie dla JASPERS w ocenie aplikacji projektów inwestycyjnych w Rumunii i Bułgarii (w sektorach energii oraz ¶rodowiska - woda i odpady) oraz ich zgodno¶ci z dyrektywami IPPC/IED oraz EIA EPRD-2011-062
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z działaniami na rzecz rozwoju Bazy Danych w ramach komponentu IV (Rozwój Zasobów Ludzkich) IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej) w Chorwacji EPRD-2011-056
- Ewaluacja ¶rednioterminowej pomocy wzajemnej dla Kosowa EPRD-2011-048
- Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2011-025
- Wsparcie dla przekształcenia Agencji Służby Cywilnej w AgencjÄ™ Administracji w Macedonii EPRD-2011-019
- Pomoc techniczna dla wybranych organizacji pozarzÄ…dowych w ramach programu dotacji dotyczÄ…cego działań antykorupcyjnych 2009 EPRD-2011-011
- Stacje krwiodawstwa – ocena sprzÄ™tu laboratoryjnego oraz pomoc w procedurze przetargowej na dostawÄ™ sprzÄ™tu (projekt TAIB 2009 „Wzmocnienie Zdolno¶ci Instytucjonalnych w Sferze Krwi, Tkanek oraz Komórek” HR2009-03-28-11) EPRD-2011-008
- Studium dotyczÄ…ce wypracowania trwałych rozwiÄ…zań dla osób przesiedlonych i wysiedlonych oraz dla mieszkańców obozu Konik w Czarnogórze EPRD-2011-007
- Ocena przetargów w ramach programu IPA w 2011 r - Delegatura Komisji Europejskiej w Albanii EPRD-2011-005
- Wsparcie instytucjonalne i budowanie potencjału rynku pracy w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2010-113
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla projektu ‘Wsparcie wdrażania działań policyjnych opartych na rozpoznaniu (Intelligence-led Policing)’ realizowanego w ramach IPA 2010 w Kosowie EPRD-2010-107
- Wsparcie w przygotowaniu projektu „Egzekwowanie Prawa w sferze Kontroli Zanieczyszczeń Przemysłowych, Zapobiegania Wypadkom Chemicznym oraz EMAS w Serbii” EPRD-2010-106
- Wsparcie Techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Dokumentów Przetargowych na wykonanie robót (renowacja kolei) oraz oceny przetargu - Czarnogóra EPRD-2010-103
- Wsparcie Techniczne dla Stałej Grupy Roboczej Rozwoju regionalnego i Obszarów Wiejskich w Europie Południowo-Wschodniej EPRD-2010-073
- Ocena ewaluacji przeprowadzonej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA 2007 dla dostaw wyposażenia Jednostek do Zwalczania Przemytu (Chorwacka Administracja Celna) w Chorwacji EPRD-2010-059
- Wsparcie przeprowadzania zamówień publicznych na wyposażenie policji i sÄ…downictwa w Czarnogórze EPRD-2010-057
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu IPA 2010 “Wsparcie procesu realizacji Reformy administracji publicznej” w Serbii EPRD-2010-050
- Promocja projektów realizowanych z ramienia Biura ŁÄ…cznikowego Komisji Europejskiej w Kosowie EPRD-2010-049
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków oraz Specyfikacji Technicznych dla komponentu projektu "Wsparcie budowy e-urzÄ™du" realizowanego w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA 2010 w Serbii EPRD-2010-033
- Wsparcie techniczne w tworzeniu systemu utrzymania dróg wiejskich w północnej Czarnogórze EPRD-2010-031
- Opracowanie analizy sektora mięsnego dla potrzeb programu IPARD w Serbii EPRD-2010-013
- Wsparcie przygotowania projektu IPA 2008 „Wsparcie rozwoju wewnÄ™trznej kontroli finansów publicznych” w Serbii EPRD-2010-007
- Wsparcie techniczne dla Programu IPA w Chorwacji – Komponent IIIc Konkurencyjno¶ć regionalna EPRD-2010-006
- Wsparcie techniczne majÄ…ce na celu zwiÄ™kszenie zdolno¶ci krajowych Służb Zatrudnienia w Serbii w zarzÄ…dzaniu danymi, prognozowaniu oraz monitoringu i ewaluacji EPRD-2010-004
- SporzÄ…dzenie zakresu zadań i obowiÄ…zków oraz/lub ocena przetargów w ramach programu IPA 2009 w Albanii EPRD-2010-003
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiazanej z ImplementacjÄ… funduszy IPA w sektorze ¦rodowiska, Wody, ¦cieków - Chorwacja EPRD-2010-002
- Młodzież na rynku pracy - Chorwacja EPRD-2010-001
- Wsparcie Techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w ocenie ofert przetargowych - Czarnogóra EPRD-2009-116
- Wdrażanie nowych programów nauczania w Chorwacji EPRD-2009-081
- Reforma rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w Czarnogórze EPRD-2009-076
- Aktywizacja rynku pracy w Bo¶ni i Hercegowinie EPRD-2009-071
- Wsparcie techniczne we wdrażaniu programów współpracy transgranicznej w ramach instrumentu IPA - EUCORIN II - Bo¶nia i Hercegowina EPRD-2009-070
- Ocena stanu zanieczyszczenia ¶rodowiska i przygotowanie koniecznych ¶rodków monitorujÄ…cych w rejonie Gerdec naruszonego w wyniku wybuchu amunicji - Albania EPRD-2009-054
- Wsparcie dla rzÄ…du Albanii w zakresie uczestnictwa w programach wspólnotowych EPRD-2009-047
- Pomoc w opracowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu Wsparcia Technicznego IPA 2009 „Wsparcie dla Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej” - Kosowo EPRD-2009-045
- Wsparcie techniczne w sporzÄ…dzeniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla administracji celnej – Serbia EPRD-2009-040
- Wsparcie techniczne w opracowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla pilotażowego projektu z dziedziny IT w ramach instrumentu przedakcesyjnego IPA w Kosowie EPRD-2009-025
- Przygotowanie Zakresów Zadań i ObowiÄ…zków dla projektów IPA 2008 „Wsparcie dla polityki rolnej oraz struktur zgodnych z IPA RD” oraz „Wsparcie dla BiH w ramach administracji ochrony zdrowia ro¶lin” - BiH EPRD-2008-105
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla kontraktu na usługi: Szczegółowe projektowanie, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad budowÄ… i odbudowÄ… placówek kształcenia zawodowego - Albania EPRD-2008-101
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków do projektu „Wsparcie konkurencyjno¶ci M¦P na rynku UE” - Albania EPRD-2008-097
- Pomoc Techniczna dla Delegatury Komisji Europejskiej w Czarnogórze w przygotowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu IPA 2007 „Wsparcie we wdrażaniu Traktatu Energii” EPRD-2009-001
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu IPA 2008 w zakresie ustanowienia i wzmocnienia systemu monitoringu, kontroli i nadzoru w sektorze rybołówstwa – Albania EPRD-2008-059
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA w sektorze transportu - Chorwacja EPRD-2008-055
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wdrażaniem funduszy ISPA/IPA z zakresu ¶rodowiska i zarzÄ…dzania odpadami stałymi - Chorwacja EPRD-2008-054
- Zapewnienie wsparcia technicznego dotyczÄ…cego wdrożenia funduszy ISPA/IPA w obszarze ¶rodowiska, wody oraz oczyszczania ¶cieków w Chorwacji EPRD-2008-053
- Zapewnienie pomocy technicznej zwiÄ…zanej z wła¶ciwym wdrażaniem funduszy ISPA and IPA - Chorwacja EPRD-2008-052
- Wsparcie Delegatury Komisji Europejskiej w przygotowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków do projektu ”Wsparcie techniczne dla sektora turystycznego w Bo¶ni i Hercegowinie”. EPRD-2008-046
- Pomoc techniczna przy sporzÄ…dzeniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla Publicznych Służb Podatkowych w Macedonii. EPRD-2008-044
- Pomoc techniczna dla rozwoju lokalnej infrastruktury poprzez ogłoszenie naboru wniosków z zakresu infrastruktury miejskiej - Macedonia EPRD-2008-039
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie kształcenia ustawicznego - Macedonia EPRD-2008-007
- Produkcja i edycja transmisji nadawczych - wsparcie systemu publicznego nadawania – Bosnia i Hercegowina EPRD-2008-006
- Pomoc techniczna we wdrażaniu i monitorowaniu projektów grantowych 2004 -2005 w ramach współpracy transgranicznej (Cross Border Cooperation) – Macedonia. EPRD-2008-005
- Wsparcie techniczne zwiÄ…zane z wdrażaniem projektów finansowanych w ramach funduszu dotacji dla Infrastruktury Biznesowej Phare 2005 - Chorwacja EPRD-2008-004
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla Służby Zdrowia w ramach programu IPA 2007 w BiH EPRD-2008-003
- Tworzenie bazy projektów gotowych do sfinansowania z Funduszy Strukturalnych - kontrola jako¶ci aplikacji projektowych w ramach EFRR i EFS, Bułgaria EPRD-2008-001
- Wsparcie techniczne dla oferty przetargowej oraz etapu wdrażania projektów w ramach Programu Phare 2006 z dziedziny ochrony ¶rodowiska - Chorwacja EPRD-2007-054
- „Wsparcie reformy systemu rent i emerytur w Serbii” EPRD-2007-052
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla Programu IPA 2007 w dziedzinie ¶rodowiska oraz zasobów naturalnych – Bo¶nia i Hercegowina. EPRD-2007-051
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu w ramach IPA 2007 ”Wsparcie pilotażowe Rozwoju Obszarów Wiejskich” - Bo¶nia i Hercegowina EPRD-2007-039
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w opracowaniu Zakresów Zadań i ObowiÄ…zków w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA 2007 dla sektora Małych i ¦rednich PrzedsiÄ™biorstw oraz Rozwoju Gospodarki regionalnej. EPRD-2007-034
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej w opracowaniu Zakresów Zadań i ObowiÄ…zków - Macedonia EPRD-2007-033
- Kształcenie dorosłych w Chorwacji EPRD-2007-024
- Ewaluacja ex-ante Wieloletniego Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (IPARD) w Macedonii EPRD-2007-016
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Pracy, krajowej Agencji Zatrudnienia i beneficjentów końcowych we wdrażaniu grantów z zakresu Aktywnych Form Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego dla młodzieży i osób długo poszukujÄ…cych pracy na terenach wiejskich EPRD-2007-015
- Kształcenie wyższe i zatrudnienie w Serbii: studium majÄ…ce na celu stworzenie systemu przekwalifikowania absolwentów w odpowiedzi na potrzeby gospodarki EPRD-2007-005
- Przygotowanie zakresu zadań i obowiÄ…zków dla projektu „ Wsparcie sektora handlowego- bezpieczeństwo żywno¶ci” - Macedonia EPRD-2006-027
- Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarzÄ…dowych w zakresie usług społecznych w Chorwacji EPRD-2006-024
- Pomoc Techniczna dotyczÄ…ca wsparcia Władzy WdrażajÄ…cej w wyborze projektów – Program Phare Spójno¶ć Społeczno-Gospodarcza 2004 - Rumunia EPRD-2006-022
- Przygotowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków do projektu ”Wsparcie sektora ochrony ¶rodowiska” - Macedonia EPRD-2006-008
- Wsparcie Techniczne w przygotowaniu projektu Phare CBC 2005 Bułgaria-Turcja “Wzmocnienie zdolno¶ci przewidywania zagrożenia powodziowego w regionie BG-TR CBC” EPRD-2006-004
- Tematyczna i przekrojowa ewaluacja działań Europejskiej Agencji Odbudowy w zakresie edukacji i szkolnictwa zawodowego EPRD-2006-002
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.