Region realizacji: TACIS
Projekt Nr projektu
- Weryfikacja zgodno¶ci wsparcia budżetowego dla reformy wymiaru sprawiedliwo¶ci w Gruzji EPRD-2016-016
- Ocena warunków zwiÄ…zanych z makroekonomiÄ…, zarzÄ…dzaniem finansami publicznymi, oraz przejrzysto¶ciÄ… budżetu pod kÄ…tem transz programów wsparcia budżetowego realizowanych w Mołdawii w latach 2016-2017 EPRD-2016-003
- Wsparcie w implementacji rocznego programu działania dla Białorusi na rok 2015 w obszarze poprawy jako¶ci powietrza i zarzÄ…dzania ochronÄ… ¶rodowiska (SAQEM) EPRD-2015-073
- Ocena kontraktu reformy sektorowej: Ochrona Społeczna - Kirgistan EPRD-2015-051
- Ocena Programu TRACECA finansowanego ze ¶rodków UE - kraje objÄ™te finansowaniem w ramach Europejskiego Instrumentu SÄ…siedztwa i Partnerstwa EPRD-2014-068
- Analiza ¶wiadczenia usług społecznych w Armenii EPRD-2014-065
- Wsparcie w przygotowaniu Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla projektu pomocy technicznej w sektorze kształcenia zawodowego na Białorusi (AAP 2014) EPRD-2014-064
- Analiza kontaktów na reformy w zakresie Zatrudnienia oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET)” w Gruzji EPRD-2014-043
- Ocena azerbejdżańsko-gruzińskiej propozycji projektu dotyczÄ…cego wdrażania rozwiÄ…zań infrastrukturalnych na przej¶ciu granicznym "Red Bridge" EPRD-2014-026
- Wsparcie tworzenia krajowych ram kwalifikacji w Mołdawii poprzez opracowanie wraz z grupÄ… roboczÄ… formatu kwalifikacji zawodowych. EPRD-2013-096
- Ewaluacja sektora integracji społecznej w Republice Białorusi oraz identyfikacja potencjalnych obszarów współpracy i pomocy Unii Europejskiej dla Białorusi w tym sektorze EPRD-2013-095
- Ocena pomocy UE w ramach ogólnej polityki migracyjnej UE wobec Ukrainy. Ewaluacja inicjatywy READMIT w kontek¶cie realizacji Umowy o Readmisji pomiÄ™dzy UE i UkrainÄ…. EPRD-2013-080
- Ustawiczne kształcenie zawodowe (CVT) we wschodniej Europie – „Wsparcie dla rozwoju polityki i metodologii dla walidacji uczenia siÄ™ poza formalnego i nieformalnego w Gruzji” EPRD-2013-074
- Wsparcie techniczne w sformułowaniu końcowej fazy Programu Wsparcia Polityki Sektorowej w kwestiach Ochrony Społecznej oraz ZarzÄ…dzania Finansami Publicznymi w Republice Kirgiskiej EPRD-2013-071
- Ocena Programu Wsparcia Polityki Sektorowej w zakresie ochrony socjalnej i zarzÄ…dzania finansami publicznymi w Kirgistanie EPRD-2013-067
- Badanie możliwo¶ci udzielenia pomocy technicznej Białorusi w dziedzinie zarzÄ…dzania niebezpiecznymi odpadami i emisjÄ… zanieczyszczeń EPRD-2013-066
- Badanie nad wprowadzeniem transportu multimodalnego (piggyback) na granicy Unii Europejskiej i Unii Celnej EPRD-2012-123
- Ewaluacja ¶ródokresowa implementowanego Rocznego Programu Działania: "Wsparcie rozwoju kompleksowych ram dla współpracy miÄ™dzynarodowej na rzecz ¶rodowiska w Republice Białorusi" EPRD-2012-090
- "Wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Republiki Azerbejdżanu w przygotowaniu fiszki twinningowej dla rozwoju systemu rehabilitacji medyczno-społecznej osób niepełnosprawnych" EPRD-2012-064
- Pomoc przy wdrażaniu projektu “Wsparcie dwóch cykli wyborczych w Armenii” EPRD-2012-055
- Wsparcie w przygotowaniu 2 fiszek projektów twinningowych (Trybunał Obrachunkowy oraz UrzÄ…d Standardyzacji i Metrologii) w Mołdawii EPRD-2012-039
- Współpraca w dziedzinie badań klinicznych w Rosji EPRD-2011-098
- Identyfikacja i Sformułowanie Projektu / Programu "Sektor Małych i ¦rednich PrzedsiÄ™biorstw na Ukrainie - eliminacja barier rozwoju" EPRD-2012-002
- Misja identyfikacyjna kształcenia zawodowego w Mongolii EPRD-2010-099
- Wsparcie Państwowego Komitetu Skarbowego w przygotowaniu fiszki projektu twinningowego dla wzmocnienia procedur kontroli celnej i ich egzekwowania w Armenii EPRD-2010-076
- Wzmocnienie egzekwowania praw własno¶ci intelektualnej w Armenii EPRD-2010-072
- Studium dla Partnerstwa Wschodniego: Flagowy Projekt Inicjatywy IBM EPRD-2009-123
- Wykorzystanie nowoczesnych urzÄ…dzeń technicznych (łÄ…cznie z urzÄ…dzeniami elektronicznymi) dla opracowania wykazu, identyfikacji i systemu bezpieczeństwa dóbr kultury w krajach Unii Europejskiej - Rosja EPRD-2009-122
- Wsparcie techniczne dla krajowej Jednostki KoordynujÄ…cej (TANCU) w Turkmenistanie EPRD-2009-121
- Identyfikacja programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Azerbejdżanie EPRD-2009-059
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla wyposażenia 11 Centrów Kształcenia Zawodowego w Armenii EPRD-2008-029
- Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem systemów nawadniajÄ…cych) regionów Batken, Osh i Djalal-Abad w Kirgistanie EPRD-2008-028
- Wsparcie systemu weterynaryjnego, bezpieczeństwa żywno¶ci oraz ochrony ro¶lin w Gruzji EPRD-2008-020
- Opracowanie Zakresu Zadań i ObowiÄ…zków dla komponentu komunikacyjnego projektu „Prawa Kobiet i Dzieci” - Ukraina EPRD-2007-050
- SporzÄ…dzenie ekspertyzy zewnÄ™trznej na potrzeby opracowania regionalnego programu ¶rodowiskowego dla Centralnej Azji (etap identyfikacji i formułowania). EPRD-2007-041
- Koordynacja przygotowania projektu „Wsparcie Zrównoważonego Rozwoju regionalnego” wraz z władzami krajowymi i innymi organizacjami darczyńców oraz studia wykonalno¶ci - Ukraina EPRD-2006-043
- Wsparcie sektora M¦P w regionach priorytetowych Ukrainy EPRD-2006-020
- Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa – Armenia EPRD-2006-019
- Wprowadzanie standardów bezpieczeństwa produkcji i konsumpcji produktów miÄ™snych w Kazachstanie ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem miÄ™sa końskiego EPRD-2006-001
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.