Region realizacji: POLAND
Projekt Nr projektu
- Program funkcjonalno - użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Popowice na terenie Aglomeracji Oksa EPRD-2017-045
- Badanie porównawcze europejskich metod i metodologii działań morskich (WFD) EPRD-2017-021
- Studium Wykonalno¶ci Inwestycji pn.: "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu ¶wiÄ™tokrzyskiego" EPRD-2017-016
- Wykonanie audytu zewnÄ™trznego projektów w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska – Białoru¶ –Ukraina (PBU) 2007 – 2013 oraz Litwa – Polska – Rosja (LPR) 2007 – 2013 EPRD-2017-011
- Studium Wykonalno¶ci Inwestycji pn.: "Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w WSzZ w Kielcach" EPRD-2017-007
- Studium Wykonalno¶ci dla projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ¶cieków wraz z budowÄ… wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie" EPRD-2017-002
- Studium Wykonalno¶ci dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i OdrowÄ…żku oraz budynku administracyjnego UG i budynku strażnicy OSP, z wykorzystaniem OZE, Gmina Bliżyn " EPRD-2016-099
- Studium Wykonalno¶ci dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczno¶ci publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" EPRD-2016-096
- Studium Wykonalno¶ci dla projektu pn.: "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczno¶ci publicznej na terenie Gminy Masłów" EPRD-2016-084
- Studium Wykonalno¶ci dla projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" EPRD-2016-083
- Studium Wykonalno¶ci dla projektu pn.: "Wzrost jako¶ci kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów" EPRD-2016-081
- Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół na terenie Gminy Masłów EPRD-2016-080
- Studium Wykonalno¶ci Inwestycji i wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budowÄ… obwodnic m. Suków i Daleszyce" EPRD-2016-074
- Studium Wykonalno¶ci Inwestycji pn.: "Modernizacja o¶wietlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów" EPRD-2016-067
- Studium Wykonalno¶ci Inwestycji pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" EPRD-2016-065
- Strategia Rozwoju Gminy Pawłów wraz z prognozÄ… oddziaływania na ¶rodowisko EPRD-2016-049
- Studium Wykonalno¶ci i wniosek aplikacyjny dla 2 projektów pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Lubienia, gmina Brody" i "Rozbudowa oczyszczalni ¶cieków w miejscowo¶ci Krynki, gmina Brody" EPRD-2016-043
- Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie ¶wiÄ™tokrzyskim wraz z analizÄ… kluczowych i deficytowych kwalifikacji w branżach stanowiÄ…cych inteligentne specjalizacje regionu EPRD-2016-031
- Program funkcjonalno - użytkowy, wniosek o wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach, studium wykonalno¶ci i wniosek o dofinansowanie dla projektu "Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacjÄ… oczyszczalni ¶cieków w Gminie Bodzentyn EPRD-2016-030
- Studium Wykonalno¶ci Inwestycji pn.: "Rozbudowa budynków: Zespołu Szkół w Pawłowie, Zespołu Szkół w Rzepinie, Zespołu Szkół w Chybicach" EPRD-2016-027
- Studium Wykonalno¶ci Inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczno¶ci publicznej w Gminie Pawłów" EPRD-2016-023
- Program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalno¶ci inwestycji: "¦wiÄ™tokrzyski Park Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi" EPRD-2016-018
- Program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalno¶ci inwestycji: "Budowa O¶rodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu" EPRD-2015-071
- Studium Wykonalno¶ci Inwestycji pn.: "Rozbudowa ogrodu botanicznego" Geopark Kielce EPRD-2015-049
- Program funkcjonalno - użytkowy, audyt energetyczny oraz studium wykonalno¶ci inwestycji polegajÄ…cej na przebudowie i termomodernizacji budynków Sanktuarium w Kałkowie -Godowie EPRD-2015-022
- Analiza potencjału kulturowego województwa ¶wiÄ™tokrzyskiego z uwzglÄ™dnieniem społeczno-gospodarczych uwarunkowań EPRD-2015-005
- Mapa aglomeracji projektu pn.: " Modernizacja czÄ™¶ci osadowo - biogazowej ¶cieków w Starachowicach" EPRD-2014-033
- Dokumentacja projektowa dla sieci wodociÄ…gowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny w ramach zadania "UporzÄ…dkowanie gospodarki wodno - ¶ciekowej w otulinie i na terenie ¦PN - ETAP VI EPRD-2014-032
- Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko 2007 – 2013, Działanie 1.1 (projekty przygotowawcze) dla PWIK Starachowice EPRD-2014-030
- Wykonanie audytu zewnÄ™trznego projektów w ramach Programów Europejskiego Instrumentu SÄ…siedztwa i Partnerstwa Polska-Białoru¶-ukraina (PBU) 2007-2013 i Litwa-Polska-Rosja (LPR) 2007-2013 EPRD-2014-014
- Analiza ekonomiczno - finansowa - studium wykonalno¶ci projektu "Rewitalizacja zabytkowego ¦ródmie¶cia Kielc - etap I (aktualizacja) EPRD-2014-013
- Opracowanie raportu w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i porÄ™czeniowe , aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu EPRD-2014-012
- PowiÄ…zania kooperacyjne miÄ™dzy firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi – efekt dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects) EPRD-2014-010
- Badanie dotyczÄ…ce opinii konsumentów w sektorze hotelowym zamieszczanych w internecie EPRD-2014-008
- Projekt budowlano - wykonawczy na budowÄ™ kanalizacji sanitarnej w Dobrowodzie, Olganowie, Bilczowie, Budzyniu i Kawczycach, gm. Busko - Zdrój EPRD-2014-007
- WłÄ…czenie kwestii zmian klimatycznych w fundusze objÄ™te zakresem Wspólnych Ram Strategicznych w okresie 2014-2020 EPRD-2014-006
- Doradztwo formalno - prawne w zakresie przygotowania aplikacji do Programu Badań Stosowanych NCBiR dla Centrum Medyczne Zdrowie EPRD-2014-003
- Aplikacja o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" POIG dla Centrum Medyczne Zdrowie EPRD-2014-002
- Aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu pn. UporzÄ…dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej na terenie miasta Sandomierza" oraz zmiana modelu finansowego EPRD-2013-086
- Dokumentacja przetargowa, porady prawne i działania konsultingowe dla projektu: "Bliżej e-¶wiata - szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Mniów" EPRD-2013-083
- Analiza ekonomiczno - finansowa w zakresie przygotowania do realizacji przez GminÄ™ Skarżysko-Kamienna zadania inwestycyjnego pt. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych” w formule PPP EPRD-2013-081
- Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowÄ™ sieci wodociÄ…gowej wraz z przyłÄ…czami w miejscowo¶ci Szynwałd EPRD-2013-077
- Doradztwo prawne i reprezentacja prawna w zakresie rozliczania i odzyskiwania podatku VAT (Gmina Mniów) EPRD-2013-065
- Koncepcja odwodnienia w obrÄ™bie przejazdu i na przejeĽdzie km 152.083 linii kolejowej nr 008 Warszawa – Kraków w ciÄ…gu drogi powiatowe nr 0578T ul. Bugaj – ul. Langiewicza w miejscowo¶ci Suchedniów EPRD-2013-060
- Doradztwo prawno - finansowe i nadzór inwestycyjny projektu realizowanego przez DORBUD S.A. w ramach działania 8.2 POIG EPRD-2013-059
- Ocena merytoryczna 9 projektów z samorzÄ…dowego sektora drogowego w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule PPP EPRD-2013-057
- Uzupełnienie dokumentacji projektowej "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. JÄ™drzejowskiej we Włoszczowie" EPRD-2013-056
- Nadzór autorski nad realizacjÄ… inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomo¶ci w msc Grzybowa Góra i Skarżysko Ko¶cielne" EPRD-2013-052
- Audyt efektywno¶ci ekologicznej i wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja zespołu szkół ogólnokształcÄ…cych nr 15 w Kielcach" EPRD-2013-050
- Studium wykonalno¶ci projektu pn.: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o oddziały pediatryczne" EPRD-2013-049
- Biznes Plan i wniosek o dofinansowanie projektu dla Centrum Medyczne "Zdrowie" POIG 8.2 "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B" EPRD-2013-047
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczÄ…cego zgłoszenia wymiennika ciepła w ramach 5.4.1. POIG: Wsparcie na uzyskanie ochrony własno¶ci przemysłoweh EPRD-2013-046
- Analiza finansowa dla projektu pn.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie produkcji pieców i kotłów" - działanie 4.4 POIG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym EPRD-2013-045
- Studium wykonalno¶ci projektu pn.: "Zakup sprzÄ™tu i aparatury medycznej w celu poprawy opieki perinatalnej w WSZ w Kielcach" EPRD-2013-040
- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczÄ…cego zgłoszenia podajnika pelet do kotła w ramach 5.4.1. POIG: Wsparcie na uzyskanie ochrony własno¶ci przemysłoweh EPRD-2013-036
- Ekonomiczny plan operacyjny i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn: Poszerzenie oferty usługowej przedsiÄ™biorstwa ¦widerski INN EPRD-2013-031
- Ekonomiczny plan operacyjny i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn: Utworzenie przedsiÄ™biorstwa poprzez budowÄ™ i wyposażenie budynku usługowego w miejscowo¶ci Mikułowice EPRD-2013-029
- Ekonomiczny plan operacyjny i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn: Wzrost zdolno¶ci produkcyjnych oraz zatrudnienia poprzez zakup suszarni oraz traka EPRD-2013-028
- Analiza rynku nowych technologii w regionie Mazowsza EPRD-2013-023
- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujÄ…cych odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami we Włoszczowie (droga nr 785: Kurzelów - Włoszczowa) EPRD-2013-014
- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujÄ…cych odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami we Włoszczowie (droga nr 786 oraz 742) EPRD-2013-013
- Bliżej e-¶wiata – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Mniów EPRD-2013-012
- Audytu zewnÄ™trzny projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoru¶ – Ukraina (PBU) 2007-2013 EPRD-2012-127
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz ze ¶cieżkÄ… zdrowia i urzÄ…dzeniami do kinezyterapii na terenie DPS w Zgórsku" EPRD-2012-112
- Studium wykonalno¶ci projektu pn.: "Innowacyjny system zbierania, archiwizowania i przetwarzania danych pomiarowych DAHS" EPRD-2012-109
- Analiza wykonalno¶ci projektu Partnerstwa "Kielecki Obszar Funkcjonalny" EPRD-2012-100
- Rozliczenie projektów informatycznych Mi2Komp s.c. Mikulski Sylwester EPRD-2012-097
- Aktualizacja studium wykonalno¶ci dla projektu pn.: „Informatyzacja Miejskiego PrzedsiÄ™biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju” EPRD-2012-092
- Dokumentacja projektowa zamienna ul. Konecka, Skalna, Długa w msc Końskie EPRD-2012-085
- Analiza finansowa projektu "Okno na ¶wiat" Miejskiego O¶rodka Pomocy Rodzinie w Kielcach EPRD-2012-084
- Audyt projektu "Drob - Bogs" Jacek Bogusławski EPRD-2012-082
- Aktualizacja studium wykonalno¶ci inwestycji pn: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród" EPRD-2012-077
- Aktualizacja Studium Wykonalno¶ci Inwestycji pn: "Budowa wodociÄ…gu grupowego w miejscowo¶ciach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tynies Wie¶ oraz czÄ™¶ci Oksy i PawÄ™zowa wraz z niezbÄ™dnÄ… infrastrukturÄ… wodociÄ…gowÄ…" EPRD-2012-075
- Studium wykonalno¶ci dla zweryfikowanego zakresu zadań inwestycyjnych polegajÄ…cych na rozbudowie instalacji regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbÄ™dny sprzÄ™t. EPRD-2012-062
- Biznes Plan i wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu działania 8.2 POIG "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B" (Dorbud S.A.) EPRD-2012-061
- Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiÄ™kszenie potencjału o¶rodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych EPRD-2012-051
- Badania ewaluacyjne mid–term i ex-post polegajÄ…ce na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwo¶ci w kontek¶cie projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rzÄ…dzenie, POKL EPRD-2012-050
- Projekt zagospodarowania złoża wapieni triasowych Kamienna Góra - Obice wraz z analizÄ… ekonomicznÄ… uwarunkowań wydobywania kopaliny EPRD-2012-044
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomo¶ci w ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. ¦w. Anny i Michałów Rudka w gm. Skarżysko Ko¶cielne EPRD-2012-038
- PrzeglÄ…d Oceny Wła¶ciwej dla projektu "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Rawicz – Poznań" EPRD-2012-036
- Aneks do studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartÄ… infrastrukturÄ… sportowo–rekreacyjnÄ… w Pińczowie” EPRD-2012-032
- Ocena wystÄ™powania pomocy publicznej w projekcie "¦wiÄ™tokrzyski Szlak Archeo - Geologiczny" EPRD-2012-027
- Obsługa finansowa, sprawozdawcza, rozliczeniowa i doradztwo projektu: ¦wiÄ™tokrzyskie Preparatorium Skamieniało¶ci "Pod Tetrapodem" EPRD-2012-021
- Zamienna dokumentacja projektowa do projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłÄ…czami, przepompowniami ¶cieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… w Gm. Włoszczowa" EPRD-2012-019
- Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: "Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" EPRD-2012-018
- Nadzór inwestorski nad realizacjÄ… projektu pn.: "Przebudowa skrzydła północnego Klasztoru Misjonarzy Oblatów na ¦wiÄ™tym Krzyżu" EPRD-2012-017
- Analiza Due Dilligence i wycena przedsiÄ™biorstwa Budownictwo Hydro - Energetyka Dychów Sp. z o.o. EPRD-2012-015
- Aneks do studium wykonalno¶ci inwestycji dla projektu pn.: "¦wiÄ™tokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny” EPRD-2012-014
- Stworzenie połÄ…czenia kolejowego z lotniskiem w Modlinie poprzez modernizacjÄ™ istniejÄ…cej infrastruktury EPRD-2011-095
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Dynamiczny rozwój i wzrost konkurencyjno¶ci przedsiÄ™biorstwa DOBER poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia zakładu oraz dywersyfikacjÄ™ usług" EPRD-2011-094
- Konsultant ds. rekrutacji na potrzeby Projektów Badawczo-Rozwojowych finansowanych z EFRR w Polsce EPRD-2011-089
- Wsparcie prawne przy wdrażaniu projektów B+R finansowanych z EFRR w Polsce EPRD-2011-087
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Poszerzenie oferty produktowej FPHU FAMILES s.c. poprzez zakup centrum obróbczego CNC oraz budowÄ™ hali produkcyjno - magazynowej w miejscowo¶ci Borków" EPRD-2011-081
- Wsparcie techniczne, pomoc prawna i doradztwo w projekcie: "Zapewnienie dostÄ™pu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Mniów" EPRD-2011-073
- Opracowanie Biznes Planu pn. "Zakup nieruchomo¶ci przy ul. Zagnańskiej 27 w Kielcach" na potrzeby uzyskania kredytu EPRD-2011-071
- Zmiana modelu finansowego dla projektu pn.: "UporzÄ…dkowanie gospodarki wodno - ¶ciekowej na terenie miasta Sandomierz” EPRD-2011-066
- Studium wykonalno¶ci inwestycji dla projektu pn.: "Budowa laboratorium cyfrowego modelowania przestrzennych danych geologicznych" EPRD-2011-058
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:"Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczno¶ci publicznej powiatu pińczowskiego" EPRD-2011-057
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:"Budowa kotłowni ekologicznej w zespole Placówek O¶wiatowych w Oksie" EPRD-2011-052
- Nadzór wykonawczy nad realizacjÄ… projektu pn.:"Rozwój konsorcjum Budromost Sp. z o.o.- Budar Sp. z o.o. poprzez stworzenie wspólnej oferty usługowej " EPRD-2011-051
- „Skuteczna Aktywizacja” – badanie i analiza skuteczno¶ci oddziaływania na rynek pracy wybranych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych EPRD-2011-050
- Aktualizacja dokumentacji projektowej: Budowa wodociÄ…gu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. JÄ™drzejowskiej we Włoszczowie EPRD-2011-049
- Analiza finansowa i ekonomiczna projektu "Zapewnienie dostÄ™pu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - projekt grupowy" EPRD-2011-047
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Półautomatyczna linia do produkcji wielkogabarytowych puszek tłumików w technologii zawalcowywania do samochodów ciÄ™żarowych, autobusów, maszyn budowlanych i ciÄ…gników rolniczych" EPRD-2011-044
- Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przepompowniÄ… ¶cieków i zasilaniem energetycznym przy ul. Rejowskiej, m. Skarżysko - Kamienna EPRD-2011-043
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.:"Wprowadzenie innowacyjnych usług zarzÄ…dzania tre¶ciami informacyjnymi i marketingowymi poprzez automatyzacjÄ™ procesów biznesowych współpracujÄ…cych przedsiÄ™biorstw" EPRD-2011-041
- Obsługa administracyjno-biurowa, finansowo-ksiegowa, sprawozdawcza, prawna i doradcza projektu: "Modernizacja Oddziału ¦wiÄ™tokrzyskiego PIG PIB dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrogeologicznych" EPRD-2011-037
- Ocena realizacji zasady komplementarno¶ci w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 EPRD-2011-036
- Opracowanie projektu budowlanego - przyłÄ…cze wodociÄ…gowe dla PKP Zakład Linii Kolejowych w Kielcach EPRD-2011-017
- Raport o oddziaływaniu na ¶rodowisko budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW z układem kogeneracyjnym produkujÄ…cym w skojarzeniu energiÄ™ elektrycznÄ… oraz energiÄ™ cieplnÄ… EPRD-2011-014
- Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczno¶ci publicznej w gminie Ożarów cz.II" EPRD-2011-010
- Aneks do studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:„Budowa masztów internetowych w Gminie Mniów”. EPRD-2010-114
- Ewaluacja projektu systemowego "Twoja przyszło¶ć" realizowanego przez Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Kielcach EPRD-2010-096
- Program Funkcjonalno - Użytkowy dla budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW dla lokalizacji w Ostrowcu ¦wiÄ™tokrzyskim EPRD-2010-095
- Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociÄ…gowej φ 150 w ul. Jagiellońskiej w m. Skarżysko - Kamienna EPRD-2010-094
- Aktualizacja biznes planu i wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: "Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji innowacyjnych w skali kraju opakowań z naciÄ™ciem ułatwiajÄ…cym otwieranie" EPRD-2010-093
- Badanie ewaluacyjne mid-term projektu systemowego "Z my¶lÄ… o Was". EPRD-2010-088
- Badanie ewaluacyjne projektu systemowego "BÄ…dĽ aktywny zawodowo", realizowanego przez PUP w CzÄ™stochowie w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL EPRD-2010-087
- Ewaluacja projektu systemowego "Aktywni zawodowo" realizowanego przez Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Sandomierzu EPRD-2010-086
- Modernizacja Oddziału ¦wiÄ™tokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrologicznych EPRD-2010-084
- Aktualizacja studium wykonalno¶ci inwestycji dla projektu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granic miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii krajowej) EPRD-2010-083
- Aneks do studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:„Podniesienie jako¶ci usług publicznych poprzez modernizacjÄ™ i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu JÄ™drzejowskiego" EPRD-2010-080
- Badanie ewaluacyjne projektu systemowego pod nazwÄ… "Nowe perspektywy - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim" wspołfinansowanego przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EPRD-2010-078
- Ocena systemu zarzÄ…dzania i wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 EPRD-2010-077
- Obsługa ekspercka PARP w ramach Działania 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" POIG EPRD-2010-074
- Studium wykonalno¶ci inwestycji i wniosek o dofinansowanie dla zadania pn.:" Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław" - etap I - Miasto Gdańsk EPRD-2010-070
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.:"Rozwój konsorcjum Budromost Sp. z o.o.- Budar Sp. z o.o. poprzez stworzenie wspólnej oferty usługowej " EPRD-2010-069
- Ewaluacja projektu systemowego "Okno na ¶wiat" realizowanego przez Powiatowy UrzÄ…d Pracy w ŁÄ™cznej EPRD-2010-068
- Biznes Plan dla zadania pn.: " Poprawa konkurencyjno¶ci i wzrost zdolno¶ci produkcyjnej Zakładu Mechaniczno Budowlanego Ł.P. poprzez budowÄ™ hali produkcyjno - magazynowej wraz z dostawÄ… nowej linii technologicznej" EPRD-2010-067
- Aneks do studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: „Promocja Kielc i reginu ¶wiÄ™tokrzyskiego poprzez sztukÄ™ festiwalowÄ…” EPRD-2010-062
- Nadzór inwestorski nad realizacjÄ… projektu pn.: "Skarbiec ¦wiÄ™tokrzyski. ¦wiÄ™tokrzyski szlak architektury drewnianej i ¶redniowiecznej" EPRD-2010-061
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.:"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego" EPRD-2010-060
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Centrum Zdrowia Kobiety" EPRD-2010-055
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:" Przebudowa zespołu pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Neurochirurgiczny dla potrzeb WSZ w Kielcach" EPRD-2010-054
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:" Uruchomienie zintegrowanego systemu zarzÄ…dzania MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju" EPRD-2010-052
- Umowa Ramowa na wsparcie techniczne krajów – beneficjentów inicjatywy JASPERS EPRD-2010-048
- Ocena efektów wspierania ¶rodkami ZPORR i SPO WKP sektora M¦P w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem wzrostu innowacyjno¶ci i konkurencyjno¶ci EPRD-2010-047
- Aneks do studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:„Geopark Kielce: otwarcie rezerwatów geologicznych dla potrzeb turystyki, edukacji i wypoczynku”. EPRD-2010-045
- Analiza systemu zarzÄ…dzania, wdrażania i kontroli Lubuskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 EPRD-2010-042
- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. "Specjalista ds. analiz finansowych" EPRD-2010-038
- Wykonanie projektu zamiennego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Szerzawy, gmina Pawłów EPRD-2010-037
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:" Informatyzacja UrzÄ™du Gminy w Samborcu" EPRD-2010-034
- Nadzór autorski nad realizacjÄ… zadania pn.: "UporzÄ…dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie" EPRD-2010-032
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:" Rozbudowa lÄ…dowiska dla helikopterów dla WSZ w Kielcach" EPRD-2010-029
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:" Budowa systemu lokalizacji pojazdów PSP i OSP oraz transmisji danych" EPRD-2010-026
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radziejowice" EPRD-2010-024
- Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2015 EPRD-2010-023
- Analiza wskaĽników rezultatu projektu pn.: "Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału WSZ oraz Archiwum Państwowego w Kielcach" EPRD-2010-022
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: "Rozwój kultury alternatywnej w bazie zbożowej markÄ… promocji województwa ¶wiÄ™tokrzyskiego" EPRD-2010-017
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: "Promocja Kielc i regionu ¦wiÄ™tokrzyskiego poprzez sztukÄ™ festiwalowÄ…" EPRD-2010-016
- Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Rewitalizacja centrum miejscowo¶ci Baćkowice" EPRD-2010-012
- Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa oczyszczalni przydomowych w Gminie Baćkowice" EPRD-2010-011
- Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Baćkowice" EPRD-2010-010
- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Stróża, Gmina Ożarów. EPRD-2009-117
- Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych zwiÄ…zanych z funkcjonowaniem systemu zarzÄ…dzania i wdrażania regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 EPRD-2009-113
- Biznes plan dla zadania inwestycyjnego pn.: "Podniesienie konkurencyjno¶ci restauracji "La Cucina Italiana" poprzez budowÄ™ obiektu usługowo-hotelowo-rekreacyjnego". EPRD-2009-106
- Komplementarno¶ć działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze ¶rodków EFS w województwie ¶wiÄ™tokrzyskim EPRD-2009-099
- Koncepcja oraz Studium wykonalno¶ci inwestycji dla zadania polegajÄ…cego na informatyzacji Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o. EPRD-2009-080
- Opracowanie regionalnego Modelu Funkcjonowania PrzedsiÄ™biorczo¶ci Akademickiej EPRD-2009-073
- Opracowanie koncepcji zasilania w wodÄ™ z ujÄ™ć miejskich w nawiÄ…zaniu do istniejÄ…cych sieci: ul.Legionów, Spokojnej, Asfaltowej, d. Placu nr 3 Zakładów Metalowych, Ekonomii, Obuwniczej, Mo¶cińskiego, w os. Górna Kolonia, miasto Skarżysko - Kamienna. EPRD-2009-067
- Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 EPRD-2009-065
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn. ”Budowa wodociÄ…gu grupowego w miejscowo¶ciach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tyniec Wie¶ oraz w czÄ™¶ci Oksy i PawÄ™zowa wraz z niezbÄ™dnÄ… infrastrukturÄ… wodociÄ…gowÄ…” 1 EPRD-2009-019
- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót kanalizacji z przyłÄ…czami dla miejscowo¶ci Miedzierza i Matyniów, gm. Smyków. EPRD-2009-064
- Studium wykonalno¶ci inwestycji dla zadania pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniÄ… ¶cieków w miejscowo¶ci Oksa” EPRD-2009-062
- Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Pawłów EPRD-2009-061
- Projekt budowlano - wykonawczy na budowÄ™ sieci wodociÄ…gowej wraz z urzÄ…dzeniami towarzyszÄ…cymi dla planowanego osiedla mieszkaniowego w msc. Chrusty, Gmina Zagnańsk. EPRD-2009-058
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie - II etap, Gmina Bliżyn. EPRD-2009-057
- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego projektu Centrum Inżynierii Rozwoju EPRD-2009-037
- Studium wykonalno¶ci inwestycji dla zadania pn.:”Rozbudowa Sanatorium WŁÓKNIARZ w Busku - Zdroju. EPRD-2009-031
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Wzrost dostÄ™pno¶ci i jako¶ci specjalistycznych usług medycznych na terenie Powiatu Pińczowskiego poprzez modernizacjÄ™, przebudowÄ™, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie” EPRD-2009-030
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Podniesienie jako¶ci usług publicznych poprzez modernizacjÄ™ i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu JÄ™drzejowskiego” EPRD-2009-029
- Analiza finansowa i ekonomiczna wraz z aktualizacjÄ… studium wykonalno¶ci inwestycji i wniosku o dofinansowanie projektu pn. ”UporzÄ…dkowanie gospodarki wodno - ¶ciekowej na terenie Miasta Sandomierz” EPRD-2009-020
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn. ”Szlak architektury drewnianej i ¶redniowiecznej” EPRD-2009-008
- Biznes plan dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup maszyny drukarskiej dla firmy Eudarcap - producenta odzieży reklamowej” EPRD-2009-007
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:”Adaptacja pomieszczeń zespołu budynków Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych ”Baza Zbożowa”. EPRD-2009-006
- Aktualizacja studium wykonalno¶ci inwestycji dla projektu Kielecki Inkubator Technologiczny. EPRD-2009-003
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Wzrost jako¶ci usług poprzez modernizacjÄ™ budynku szpitalnego i zakup nowoczesnego aparatu RTG dla Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o.” EPRD-2008-103
- Adaptacja dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami dla msc Dolany, Jaksice, Sokołowice, Podgaje Koszyckie wraz z drogami dojazdowymi i zasilaniem energetycznym. EPRD-2008-100
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Dostosowanie Szpitala Kieleckiego Sp. z o.o. do standardów obowiÄ…zujÄ…cych w lecznictwie poprzez rozbudowÄ™ o nowoczesny i funkcjonalny blok operacyjny wraz z infrastrukturÄ…” EPRD-2008-091
- Kosztorys zamienny na budowÄ™ kanalizacji sanitarnej w msc. Jaksice, Dolany, Sokołowice i Koszyce, gm. Koszyce EPRD-2008-089
- Badanie ankietowe Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.5 ZPORR EPRD-2008-088
- Analiza ekonomiczna do studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Zintegrowane oznakowanie przestrzeni turystycznej Powiatu Pińczowskiego” EPRD-2008-076
- Adaptacja dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami do budynków mieszkalnych dla msc Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most, Górny Młyn, gmina Końskie EPRD-2008-075
- Badanie dotyczÄ…ce przeprowadzenia analizy poprawno¶ci wyliczeń wskaĽnika samofinansowania oraz luki finansowej w projektach realizowanych w ramach ZPORR – Województwo Zachodniopomorskie EPRD-2008-070
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:”Budowa drogi gminnej Zagórze I w km 0+000 do 0+725, dł. 725 m w miejscowo¶ci Zagórze, gm. Bliżyn EPRD-2008-064
- Badanie ewaluacyjne „Ocena systemu zarzÄ…dzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim” EPRD-2008-058
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartÄ… infrastrukturÄ… sportowo–rekreacyjnÄ… w Pińczowie” EPRD-2008-057
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:”Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy zespole Szkół w Bliżynie” EPRD-2008-045
- Opracowanie dokumentacji budowlanej zmiany kierunku spływu ¶cieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej dla msc. Czerwony Most, Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara do istniejÄ…cej kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej w Końskich EPRD-2008-043
- Wsparcie dla inicjatywy JASPERS w przeglÄ…dzie raportów oddziaływania na ¶rodowisko w Polsce, Plan Działania 2008 EPRD-2008-042
- Wniosek o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Wzrost konkurencyjno¶ci przedsiÄ™biorstwa VIMEL poprzez zakup ruchomych ¶rodków trwałych”. EPRD-2008-041
- Geopark Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia EPRD-2008-033
- Biznes Plan dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Poprawa konkurencyjno¶ci firmy VANSTAR poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii produkcji w ramach projektu budowy i innowacyjnie wyposażanej hali produkcyjno-magazynowej”. EPRD-2008-032
- Analiza projektów realizowanych w ramach Priorytetów 1 i 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego 2004-2006 w zakresie prawidłowo¶ci sporzÄ…dzania analiz ekonomiczno-finansowych dotyczÄ…cych przychodu netto osiÄ…ganego przez projekt EPRD-2008-031
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowÄ™ kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami, przepompowniami ¶cieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturÄ… towarzyszacÄ… dla msc: Kurzelów, Danków Duży i Danków Mały EPRD-2008-030
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Likwidacja kotłowni przy ul. Zapomnianej 5 i przyłÄ…czenie do miejskiego systemu ciepłowniczego” EPRD-2008-024
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Łopuszno” EPRD-2008-023
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:”Przebudowa mostu w ciÄ…gu ulicy Za WalcowniÄ… wraz z regulacjÄ… fragmentu koryta rzeki Bobrzy” EPRD-2008-021
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 KucÄ™bów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowo¶ci KucÄ™bów, gmina Bliżyn” EPRD-2008-019
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Budowa wodociÄ…gu w gminie Raków” EPRD-2008-018
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Budowa infrastruktury drogowej w Gminie Raków w miejscowo¶ciach: Nowa Huta, Koziel, OciesÄ™ki, Bardo, Wola WÄ…kopna, Zalesie” EPRD-2008-017
- Aktualizacja Studium Wykonalno¶ci Inwestycji dla zadania pn.:”Racjonalna gospodarka wodÄ… w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko. EPRD-2008-016
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Budowa i rozbudowa ulic usprawniajÄ…cych powiÄ…zania komunikacyjne miasta Kielce”. EPRD-2008-015
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 762”. EPRD-2008-014
- Wykonanie badania ewaluacyjnego nt. „Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na budowÄ™ i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce” EPRD-2008-011
- Studium wykonalno¶ci inwestycji: Budowa stacji wodociÄ…gowej i wodociÄ…gu grupowego w gminie Oksa EPRD-2008-009
- Studium wykonalno¶ci inwestycji dla projektu: Budowa sali gimnastycznej z łÄ…cznikiem przy Szkole Podstawowej w WÄ™gleszynie. EPRD-2008-008
- WstÄ™pne studium wykonalno¶ci inwestycji dla projektu ”Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”. EPRD-2007-061
- E-¦wiÄ™tokrzyskie 2 - informatyzacja gmin i powiatów EPRD-2007-056
- „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcja przestrzennÄ… dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach oraz aktualizacji studium wykonalno¶ci Parku Naukowo- Technologicznego P-W w Suwałkach. EPRD-2007-053
- „Pozyskanie na potrzeby Dolno¶lÄ…skiego Parku Technologicznego Know-How dotyczÄ…cego zakresu oferty usługowej Parku oraz sposobu ¶wiadczenia usług na rzecz użytkowników Parku” EPRD-2007-049
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowÄ™ sieci kanalizacji sanitarnej, etap III, gm. Koprzywnica. EPRD-2007-038
- Aktualizacja dokumentacji dotyczÄ…cej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo¶ci: Kurzelów-Danków Duży, gm. Włoszczowa EPRD-2007-037
- Aktualizacja dokumentacji dotyczÄ…cej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo¶ci: Czarnca-KÄ…ty-Kuzki, gm. Włoszczowa EPRD-2007-036
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowÄ™ sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach Koprzywnica, So¶niczany, Błonie, gm. Koprzywnica EPRD-2007-035
- Analiza ekonomiczno - finansowa w dwóch wariantach dla inwestycji polegajÄ…cej na budowie systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Pawłów EPRD-2007-028
- Budowa sali sportowej z widowniÄ… i zapleczem wraz z boiskami przyszkolnymi przy zespole Szkół w Działoszycach EPRD-2007-026
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminach Ekologicznego ZwiÄ…zku Dorzecza Koprzywianki EPRD-2007-014
- Koncepcja programowa, studium wykonalno¶ci oraz analiza ekonomiczno - prawna dla Kieleckiego Inkubatora Technologicznego EPRD-2007-007
- Koncepcja programowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gm. Baćkowice z uwzglÄ™dnieniem budowy przydomowych oczyszczalani ¶cieków. EPRD-2006-044
- Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… EPRD-2006-039
- Studium Wykonalno¶ci Inwestycji: „Przebudowa Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie” EPRD-2006-038
- Budowa oczyszczalni ¶cieków w miejscowo¶ci Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap EPRD-2006-037
- Kielecki Park Naukowo - Technologiczny EPRD-2006-035
- Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowÄ™ i przebudowÄ™ dróg gminnych na terenie gminy Solec - Zdrój obejmujÄ…cych przebudowÄ™ dróg gminnych i lokalnych. EPRD-2006-034
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach Sobów, Czachów, Karsy gm. Ożarów. EPRD-2006-032
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ¶cieków mechaniczno - biologicznej wraz z urzÄ…dzeniami i obiektami towarzyszÄ…cymi dla 21 msc. gminy Smyków, oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami dla msc. Miedzierza, Matyniów EPRD-2006-031
- Opracowanie dokumentacji projektowych na budowÄ™ kanalizacji sanitarnej wraz z przyłÄ…czami i na przebudowe nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych w msc. Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most i Górny Młyn w gm Końskie EPRD-2006-030
- Budowa stawów pstrÄ…gowych EPRD-2006-029
- Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet, ich szansÄ… na rynku pracy EPRD-2006-025
- Geopark Kielce – rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku EPRD-2005-010
- Założenia koncepcyjne utworzenia i działalno¶ci klastra branżowego - Targi, kongresy, konferencje i usługi tow. EPRD-2006-017
- Budowa Kieleckiego Inkubatora Technologicznego poprzez tworzenie partnerstw i upowszechnianie wiedzy. EPRD-2006-016
- Termomodernizacja budynków Aresztu ¦ledczego w Kielcach EPRD-2005-009
- Usługi w zakresie zatrudnienia Program ”Targi Pracy” powiat Kielce EPRD-2003-015
- Plan strategiczny Spółki na lata 2006-2010 dla PrzedsiÄ™biorstwa Komunikacji Samochodowej w JÄ™drzejowie S.A. EPRD-2005-008
- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowo¶ci Brzezie, Wawrzeńczyce, gm. Pawłów EPRD-2004-038
- Projekt Budowlany Sieci Kanalizacji Sanitarnej z Przykanalikami EPRD-2004-037
- Rozbudowa i modernizacja lotniska Kielce w Masłowie EPRD-2005-007
- Opracowanie specyfikacji przetargowej na wybór Menadżera Projektu i PIU - dla inwestycji ZMMZ przygotowywanej do współfinansowania z Funduszu Spójno¶ci EPRD-2006-009
- Doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalno¶ci gospodarczej EPRD-2001-015
- Program wsparcia małych przedsiÄ™biorstw działajÄ…cych w ¶rodowisku wiejskim DOSKONALENIE I ROZWÓJ EPRD-2001-014
- Udzielenie jednorazowych dotacji osobom fizycznym podejmujÄ…cym działalno¶ć gospodarczÄ… EPRD-2001-013
- Analiza formalno-prawna i instytucjonalna dotyczÄ…ca możliwo¶ci realizacji zamierzeń gospodarczych powiÄ…zanych z likwidacja Kopalni Siarki ”Grzybów” w RzÄ™dowie EPRD-2004-036
- Rewitalizacja ¶ródmie¶cia Kielc. Przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki. EPRD-2004-035
- Rozbudowa wraz z wyposażeniem ZS im J. Iwaszkiewicza oraz termomodernizacja budynków w ZSRCKU w Sochaczewie EPRD-2004-034
- Interpretacja wyników pomiaru hałasu komunikacyjnego dla trasy drogowej Północ-Południe w Starachowicach EPRD-2001-011
- Budowa kanalizacji w prawobrzeżnej czÄ™¶ci miasta Sandomierza EPRD-2000-006
- Racjonalna gospodarka wodÄ… w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego EPRD-2004-033
- Modernizacja Zakładu RSM „RESMLECZ” w Trzebownisku EPRD-2003-014
- Budowa ubojni trzody „EUROUBOJNIA” w JÄ™drzejowie EPRD-2002-014
- Budowa ciÄ…gu ulic zbiorczych w północnej czÄ™¶ci miasta Ostrowiec ¦w. EPRD-2004-032
- Wyposażenie obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach EPRD-2004-031
- Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: etap I – Przebudowa wiaduktów na ulicy Kra-kowskiej, etap II – Przebudowa drogi wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ulicy Krakowskiej EPRD-2004-030
- WstÄ™pne Studium Wykonalno¶ci Inwestycji dla przedsiÄ™wziÄ™cia pod nazwÄ… „Infrastruktura kanalizacyjna przewidziana do dofinansowania z Funduszu Spójno¶ci Unii Europejskiej w latach 2004 – 2006” EPRD-2004-028
- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach, ul. Boczna 15 EPRD-2004-027
- Budowa drogi gminnej (ulica Główna) wraz z odwodnieniem na osiedlu Sosnówka w ChÄ™cinach EPRD-2004-026
- Budowa dróg gminnych wraz z o¶wietleniem na osiedlu Północ w ChÄ™cinach EPRD-2004-025
- Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 1564002 na odcinku Piasek Mały – Kolonia Zagajów w Gminie Solec Zdrój EPRD-2004-024
- Przebudowa dróg gminnych (ul. Żeromskiego, ul. Szkolna, ul. Polna) w miejscowo¶ci Solec Zdrój EPRD-2004-023
- Budowa wÄ™zła drogowego łÄ…czÄ…cego ul. Krasickiego z ul. RadomskÄ… i ul. Manifestu Lipcowego w Kielcach EPRD-2005-006
- Przebudowa dróg gminnych: ulica w osiedlu Brożka, ulica Le¶na, ulica Wiejska we Włoszczowie EPRD-2004-022
- Rozbudowa wodociÄ…gu grupowego „Wodzisław” etap V EPRD-2004-021
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego EPRD-2001-010
- Uzupełnienie i aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennych kanalizacji sanitarnej dla siedmiu gmin zrzeszonych w ramach ZwiÄ…zku MiÄ™dzygminnego ”Mazowsze Zachodnie” EPRD-2004-020
- Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD - Działania 3 i 4 dla Gminy ChÄ™ciny EPRD-2003-013
- Roboty budowlano-montażowe oraz zakup sprzÄ™tu medycznego i komputerowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach EPRD-2004-019
- Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych nr 0450T, 0405T, 0486T na odcinku StÄ…porków – Hucisko – Mokra – Krasna – Mniów – Grzymałków – Ruda Strawczyńska EPRD-2004-018
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Koneckiego EPRD-2003-012
- Budowa hali sportowej wraz z rozbudowÄ… gimnazjum w Teresinie EPRD-2004-017
- Ocena praktyk zarzÄ…dzania edukacjÄ… na szczeblu gminy/powiatu EPRD-2005-003
- Program aktywizacji intelektualnej i rozwoju zawodowego osób pracujÄ…cych w regionie ¶wiÄ™tokrzyskim EPRD-2005-002
- Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sochaczew EPRD-2004-016
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego EPRD-2003-011
- „Analiza porównawcza sposobu odprowadzenia ¶cieków z miejscowo¶ci Brzóstowa, Piaski Brzóstowskie, Ćmielów i Grójec, Gmina Ćmielów” EPRD-2003-009
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY DZIAŁOSZYCE EPRD-2004-014
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WISKITKI EPRD-2004-013
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZAGNAŃSK EPRD-2004-011
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOLEC ZDRÓJ EPRD-2004-010
- PHARE 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo ¦wiÄ™tokrzyskie EPRD-2004-009
- regionalna Strategia Innowacji RSI Województwa ¦wiÄ™tokrzyskiego na lata 2005-2013 EPRD-2003-008
- Budowa chłodni miÄ™sa wysokiego składowania wraz z obiektami towarzyszÄ…cymi w JÄ™drzejowie EPRD-2003-007
- Modernizacja i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego „VICTORIA CYMES”, wraz z zakupem maszyn i urzÄ…dzeń oraz specjalistycznych ¶rodków transportu EPRD-2003-006
- Szkolenia beneficjentów rynku i pracowników administracji publicznej z wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej EPRD-2004-001
- Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizyjÄ…cych siÄ™ w produkcji drobiu nie¶nego i brojlerów EPRD-2003-003
- Kompleksowy program rozwoju przedsiÄ™biorczo¶ci w oparciu o innowacyjno¶ć i transfer nowych technologii EPRD-2001-008
- ¦wietokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii EPRD-2001-007
- Usługi w zakresie zatrudnienia - ”WSPARCIE” EPRD-2003-005
- Nida 2000 - opracowanie map sytuacyjno - wysoko¶ciowych oraz koncepcji zaopatrzenia wsi w wodÄ™ dla wodociÄ…gu regionalnego Nowy Korczyn EPRD-1996-001
- Centra Wspierania PrzedsiÄ™biorczo¶ci EPRD-2003-002
- Wsparcie rozwoju regionalnego oraz przygotowania do administrowania działaniami akcesyjnymi do UE i Funduszami Strukturalnymi w wybranych regionach polskich EPRD-2002-003
- Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. EPRD-2002-006
- Usługi na obszarach wiejskich (socjalne, komunalne, transportowe, produkcyjne, itp) EPRD-2003-004
- Promocja i handel artykułami rolno-spożywczymi EPRD-1999-007
- Wsparcie techniczne w monitoringu i wdrażaniu podkomponentu B2 Edukacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich EPRD-2002-001
- Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujÄ…cych siÄ™ w Zasobie Własno¶ci Rolnej Skarbu Państwa EPRD-1997-001
- Wypracowanie zagadnień prawnych i rozwiÄ…zań instytucjonalnych dla obrotu kontraktami terminowymi EPRD-1995-001
- Aktywizacja gospodarcza gmin powiatu ostrowieckiego poprzez rozbudowÄ™ systemu kanalizacji sanitarnej EPRD-2001-006
- System reprezentacji ¶rodowisk wiejskich EPRD-1999-006
- Program rozwoju wsi i rolnictwa w regionie ¶rodkowo-wschodniej Polski EPRD-1998-006
- Restrukturyzacja przemysłu nasiennego i pomoc dla Polskiej Izby Nasiennej EPRD-1998-009
- Systemy organizacji handlu artykułami rolno-spożywczymi w Unii Europejskiej EPRD-1998-008
- Pomoc techniczna przy dostosowaniu polskiego rolnictwa do wymagań Unii Europejskiej EPRD-1999-009
- Budowa obwodnicy miejscowo¶ci Kije w ciÄ…gu drogi krajowej nr 78 wraz z przełożeniem drogi wojewódzkiej nr 766 EPRD-2001-005
- Budowa wodociÄ…gu wiejskiego w miejscowo¶ci Koziel gmina Raków EPRD-2000-005
- Budowa wodociÄ…gu wiejskiego w miejscowo¶ciach: Duraczów, Ruda i Melonek oraz Sadków gmina Łagów EPRD-2000-004
- Budowa oczyszczalni ¶cieków w miejscowo¶ci Kamionki gmina ŁÄ…czna. EPRD-2001-002
- Budowa oczyszczalni ¶cieków w miejscowo¶ci Słupia gmina Pacanów EPRD-2001-001
- Modernizacja, adaptacja i dobudowa magazynów nabiałowych z uwzglÄ™dnieniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w RSM „ROLMLECZ” Radom EPRD-2003-001
- Zakup sprzÄ™tu do odbioru mleka w zakładzie „Proszkownia Mleka” Piotrków Kujawski EPRD-2002-009
- Modernizacja budynku produkcyjnego i linii technologicznej do produkcji serów twarogowych zgodnie ze standardami weterynaryjnymi i sanitarnymi UE w ZPM „MLECZ” Wolsztyn EPRD-2002-011
- Intensyfikacja rozwoju przedsiÄ™biorczo¶ci w powiecie kieleckim poprzez modernizacjÄ™ sieci dróg powiatowych EPRD-2001-003
- Aktywizacja gospodarcza o¶rodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec ¦wiÄ™tokrzyski EPRD-2002-002
- Adaptacja społeczno-zawodowa Romów i ich integracja ze ¶rodowiskiem lokalnym na terenie województwa ¶wiÄ™tokrzyskiego EPRD-2000-001
- Budowa systemu kanalizacyjnego dla miasta Busko-Zdrój EPRD-2000-003
- Aktywizacja gospodarcza terenów górskich położonych w ¦wiÄ™tokrzyskim Parku Narodowym EPRD-2000-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pałecznica EPRD-1999-008
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pierzchnica EPRD-1999-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka Nowiny EPRD-1999-004
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik EPRD-1999-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szerzyny EPRD-1999-001
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa EPRD-1998-004
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów EPRD-1998-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica EPRD-1999-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław EPRD-1998-007
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwierzyce EPRD-1998-003
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno EPRD-1998-001
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SÄ™dziszów Małopolski EPRD-1998-002
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia JÄ™drzejowska EPRD-1997-003
- Usługi w zakresie zatrudnienia - „IMPULS” EPRD-2002-008
- Szkolenie Likwidatorów szkód w uprawach rolnych EPRD-2002-007
- Szkolenie Agentów Ubezpieczeniowych TUW EPRD-2002-005
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SÄ™dziszów EPRD-1997-002
- Kurs KsiÄ™gowo¶ci Komputerowej EPRD-2002-012
- Centra Wspierania PrzedsiÄ™biorczo¶ci EPRD-2002-004
- Szkolenia dotyczÄ…ce zasad korzystania ze ¶rodków programu SAPARD EPRD-2002-010
- Aktywizacja gospodarcza regionu Gór ¦wiÄ™tokrzyskich EPRD-2001-004
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.