Region realizacji: POLAND
Projekt Nr projektu
- Badanie porównawcze europejskich metod i metodologii działań morskich (WFD) EPRD-2017-021
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów" EPRD-2016-067
- Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim wraz z analizą kluczowych i deficytowych kwalifikacji w branżach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu EPRD-2016-031
- Program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalności inwestycji: "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu" EPRD-2015-071
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Rozbudowa ogrodu botanicznego" Geopark Kielce EPRD-2015-049
- Analiza potencjału kulturowego województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem społeczno-gospodarczych uwarunkowań EPRD-2015-005
- Mapa aglomeracji projektu pn.: " Modernizacja części osadowo - biogazowej ścieków w Starachowicach" EPRD-2014-033
- Dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - ETAP VI EPRD-2014-032
- Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 1.1 (projekty przygotowawcze) dla PWIK Starachowice EPRD-2014-030
- Wykonanie audytu zewnętrznego projektów w ramach Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska-Białoruś-ukraina (PBU) 2007-2013 i Litwa-Polska-Rosja (LPR) 2007-2013 EPRD-2014-014
- Analiza ekonomiczno - finansowa - studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I (aktualizacja) EPRD-2014-013
- Opracowanie raportu w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe , aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu EPRD-2014-012
- Powiązania kooperacyjne między firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi – efekt dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects) EPRD-2014-010
- Badanie dotyczące opinii konsumentów w sektorze hotelowym zamieszczanych w internecie EPRD-2014-008
- Projekt budowlano - wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrowodzie, Olganowie, Bilczowie, Budzyniu i Kawczycach, gm. Busko - Zdrój EPRD-2014-007
- Włączenie kwestii zmian klimatycznych w fundusze objęte zakresem Wspólnych Ram Strategicznych w okresie 2014-2020 EPRD-2014-006
- Doradztwo formalno - prawne w zakresie przygotowania aplikacji do Programu Badań Stosowanych NCBiR dla Centrum Medyczne Zdrowie EPRD-2014-003
- Aplikacja o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" POIG dla Centrum Medyczne Zdrowie EPRD-2014-002
- Aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza" oraz zmiana modelu finansowego EPRD-2013-086
- Dokumentacja przetargowa, porady prawne i działania konsultingowe dla projektu: "Bliżej e-świata - szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Mniów" EPRD-2013-083
- Analiza ekonomiczno - finansowa w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Skarżysko-Kamienna zadania inwestycyjnego pt. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych” w formule PPP EPRD-2013-081
- Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd EPRD-2013-077
- Doradztwo prawne i reprezentacja prawna w zakresie rozliczania i odzyskiwania podatku VAT (Gmina Mniów) EPRD-2013-065
- Koncepcja odwodnienia w obrębie przejazdu i na przejeździe km 152.083 linii kolejowej nr 008 Warszawa – Kraków w ciągu drogi powiatowe nr 0578T ul. Bugaj – ul. Langiewicza w miejscowości Suchedniów EPRD-2013-060
- Doradztwo prawno - finansowe i nadzór inwestycyjny projektu realizowanego przez DORBUD S.A. w ramach działania 8.2 POIG EPRD-2013-059
- Ocena merytoryczna 9 projektów z samorządowego sektora drogowego w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule PPP EPRD-2013-057
- Uzupełnienie dokumentacji projektowej "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie" EPRD-2013-056
- Nadzór autorski nad realizacją inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w msc Grzybowa Góra i Skarżysko Kościelne" EPRD-2013-052
- Audyt efektywności ekologicznej i wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja zespołu szkół ogólnokształcących nr 15 w Kielcach" EPRD-2013-050
- Studium wykonalności projektu pn.: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o oddziały pediatryczne" EPRD-2013-049
- Biznes Plan i wniosek o dofinansowanie projektu dla Centrum Medyczne "Zdrowie" POIG 8.2 "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B" EPRD-2013-047
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego zgłoszenia wymiennika ciepła w ramach 5.4.1. POIG: Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłoweh EPRD-2013-046
- Analiza finansowa dla projektu pn.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie produkcji pieców i kotłów" - działanie 4.4 POIG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym EPRD-2013-045
- Studium wykonalności projektu pn.: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy opieki perinatalnej w WSZ w Kielcach" EPRD-2013-040
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego zgłoszenia podajnika pelet do kotła w ramach 5.4.1. POIG: Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłoweh EPRD-2013-036
- Ekonomiczny plan operacyjny i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn: Poszerzenie oferty usługowej przedsiębiorstwa Świderski INN EPRD-2013-031
- Ekonomiczny plan operacyjny i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn: Utworzenie przedsiębiorstwa poprzez budowę i wyposażenie budynku usługowego w miejscowości Mikułowice EPRD-2013-029
- Ekonomiczny plan operacyjny i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn: Wzrost zdolności produkcyjnych oraz zatrudnienia poprzez zakup suszarni oraz traka EPRD-2013-028
- Analiza rynku nowych technologii w regionie Mazowsza EPRD-2013-023
- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłączami we Włoszczowie (droga nr 785: Kurzelów - Włoszczowa) EPRD-2013-014
- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłączami we Włoszczowie (droga nr 786 oraz 742) EPRD-2013-013
- Bliżej e-świata – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Mniów EPRD-2013-012
- Audytu zewnętrzny projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina (PBU) 2007-2013 EPRD-2012-127
- Studium wykonalności inwestycji pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz ze ścieżką zdrowia i urządzeniami do kinezyterapii na terenie DPS w Zgórsku" EPRD-2012-112
- Studium wykonalności projektu pn.: "Innowacyjny system zbierania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych DAHS" EPRD-2012-109
- Analiza wykonalności projektu Partnerstwa "Kielecki Obszar Funkcjonalny" EPRD-2012-100
- Rozliczenie projektów informatycznych Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester EPRD-2012-097
- Aktualizacja studium wykonalności dla projektu pn.: „Informatyzacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju” EPRD-2012-092
- Dokumentacja projektowa zamienna ul. Konecka, Skalna, Długa w msc Końskie EPRD-2012-085
- Analiza finansowa projektu "Okno na świat" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach EPRD-2012-084
- Audyt projektu "Drob - Bogs" Jacek Bogusławski EPRD-2012-082
- Aktualizacja studium wykonalności inwestycji pn: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród" EPRD-2012-077
- Aktualizacja Studium Wykonalności Inwestycji pn: "Budowa wodociągu grupowego w miejscowościach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tynies Wieś oraz części Oksy i Pawęzowa wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową" EPRD-2012-075
- Studium wykonalności dla zweryfikowanego zakresu zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie instalacji regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt. EPRD-2012-062
- Biznes Plan i wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu działania 8.2 POIG "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B" (Dorbud S.A.) EPRD-2012-061
- Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych EPRD-2012-051
- Badania ewaluacyjne mid–term i ex-post polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rządzenie, POKL EPRD-2012-050
- Projekt zagospodarowania złoża wapieni triasowych Kamienna Góra - Obice wraz z analizą ekonomiczną uwarunkowań wydobywania kopaliny EPRD-2012-044
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Św. Anny i Michałów Rudka w gm. Skarżysko Kościelne EPRD-2012-038
- Przegląd Oceny Właściwej dla projektu "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Rawicz – Poznań" EPRD-2012-036
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo–rekreacyjną w Pińczowie” EPRD-2012-032
- Ocena występowania pomocy publicznej w projekcie "Świętokrzyski Szlak Archeo - Geologiczny" EPRD-2012-027
- Obsługa finansowa, sprawozdawcza, rozliczeniowa i doradztwo projektu: Świętokrzyskie Preparatorium Skamieniałości "Pod Tetrapodem" EPRD-2012-021
- Zamienna dokumentacja projektowa do projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą w Gm. Włoszczowa" EPRD-2012-019
- Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: "Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" EPRD-2012-018
- Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn.: "Przebudowa skrzydła północnego Klasztoru Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu" EPRD-2012-017
- Analiza Due Dilligence i wycena przedsiębiorstwa Budownictwo Hydro - Energetyka Dychów Sp. z o.o. EPRD-2012-015
- Aneks do studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: "Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny” EPRD-2012-014
- Stworzenie połączenia kolejowego z lotniskiem w Modlinie poprzez modernizację istniejącej infrastruktury EPRD-2011-095
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Dynamiczny rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DOBER poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia zakładu oraz dywersyfikację usług" EPRD-2011-094
- Konsultant ds. rekrutacji na potrzeby Projektów Badawczo-Rozwojowych finansowanych z EFRR w Polsce EPRD-2011-089
- Wsparcie prawne przy wdrażaniu projektów B+R finansowanych z EFRR w Polsce EPRD-2011-087
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Poszerzenie oferty produktowej FPHU FAMILES s.c. poprzez zakup centrum obróbczego CNC oraz budowę hali produkcyjno - magazynowej w miejscowości Borków" EPRD-2011-081
- Wsparcie techniczne, pomoc prawna i doradztwo w projekcie: "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Mniów" EPRD-2011-073
- Opracowanie Biznes Planu pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Zagnańskiej 27 w Kielcach" na potrzeby uzyskania kredytu EPRD-2011-071
- Zmiana modelu finansowego dla projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierz” EPRD-2011-066
- Studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: "Budowa laboratorium cyfrowego modelowania przestrzennych danych geologicznych" EPRD-2011-058
- Studium wykonalności inwestycji pn.:"Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego" EPRD-2011-057
- Studium wykonalności inwestycji pn.:"Budowa kotłowni ekologicznej w zespole Placówek Oświatowych w Oksie" EPRD-2011-052
- Nadzór wykonawczy nad realizacją projektu pn.:"Rozwój konsorcjum Budromost Sp. z o.o.- Budar Sp. z o.o. poprzez stworzenie wspólnej oferty usługowej " EPRD-2011-051
- „Skuteczna Aktywizacja” – badanie i analiza skuteczności oddziaływania na rynek pracy wybranych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych EPRD-2011-050
- Aktualizacja dokumentacji projektowej: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie EPRD-2011-049
- Analiza finansowa i ekonomiczna projektu "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - projekt grupowy" EPRD-2011-047
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Półautomatyczna linia do produkcji wielkogabarytowych puszek tłumików w technologii zawalcowywania do samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i ciągników rolniczych" EPRD-2011-044
- Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przy ul. Rejowskiej, m. Skarżysko - Kamienna EPRD-2011-043
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.:"Wprowadzenie innowacyjnych usług zarządzania treściami informacyjnymi i marketingowymi poprzez automatyzację procesów biznesowych współpracujących przedsiębiorstw" EPRD-2011-041
- Obsługa administracyjno-biurowa, finansowo-ksiegowa, sprawozdawcza, prawna i doradcza projektu: "Modernizacja Oddziału Świętokrzyskiego PIG PIB dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrogeologicznych" EPRD-2011-037
- Ocena realizacji zasady komplementarności w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 EPRD-2011-036
- Opracowanie projektu budowlanego - przyłącze wodociągowe dla PKP Zakład Linii Kolejowych w Kielcach EPRD-2011-017
- Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW z układem kogeneracyjnym produkującym w skojarzeniu energię elektryczną oraz energię cieplną EPRD-2011-014
- Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów cz.II" EPRD-2011-010
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.:„Budowa masztów internetowych w Gminie Mniów”. EPRD-2010-114
- Ewaluacja projektu systemowego "Twoja przyszłość" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach EPRD-2010-096
- Program Funkcjonalno - Użytkowy dla budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW dla lokalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim EPRD-2010-095
- Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej φ 150 w ul. Jagiellońskiej w m. Skarżysko - Kamienna EPRD-2010-094
- Aktualizacja biznes planu i wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: "Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji innowacyjnych w skali kraju opakowań z nacięciem ułatwiającym otwieranie" EPRD-2010-093
- Badanie ewaluacyjne mid-term projektu systemowego "Z myślą o Was". EPRD-2010-088
- Badanie ewaluacyjne projektu systemowego "Bądź aktywny zawodowo", realizowanego przez PUP w Częstochowie w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL EPRD-2010-087
- Ewaluacja projektu systemowego "Aktywni zawodowo" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu EPRD-2010-086
- Modernizacja Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrologicznych EPRD-2010-084
- Aktualizacja studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granic miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii krajowej) EPRD-2010-083
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.:„Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego" EPRD-2010-080
- Badanie ewaluacyjne projektu systemowego pod nazwą "Nowe perspektywy - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim" wspołfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EPRD-2010-078
- Ocena systemu zarządzania i wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 EPRD-2010-077
- Obsługa ekspercka PARP w ramach Działania 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" POIG EPRD-2010-074
- Studium wykonalności inwestycji i wniosek o dofinansowanie dla zadania pn.:" Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław" - etap I - Miasto Gdańsk EPRD-2010-070
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.:"Rozwój konsorcjum Budromost Sp. z o.o.- Budar Sp. z o.o. poprzez stworzenie wspólnej oferty usługowej " EPRD-2010-069
- Ewaluacja projektu systemowego "Okno na świat" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej EPRD-2010-068
- Biznes Plan dla zadania pn.: " Poprawa konkurencyjności i wzrost zdolności produkcyjnej Zakładu Mechaniczno Budowlanego Ł.P. poprzez budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz z dostawą nowej linii technologicznej" EPRD-2010-067
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.: „Promocja Kielc i reginu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową” EPRD-2010-062
- Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn.: "Skarbiec Świętokrzyski. Świętokrzyski szlak architektury drewnianej i średniowiecznej" EPRD-2010-061
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.:"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego" EPRD-2010-060
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Centrum Zdrowia Kobiety" EPRD-2010-055
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Przebudowa zespołu pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Neurochirurgiczny dla potrzeb WSZ w Kielcach" EPRD-2010-054
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju" EPRD-2010-052
- Umowa Ramowa na wsparcie techniczne krajów – beneficjentów inicjatywy JASPERS EPRD-2010-048
- Ocena efektów wspierania środkami ZPORR i SPO WKP sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu innowacyjności i konkurencyjności EPRD-2010-047
- Aneks do studium wykonalności inwestycji pn.:„Geopark Kielce: otwarcie rezerwatów geologicznych dla potrzeb turystyki, edukacji i wypoczynku”. EPRD-2010-045
- Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Lubuskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 EPRD-2010-042
- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. "Specjalista ds. analiz finansowych" EPRD-2010-038
- Wykonanie projektu zamiennego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerzawy, gmina Pawłów EPRD-2010-037
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Informatyzacja Urzędu Gminy w Samborcu" EPRD-2010-034
- Nadzór autorski nad realizacją zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie" EPRD-2010-032
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Rozbudowa lądowiska dla helikopterów dla WSZ w Kielcach" EPRD-2010-029
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Budowa systemu lokalizacji pojazdów PSP i OSP oraz transmisji danych" EPRD-2010-026
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radziejowice" EPRD-2010-024
- Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2015 EPRD-2010-023
- Analiza wskaźników rezultatu projektu pn.: "Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału WSZ oraz Archiwum Państwowego w Kielcach" EPRD-2010-022
- Studium wykonalności inwestycji pn.: "Rozwój kultury alternatywnej w bazie zbożowej marką promocji województwa świętokrzyskiego" EPRD-2010-017
- Studium wykonalności inwestycji pn.: "Promocja Kielc i regionu Świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową" EPRD-2010-016
- Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice" EPRD-2010-012
- Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa oczyszczalni przydomowych w Gminie Baćkowice" EPRD-2010-011
- Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Baćkowice" EPRD-2010-010
- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża, Gmina Ożarów. EPRD-2009-117
- Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 EPRD-2009-113
- Biznes plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Podniesienie konkurencyjności restauracji "La Cucina Italiana" poprzez budowę obiektu usługowo-hotelowo-rekreacyjnego". EPRD-2009-106
- Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS w województwie świętokrzyskim EPRD-2009-099
- Koncepcja oraz Studium wykonalności inwestycji dla zadania polegającego na informatyzacji Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o. EPRD-2009-080
- Opracowanie regionalnego Modelu Funkcjonowania Przedsiębiorczości Akademickiej EPRD-2009-073
- Opracowanie koncepcji zasilania w wodę z ujęć miejskich w nawiązaniu do istniejących sieci: ul.Legionów, Spokojnej, Asfaltowej, d. Placu nr 3 Zakładów Metalowych, Ekonomii, Obuwniczej, Mościńskiego, w os. Górna Kolonia, miasto Skarżysko - Kamienna. EPRD-2009-067
- Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 EPRD-2009-065
- Studium wykonalności inwestycji pn. ”Budowa wodociągu grupowego w miejscowościach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tyniec Wieś oraz w części Oksy i Pawęzowa wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową” 1 EPRD-2009-019
- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót kanalizacji z przyłączami dla miejscowości Miedzierza i Matyniów, gm. Smyków. EPRD-2009-064
- Studium wykonalności inwestycji dla zadania pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Oksa” EPRD-2009-062
- Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Pawłów EPRD-2009-061
- Projekt budowlano - wykonawczy na budowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla planowanego osiedla mieszkaniowego w msc. Chrusty, Gmina Zagnańsk. EPRD-2009-058
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie - II etap, Gmina Bliżyn. EPRD-2009-057
- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego projektu Centrum Inżynierii Rozwoju EPRD-2009-037
- Studium wykonalności inwestycji dla zadania pn.:”Rozbudowa Sanatorium WŁÓKNIARZ w Busku - Zdroju. EPRD-2009-031
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Wzrost dostępności i jakości specjalistycznych usług medycznych na terenie Powiatu Pińczowskiego poprzez modernizację, przebudowę, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie” EPRD-2009-030
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” EPRD-2009-029
- Analiza finansowa i ekonomiczna wraz z aktualizacją studium wykonalności inwestycji i wniosku o dofinansowanie projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sandomierz” EPRD-2009-020
- Studium wykonalności inwestycji pn. ”Szlak architektury drewnianej i średniowiecznej” EPRD-2009-008
- Biznes plan dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup maszyny drukarskiej dla firmy Eudarcap - producenta odzieży reklamowej” EPRD-2009-007
- Studium wykonalności inwestycji pn.:”Adaptacja pomieszczeń zespołu budynków Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych ”Baza Zbożowa”. EPRD-2009-006
- Aktualizacja studium wykonalności inwestycji dla projektu Kielecki Inkubator Technologiczny. EPRD-2009-003
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Wzrost jakości usług poprzez modernizację budynku szpitalnego i zakup nowoczesnego aparatu RTG dla Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o.” EPRD-2008-103
- Adaptacja dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla msc Dolany, Jaksice, Sokołowice, Podgaje Koszyckie wraz z drogami dojazdowymi i zasilaniem energetycznym. EPRD-2008-100
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Dostosowanie Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o. do standardów obowiązujących w lecznictwie poprzez rozbudowę o nowoczesny i funkcjonalny blok operacyjny wraz z infrastrukturą” EPRD-2008-091
- Kosztorys zamienny na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Jaksice, Dolany, Sokołowice i Koszyce, gm. Koszyce EPRD-2008-089
- Badanie ankietowe Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 ZPORR EPRD-2008-088
- Analiza ekonomiczna do studium wykonalności inwestycji pn.: ”Zintegrowane oznakowanie przestrzeni turystycznej Powiatu Pińczowskiego” EPRD-2008-076
- Adaptacja dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych dla msc Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most, Górny Młyn, gmina Końskie EPRD-2008-075
- Badanie dotyczące przeprowadzenia analizy poprawności wyliczeń wskaźnika samofinansowania oraz luki finansowej w projektach realizowanych w ramach ZPORR – Województwo Zachodniopomorskie EPRD-2008-070
- Studium wykonalności inwestycji pn.:”Budowa drogi gminnej Zagórze I w km 0+000 do 0+725, dł. 725 m w miejscowości Zagórze, gm. Bliżyn EPRD-2008-064
- Badanie ewaluacyjne „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim” EPRD-2008-058
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo–rekreacyjną w Pińczowie” EPRD-2008-057
- Studium wykonalności inwestycji pn.:”Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy zespole Szkół w Bliżynie” EPRD-2008-045
- Opracowanie dokumentacji budowlanej zmiany kierunku spływu ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej dla msc. Czerwony Most, Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej w Końskich EPRD-2008-043
- Wsparcie dla inicjatywy JASPERS w przeglądzie raportów oddziaływania na środowisko w Polsce, Plan Działania 2008 EPRD-2008-042
- Wniosek o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VIMEL poprzez zakup ruchomych środków trwałych”. EPRD-2008-041
- Geopark Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia EPRD-2008-033
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Poprawa konkurencyjności firmy VANSTAR poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii produkcji w ramach projektu budowy i innowacyjnie wyposażanej hali produkcyjno-magazynowej”. EPRD-2008-032
- Analiza projektów realizowanych w ramach Priorytetów 1 i 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego 2004-2006 w zakresie prawidłowości sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących przychodu netto osiąganego przez projekt EPRD-2008-031
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszacą dla msc: Kurzelów, Danków Duży i Danków Mały EPRD-2008-030
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Likwidacja kotłowni przy ul. Zapomnianej 5 i przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego” EPRD-2008-024
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Łopuszno” EPRD-2008-023
- Studium wykonalności inwestycji pn.:”Przebudowa mostu w ciągu ulicy Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy” EPRD-2008-021
- Studium wykonalności inwestycji pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn” EPRD-2008-019
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa wodociągu w gminie Raków” EPRD-2008-018
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa infrastruktury drogowej w Gminie Raków w miejscowościach: Nowa Huta, Koziel, Ociesęki, Bardo, Wola Wąkopna, Zalesie” EPRD-2008-017
- Aktualizacja Studium Wykonalności Inwestycji dla zadania pn.:”Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. EPRD-2008-016
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Budowa i rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce”. EPRD-2008-015
- Studium wykonalności inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 762”. EPRD-2008-014
- Wykonanie badania ewaluacyjnego nt. „Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce” EPRD-2008-011
- Studium wykonalności inwestycji: Budowa stacji wodociągowej i wodociągu grupowego w gminie Oksa EPRD-2008-009
- Studium wykonalności inwestycji dla projektu: Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Węgleszynie. EPRD-2008-008
- Wstępne studium wykonalności inwestycji dla projektu ”Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”. EPRD-2007-061
- E-Świętokrzyskie 2 - informatyzacja gmin i powiatów EPRD-2007-056
- „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcja przestrzenną dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach oraz aktualizacji studium wykonalności Parku Naukowo- Technologicznego P-W w Suwałkach. EPRD-2007-053
- „Pozyskanie na potrzeby Dolnośląskiego Parku Technologicznego Know-How dotyczącego zakresu oferty usługowej Parku oraz sposobu świadczenia usług na rzecz użytkowników Parku” EPRD-2007-049
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, etap III, gm. Koprzywnica. EPRD-2007-038
- Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kurzelów-Danków Duży, gm. Włoszczowa EPRD-2007-037
- Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Czarnca-Kąty-Kuzki, gm. Włoszczowa EPRD-2007-036
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Koprzywnica, Sośniczany, Błonie, gm. Koprzywnica EPRD-2007-035
- Analiza ekonomiczno - finansowa w dwóch wariantach dla inwestycji polegającej na budowie systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Pawłów EPRD-2007-028
- Budowa sali sportowej z widownią i zapleczem wraz z boiskami przyszkolnymi przy zespole Szkół w Działoszycach EPRD-2007-026
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminach Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki EPRD-2007-014
- Koncepcja programowa, studium wykonalności oraz analiza ekonomiczno - prawna dla Kieleckiego Inkubatora Technologicznego EPRD-2007-007
- Koncepcja programowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gm. Baćkowice z uwzględnieniem budowy przydomowych oczyszczalani ścieków. EPRD-2006-044
- Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą EPRD-2006-039
- Studium Wykonalności Inwestycji: „Przebudowa Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie” EPRD-2006-038
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap EPRD-2006-037
- Kielecki Park Naukowo - Technologiczny EPRD-2006-035
- Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Solec - Zdrój obejmujących przebudowę dróg gminnych i lokalnych. EPRD-2006-034
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobów, Czachów, Karsy gm. Ożarów. EPRD-2006-032
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi dla 21 msc. gminy Smyków, oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla msc. Miedzierza, Matyniów EPRD-2006-031
- Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i na przebudowe nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych w msc. Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most i Górny Młyn w gm Końskie EPRD-2006-030
- Budowa stawów pstrągowych EPRD-2006-029
- Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet, ich szansą na rynku pracy EPRD-2006-025
- Geopark Kielce – rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku EPRD-2005-010
- Założenia koncepcyjne utworzenia i działalności klastra branżowego - Targi, kongresy, konferencje i usługi tow. EPRD-2006-017
- Budowa Kieleckiego Inkubatora Technologicznego poprzez tworzenie partnerstw i upowszechnianie wiedzy. EPRD-2006-016
- Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Kielcach EPRD-2005-009
- Usługi w zakresie zatrudnienia Program ”Targi Pracy” powiat Kielce EPRD-2003-015
- Plan strategiczny Spółki na lata 2006-2010 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A. EPRD-2005-008
- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brzezie, Wawrzeńczyce, gm. Pawłów EPRD-2004-038
- Projekt Budowlany Sieci Kanalizacji Sanitarnej z Przykanalikami EPRD-2004-037
- Rozbudowa i modernizacja lotniska Kielce w Masłowie EPRD-2005-007
- Opracowanie specyfikacji przetargowej na wybór Menadżera Projektu i PIU - dla inwestycji ZMMZ przygotowywanej do współfinansowania z Funduszu Spójności EPRD-2006-009
- Doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej EPRD-2001-015
- Program wsparcia małych przedsiębiorstw działających w środowisku wiejskim DOSKONALENIE I ROZWÓJ EPRD-2001-014
- Udzielenie jednorazowych dotacji osobom fizycznym podejmującym działalność gospodarczą EPRD-2001-013
- Analiza formalno-prawna i instytucjonalna dotycząca możliwości realizacji zamierzeń gospodarczych powiązanych z likwidacja Kopalni Siarki ”Grzybów” w Rzędowie EPRD-2004-036
- Rewitalizacja śródmieścia Kielc. Przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki. EPRD-2004-035
- Rozbudowa wraz z wyposażeniem ZS im J. Iwaszkiewicza oraz termomodernizacja budynków w ZSRCKU w Sochaczewie EPRD-2004-034
- Interpretacja wyników pomiaru hałasu komunikacyjnego dla trasy drogowej Północ-Południe w Starachowicach EPRD-2001-011
- Budowa kanalizacji w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza EPRD-2000-006
- Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego EPRD-2004-033
- Modernizacja Zakładu RSM „RESMLECZ” w Trzebownisku EPRD-2003-014
- Budowa ubojni trzody „EUROUBOJNIA” w Jędrzejowie EPRD-2002-014
- Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Św. EPRD-2004-032
- Wyposażenie obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach EPRD-2004-031
- Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: etap I – Przebudowa wiaduktów na ulicy Kra-kowskiej, etap II – Przebudowa drogi wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ulicy Krakowskiej EPRD-2004-030
- Wstępne Studium Wykonalności Inwestycji dla przedsięwzięcia pod nazwą „Infrastruktura kanalizacyjna przewidziana do dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w latach 2004 – 2006” EPRD-2004-028
- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach, ul. Boczna 15 EPRD-2004-027
- Budowa drogi gminnej (ulica Główna) wraz z odwodnieniem na osiedlu Sosnówka w Chęcinach EPRD-2004-026
- Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem na osiedlu Północ w Chęcinach EPRD-2004-025
- Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 1564002 na odcinku Piasek Mały – Kolonia Zagajów w Gminie Solec Zdrój EPRD-2004-024
- Przebudowa dróg gminnych (ul. Żeromskiego, ul. Szkolna, ul. Polna) w miejscowości Solec Zdrój EPRD-2004-023
- Budowa węzła drogowego łączącego ul. Krasickiego z ul. Radomską i ul. Manifestu Lipcowego w Kielcach EPRD-2005-006
- Przebudowa dróg gminnych: ulica w osiedlu Brożka, ulica Leśna, ulica Wiejska we Włoszczowie EPRD-2004-022
- Rozbudowa wodociągu grupowego „Wodzisław” etap V EPRD-2004-021
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego EPRD-2001-010
- Uzupełnienie i aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennych kanalizacji sanitarnej dla siedmiu gmin zrzeszonych w ramach Związku Międzygminnego ”Mazowsze Zachodnie” EPRD-2004-020
- Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD - Działania 3 i 4 dla Gminy Chęciny EPRD-2003-013
- Roboty budowlano-montażowe oraz zakup sprzętu medycznego i komputerowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach EPRD-2004-019
- Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych nr 0450T, 0405T, 0486T na odcinku Stąporków – Hucisko – Mokra – Krasna – Mniów – Grzymałków – Ruda Strawczyńska EPRD-2004-018
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Koneckiego EPRD-2003-012
- Budowa hali sportowej wraz z rozbudową gimnazjum w Teresinie EPRD-2004-017
- Ocena praktyk zarządzania edukacją na szczeblu gminy/powiatu EPRD-2005-003
- Program aktywizacji intelektualnej i rozwoju zawodowego osób pracujących w regionie świętokrzyskim EPRD-2005-002
- Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sochaczew EPRD-2004-016
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego EPRD-2003-011
- „Analiza porównawcza sposobu odprowadzenia ścieków z miejscowości Brzóstowa, Piaski Brzóstowskie, Ćmielów i Grójec, Gmina Ćmielów” EPRD-2003-009
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY DZIAŁOSZYCE EPRD-2004-014
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WISKITKI EPRD-2004-013
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZAGNAŃSK EPRD-2004-011
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOLEC ZDRÓJ EPRD-2004-010
- PHARE 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Świętokrzyskie EPRD-2004-009
- regionalna Strategia Innowacji RSI Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 EPRD-2003-008
- Budowa chłodni mięsa wysokiego składowania wraz z obiektami towarzyszącymi w Jędrzejowie EPRD-2003-007
- Modernizacja i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego „VICTORIA CYMES”, wraz z zakupem maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych środków transportu EPRD-2003-006
- Szkolenia beneficjentów rynku i pracowników administracji publicznej z wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej EPRD-2004-001
- Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizyjących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów EPRD-2003-003
- Kompleksowy program rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o innowacyjność i transfer nowych technologii EPRD-2001-008
- Świetokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii EPRD-2001-007
- Usługi w zakresie zatrudnienia - ”WSPARCIE” EPRD-2003-005
- Nida 2000 - opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych oraz koncepcji zaopatrzenia wsi w wodę dla wodociągu regionalnego Nowy Korczyn EPRD-1996-001
- Centra Wspierania Przedsiębiorczości EPRD-2003-002
- Wsparcie rozwoju regionalnego oraz przygotowania do administrowania działaniami akcesyjnymi do UE i Funduszami Strukturalnymi w wybranych regionach polskich EPRD-2002-003
- Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. EPRD-2002-006
- Usługi na obszarach wiejskich (socjalne, komunalne, transportowe, produkcyjne, itp) EPRD-2003-004
- Promocja i handel artykułami rolno-spożywczymi EPRD-1999-007
- Wsparcie techniczne w monitoringu i wdrażaniu podkomponentu B2 Edukacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich EPRD-2002-001
- Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa EPRD-1997-001
- Wypracowanie zagadnień prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dla obrotu kontraktami terminowymi EPRD-1995-001
- Aktywizacja gospodarcza gmin powiatu ostrowieckiego poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej EPRD-2001-006
- System reprezentacji środowisk wiejskich EPRD-1999-006
- Program rozwoju wsi i rolnictwa w regionie środkowo-wschodniej Polski EPRD-1998-006
- Restrukturyzacja przemysłu nasiennego i pomoc dla Polskiej Izby Nasiennej EPRD-1998-009
- Systemy organizacji handlu artykułami rolno-spożywczymi w Unii Europejskiej EPRD-1998-008
- Pomoc techniczna przy dostosowaniu polskiego rolnictwa do wymagań Unii Europejskiej EPRD-1999-009
- Budowa obwodnicy miejscowości Kije w ciągu drogi krajowej nr 78 wraz z przełożeniem drogi wojewódzkiej nr 766 EPRD-2001-005
- Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Koziel gmina Raków EPRD-2000-005
- Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Duraczów, Ruda i Melonek oraz Sadków gmina Łagów EPRD-2000-004
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamionki gmina Łączna. EPRD-2001-002
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia gmina Pacanów EPRD-2001-001
- Modernizacja, adaptacja i dobudowa magazynów nabiałowych z uwzględnieniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w RSM „ROLMLECZ” Radom EPRD-2003-001
- Zakup sprzętu do odbioru mleka w zakładzie „Proszkownia Mleka” Piotrków Kujawski EPRD-2002-009
- Modernizacja budynku produkcyjnego i linii technologicznej do produkcji serów twarogowych zgodnie ze standardami weterynaryjnymi i sanitarnymi UE w ZPM „MLECZ” Wolsztyn EPRD-2002-011
- Intensyfikacja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kieleckim poprzez modernizację sieci dróg powiatowych EPRD-2001-003
- Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski EPRD-2002-002
- Adaptacja społeczno-zawodowa Romów i ich integracja ze środowiskiem lokalnym na terenie województwa świętokrzyskiego EPRD-2000-001
- Budowa systemu kanalizacyjnego dla miasta Busko-Zdrój EPRD-2000-003
- Aktywizacja gospodarcza terenów górskich położonych w Świętokrzyskim Parku Narodowym EPRD-2000-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pałecznica EPRD-1999-008
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pierzchnica EPRD-1999-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka Nowiny EPRD-1999-004
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik EPRD-1999-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szerzyny EPRD-1999-001
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa EPRD-1998-004
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów EPRD-1998-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica EPRD-1999-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław EPRD-1998-007
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwierzyce EPRD-1998-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno EPRD-1998-001
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Małopolski EPRD-1998-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia Jędrzejowska EPRD-1997-003
- Usługi w zakresie zatrudnienia - „IMPULS” EPRD-2002-008
- Szkolenie Likwidatorów szkód w uprawach rolnych EPRD-2002-007
- Szkolenie Agentów Ubezpieczeniowych TUW EPRD-2002-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów EPRD-1997-002
- Kurs Księgowości Komputerowej EPRD-2002-012
- Centra Wspierania Przedsiębiorczości EPRD-2002-004
- Szkolenia dotyczące zasad korzystania ze środków programu SAPARD EPRD-2002-010
- Aktywizacja gospodarcza regionu Gór Świętokrzyskich EPRD-2001-004
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.